Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Omvårdnad > Omvårdnadsteorier > Virginia Henderson

Virginia Henderson

  Table of contents
  No headers
   
   

  Virginia Henderson beskrev sin behovsteori förtsa gången 1955. Teorin går ut på att visa vilken vård alla vårdtagare är i behov av oavsett medicinsk diagnos och behandling. Henderson menar att vårdaren ska skapa en relation till vårdtagaren, och lära känna denne väl. På så vis ska vårdaren lättare kunna sätta sig in i vårdtagarens situation och ha lättare att förstå vad han/hon behöver. Att skapa ett sådant samspel mellan varandra underlättar vårdtiden anser Virginia. Behovsteorin utgår ifrån människans behov och utifrån det har Henderson tagit fram 14 omvårdnadsdelar:

  1. Hjälpa vårdtagaren att andas.
  2. Hjälpa vårdtagaren att äta och dricka.
  3. Hjälpa vårdtagaren med uttömning.
  4. Hjälpa vårdtagaren inta lämplig kroppsställning när han/hon går, sitter eller ligger samt att växla ställning.
  5. Hjälpa vårdtagaren till vila och sömn.
  6. Hjälpa vårdtagaren välja lämpliga kläder samt med av- och påklädning.
  7. Hjälpa vårdtagaren hålla kroppstemperaturen inom normala gränser.
  8. Hjälpa vårdtagaren hålla sig ren och välvårdad samt skydda huden.
  9. Hjälpa vårdtagaren undvika faror, skador som vårdtagaren ev. kan vålla såsom infektin eller våldshandling.
  10. Hjälpa vårdtagaren meddela sig med andra och ge uttryck för sina önskemål och känslor.
  11. Hjälpa vårdtagaren utöva sin religion och leva i enlighet med sin uppfattning om rätt och orätt.
  12. Hjälpa vårdtagaren utföra arbete eller skapande verksamhet.
  13. Ge vårdtagaren möjligheter till förströelse och avkoppling
  14. Hjälpa vårdtagaren lära.

  Utifrån vilken situation som vårdtagaren befinner sig i ska vårdaren hjälpa vårdtagren med dessa behov. Hänsyn ska tas utifrån vårdtagarens ålder, temperament, sociala ställning, fysisk & intellektuell kapacitet, sjukligt tillstånd. För att kunna tillgodose vårdtagrens behov anser Henderson att vårdpersonalen ska göra en handlingsplan och följa timme för timme (Arvidsson, Sahlqvist, Wiberg, 2001)

  Files (0)

   

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  Henderson’s Behovsteori
  Henderson ses som 1900-talets Florence Nightinggale. Hon underströk vikten av att öka patientens oberoende så att patientens övergång från sjukvården till hemmet skulle underlättas och inte försenas. Hon såg sjuksköterskans roll som att hjälpa individer att uppnå oberoende i förhållande till utförandet av aktiviteter som kan bidra till deras hälsa eller återhämtning efter sjukdom. (Nursing Theory, 2012). Hennes teori tar upp 14 sådana omvårdnadsaktiviteter som baseras på mänskliga behov:

  1)att andas
  2)Att äta och dricka
  3) med uttömning
  4) att inta lämplig kroppsställning
  5) att vila och sova
  6)med lämpliga kläder och med av- och påklädning
  7) att hålla temperatur
  8)att hålla sig hel och ren och skydda huden
  9) att undvika faror
  10) att meddela sig och ge uttryck för sina känslor
  11)att utöva sin religion
  12)att utföra sitt arbete
  13)att få möjlighet till avkoppling
  14)att få lära (Nursing Theory, 2012)

  Komponenterna / aktiviteterna är såväl fysiska, psykiska, andliga och sociologiska. Målet är alltid att hjälpa en person att bli så oberoende som möjligt och som sjuksköterska kan man göra det på fyra olika roll-nivåer: 1) genom att utföra något åt patienten; 2) genom att hjälpa patienten och 3) genom att arbeta tillsammans med patienten som ett komplement. (Nursing Theory, 2012)

  Hendersons omvårdnadsteori är en behovsteori. Det innebär att den har utgångspunkten i grundläggande behoven som anses vara av betydelse för att normala mänskliga funktioner, hälsa, och välbefinnande ska kunna uppnås och upprätthållas. Omvårdnadens mål i behovsteorier är att tillgodose grundläggande behov. (Kirkevold, 2001)

  Henderson definierade omvårdnad som: ’The unique function of the nurse is to assist the individual, sick or well, in the performance of those activities contributing to health or its recovery (or to peaceful death) that he would perform unaided if he had the necessary strength, will or knowledge. And to do this in such a way as to help him gain independence as rapidly as possible’ (Kirkevold, 2001)

  Hendersons omvårdnadsteori ser människan som en individ med en uppsättning omvårdnadsproblem. Teorin är biomedicinskt influerad och har en sjukdomsorienterad syn på hälsa. Omvårdnad kopplas därför samman med problemidentifiering relaterad till medicinska diagnoser och att hjälpa patienter med dagliga aktiviteter som de har behov av för att uppnå hälsa. Teorin inkluderar den miljö som är närmast patienten. Dessutom anser teorin att det enbart är vårdprofessionen som bär ansvar för beslutsprocessen. (Nursing Theory, 2012)

  Centrala antaganden i Hendersons omvårdnadsteori är att patienter strävar efter att återfå hälsa och sjuksköterskan skall vårda patienten tills han eller hon kan vårda sig själv igen. Hon antar även att sjuksköterskor är villiga att ta hand om och att de ska hänge sig till att vårda dag och natt. Det tredje antagandet är att sjuksköterskor ska inneha Universitetsutbildning.(Nursing Theory, 2012)

  När det gäller människan och männiksosynen säger Hendersons behovsteori:
  -människan har grundläggande behov som utgör grunden för hälsa
  -människan behöver assistans för att uppnå hälsa och oberoende eller en fridfull död
  -människan består av biologiska, psykologiska, sociologiska och andliga aspekter
  -en patient är summan av olika biopsykosociala behov. (Nursing Theory, 2012)

  När det gäller miljön säger Hendersons behovsteori:
  -i miljön lär människan sig unika levnadsmönster
  -miljön är alla yttre förhållanden och påverkar livet och dess utveckling
  -individen och dess relation till familjer är en miljö
  -betydelsen som samhället har på den enskilde individen inte av så stor betydelse i denna teori.
  -basal omvårdnad inkluderar att förse patienten med en sådan miljö att han eller hon klarar av att utföra de 14 omvårdnadsaktiviteterna utan hjälp. (Nursing Theory, 2012)

  Hälsa och Hendersons behovsteori:
  - enligt henderson är hälsa en individs förmåga att utföra de 14 omvårdnadsaktiviteterna utan hjälp, dvs oberoende
  - sjuksköterskor ska främja prevention och bot av sjukdom samt promovera hälsa
  - god hälsa påverkas av ålder, kultur, fysiska och intellektuella förmågor och emotionell balans. Tillsammans skapar de en vågskål som balanserar individens förmåga att uppnå dessa behov oberoende. (Nursing Theory, 2012)

  Omvårdnad enligt Hendersons behovsteori:
  Att tillfälligt assistera en individ som saknar nödvändig styrka, vilja och kunskap för att uppnå de 14 behoven på egen hand. (Nursing Theory, 2012)

  Referenser

  Kirkevold, M. 2000. Omvårdnadsteorier -analys och utvärdering. Studentlitteratur: Lund
  Nursing Theory. 2012 http://currentnursing.com/nursing_theory/Henderson.html
  Posted 17:17, 31 Oct 2012
  Virginia Henderson (1897- 1996) USA.

  Virginia Henderson var den första sen Florence Nightingale att försöka beskriva omvårdnadens ansvarsområden. Hon har haft stort inflytande på många av de senare omvårdnadsteorierna. Hennes principer publicerades första gången 1955 i boken ”Textbook of principles and practice of nursing” och under många decennier var Hendersons bok den ledande läroboken i grundläggande omvårdnad i USA.

  Teorin växte fram i en brytningstid då sjuksköterskan sågs som en assistent till läkare samtidigt var omvårdnaden på väg att etableras som ett universitets ämne.
  I teorin hävdar Virginia att alla människor, friska som sjuka, har vissa grundläggande behov. Hendersons teori är en behovsteori, där hon fokuserar på de grundläggande behoven:
  1. Att hjälpa patienten att andas.
  2. Att hjälpa patienten att äta och dricka.
  3. Att hjälpa patienten eliminera kroppens avfalls produkter.
  4. Att hjälpa patienten upprätthålla en lämplig kroppsställning när han går, ligger, sitter och står, samt att växla ställning.
  5. Att hjälpa patienten till vila och sömn.
  6. Att hjälpa patienten med att välja lämpliga kläder, samt med av- och påklädning.
  7. Att hjälpa patienten att upprätthålla normal kroppstemperatur.
  8. Att hjälpa patienten att hålla sin kropp ren och välvårdad och skydda huden.
  9. Att hjälpa patienten att både undvika faror i omgivningen och undgå att skada andra.
  10. Att hjälpa patienten att få kontakt med andra människor och uttrycka sina behov och känslor.
  11. Att hjälpa patienten att utöva sin religion och handla så som han själv anses rätt.
  12. Att hjälpa patienten till meningsfull sysselsättning.
  13. Att hjälpa patienten med förströelse och fritidsaktiviteter.
  14. Att hjälpa patienten att lära, upptäcka och tillfredställa sin nyfikenhet på sådant sätt att det främjar normal utveckling och hälsa.

  Människan är summan av delar med biologiska, psykologiska, sociologiska och andliga aspekter. Människan är en självständig och aktivt handlande individ.

  Hälsa är att tillfredställa människans grundläggande behov.
  Miljön tycker Henderson, likt Florence Nightingale, att det ska finnas ren luft, rent vatten, god ventilation och tillfredställande ljus, enligt individens önskemål.
  Omvårdnaden ska vara individ anpassad. Målet för omvårdnad är att främja hälsa och tillfrisknande för att så fort som möjligt återvinna sitt oberoende, eller en fridfull död där det är oundvikligt.

  En omvårdnadsplan görs som är individ anpassad för att tillgodose patientens behov. Anpassa åtgärderna till patientens tillstånd samt undervisa patienten och anhöriga hur de ska upprätthålla åtgärderna.
  Hendersons behovsteori och syn på vårdverkligheten är främst relaterad till sjukhus och andra behandlingsinstitutioner. Hennes teori är tillämpningsbar i de flesta vårdinriktningar då hon främst ser till att patienten ska bli självständig i de grundläggande behoven.

  Virginias teori är ett försök att beskriva sjuksköterskors speciella funktion. Hennes definition av omvårdnad är att sjuksköterskan ska göra för patienten det patienten skulle gjort själv om patienten hade haft styrkan, viljan eller kunskapen. Att hjälpa patienten att så snabbt som möjligt blir oberoende. Fokus ligger på individen, men anhöriga har en viktig del i omvårdnaden för att tillgodose patientens behov.

  Henderson efter lämnade efter sig en samling med verk som är själen i modern vård.

  Referenser:
  Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier: analys och utvärdering. (2.uppl.) Lund: Studentlitteratur.

  Skriven av: Maria Lundgren och Evelina Haglund edited 14:34, 12 Mar 2013
  Posted 14:32, 12 Mar 2013
  Virginia Hendersons Omvårdnadsteori.

  Virginia Henderson utbildade sig under 1920-Talet. 1930-1948 undervisade hon i klinisk omvårdnad. 1955 presenterade hon sin definition på omvårdnad och 5 år senare gav hon ut Omvårdnadens grundprinciper.

  Teorin är en behovsteori.

  Människan har grundläggande behov: av mat, kärlek, att få erkännande, att känna sig behövd, att känna samhörighet och ett behov av andra.
  Människans behov ser olika ut under livet beroende bla på ålder, känslomässiga-, psykiska- och fysiska grundförutsättningar.

  Hälsa är mer än frånvaro av sjukdom. Social kontakt, meningsfull sysselsättning och förströelse påverkar också upplevelsen av hälsa. Även friska kan vara i behov av omvårdnad.
  För Henderson är individen den viktiga. Anhöriga bör involveras i vården. Samhällets påverkan på individen beskrivs inte.

  Omvårdnad är enligt Henderson en mellanmänsklig process där det krävs en bra relation för att kunna veta patientens behov och kunna tillfredsställa dem. Omvårdnaden ska ske utifrån patientens "livsvärld". Målet är att så snabbt som möjligt återfå sitt oberoende eller att ge en fridfull död.
  Omvårdnad skall ges när patienten saknar resurser att själv tillgodo se sina behov. Bristen kan bero på kunskapsbrist, kraft, vilja eller sjukdom.
  Sjuksköterskans uppgift är även att hjälpa individen att förebygga lidande , att bära det eller att finns en mening i lidandet viket gör det uthärdligare. Även friska individer kan behöva omvårdnad.

  Omvårdnadens grundprinciper :
  Att hjälpa eller skapa förutsättningar för patienten att
  1 Andas
  2 Äta, dricka
  3 Ha en fungerande elimination
  4 Inta lämplig kroppsställning, liggande och stående
  5 Vila och sova
  6 Välja lämpliga kläder och med av och påklädning
  7 Hålla temperaturen
  8 Hålla sig ren och att skydda huden
  9 Undvika faror och att skydda andra
  10 Skapa relationer och ge uttryck för sina känslor
  11 Utöva sin religion
  12 Ha en meningsfull sysselsättning
  13 Ha en bra fritid
  14 Lära och utvecklas

  Referens:

  Jahren Kristoffersen, Nortvedt, Skaug (2006) Grundläggande omvårdnad Del 4, Liber
  Posted 12:59, 26 Mar 2013
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.