Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Omvårdnad > Omvårdnadsteorier > Joyce Travelbee

Joyce Travelbee

  Table of contents
  1. 1. Joyce Travelbee
  Joyce Travelbee

  Joyce Travelbee var verksam under 1960-talet, det var även då hennes omvårdnadsteori växte fram. På 1960-talet låg mycket fokus på humanismen, och relationen mellan patient och vårdare, samt även medicinskt fokus. Detta kom att påverka Travelbees teori. Hennes teori räknas till en interaktionsteori eftersom hon anser att kommunikationen mellan sjuksköterska och patient är grundläggande för god vård. Alla människor ska ses likvärdiga, man ska se varje patient för en människa och inte som något ”sjukt”.

  Travelbees syn på lidande var att alla människor upplever lidande någon gång i sitt, men att upplevelsen kommer att vara personlig för varje individ. Travelbee betonar att det är viktigt att utvecklas som person genom sitt lidande.

  Människan enligt Travelbee är en unik person som är oersättlig. Både kulturen och familjen är betydelsefulla och  påverkar hur vi uppfattar lidande och sjukdom. Varje enskild individs hälsa är subjektiv, att uppleva hälsa eller ohälsa är unikt för varje person. I omvårdaden ska man hjälpa en människa och ge den en mening för det den genomlever och med erfarenheter kunna förebygga sjukdom och främja hälsa. Travelbee menar att hoppet har stor betydelse för hur man hanterar sitt lidande, har man förlorat hoppet tappar man tron på att man ska bli bättre.

  Travelbees teori kan tillämpas inom de flesta vårdinriktningar då det alltid är patienten som ska stå i centrum. Man ska alltid se patienten som likvärdig, och det är viktigt att från första början bygga upp en bra relation till patienten och tillgodose deras behov.  (F. Nortvedt & E. Skaug, 2006 )

  Files (0)

   

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  Travelbee var en omvårdnadsteoretiker som levde i USA 1926-1973. Hennes omvårdnadsteori var baserad på Ida, Jean Orlandos omvårdnadsteorier, existentialism och humanistisk filosofi. 1966 utkom presenterade hon sin omvårdnadsteori i boken Interpersonal Aspects in Nursing (Kirkevold, 2000). Hennes omvårdnadsteori är en interaktionsteori. Det innebär att den utgår från samspelet mellan sjuksköterska och patient som grund för omvårdnaden. Interaktionsteorier menar även att människan tillskriver händelser och situationer en mening och att människans uppfattningar/upplevelser är utgångspunkten för hans/hennes reaktioner och beteende. Inom interaktionsteorierna är självbild och roll centrala begrepp. Självbilden handlar om tankar och känslor kring den egna personen (vem är jag?, vilket värde har jag?). Våra roller anses inom interaktionsteorierna vara förknippade med förväntningar från sociala och etiska normer, vilket kan påverka människans självbild positivt eller negativt. Travelbee definierade omvårdnad som:
  ”Sykepleie er en mellommenneskelig prosess der den profesjonelle sykepleiepraktikeren hjelper
  et individ, en familie eller et samfunn med å forebygge eller mestre erfaringer med sykdom
  og lidelse og om nödvendig å finne en mening i disse erfaringene.” (Travelbee, 2001)

  Målet för sjusköterskans omvårdnad är enligt interaktionsteoretikerna: 1) kartlägga patientens uppfattningar/upplevelser; 2) förstå patientens livsvärld; 3) ha en bra och öppen kommunikation; och 4) att skapa en mellanmänsklig relation till patienten som präglas av äkthet.

  Travelbee menar att hälsa innefattar en persons fysiska, känslomässiga och andliga tillstånd. Hennes teori ser människan som unik. Varje människa skiljer sig från andra människor och iom detta upplever vi även tillvaron och varandra på olika sätt. Travelbee menar även att lidande, smärta och sjukdom är något som är del av ens liv och som alla människor kommer uppleva under sitt liv. Hon ser dock lidande, smärta och sjukdom som något som kan ge möjlighet till personlig utveckling iom att det gör att människan söker finna en mening när utsätts för lidande, smärta och eller sjukdom. Travelbee har inte beskrivit miljöns koppling till hälsa och omvårdnad i sin teori. Hon nämner endast att familj ska vara viktigt för en människas hälsa. (Kristoffersen, 1998)

  Enligt Travelbee är det sjuksköterskans ansvar att hjälpa patienten att finna en mening vid sjukdom eller lidande. Hon förespråkar vikten av prevention av sjukdom och lidande samt vikten av att kunna hantera sjukdom och lidande, såväl på individ-, grupp- och samhällsnivå. Meningen kan dock bara finnas av individen själv, så sjuksköterskans roll är inte att ge mening till individen utan att hjälpa individen att finna mening. Hjälpa individen att finna mening i de förutsättningar som måste följas för bevara hälsan samt hjälpa indviden att acceptera sin sjukdom i syfte att kunna leva ett helt och rikt liv trots sin sjukdom (Travelbee, 2001).

  Travelbee såg omvårdnad som en mellanmänsklig dimension och underströk betydelsen av denna och hur den skulle kunna etableras mellan patient och sjuksköterska. Hon menade att för att uppnå en mellanmänsklig relation som behövdes ett antal interaktionsfaser genomgås: !) första mötet; 2) framväxt av identiteter; 3) upplevelse av empati, sympati; och 4)ömsesidig
  förståelse och kontakt (Travelbee, 2001)

  Travelbees omvårdnadsteori framhåller också vikten av kommunikation i omvårdnadsarbetet. Det är kommunikation som kan skapa den mellanmänskliga dimensionen och som kan leda till målet att finna mening. (Travelbee, 2001). Planerandet av omvårdnadsarbetet beskrivs på liknande sätt som dagens omvårdnadsprocess.

  Referenser

  Kirkevold, M. 2000. Omvårdnadsteorier -analys och utvärdering. Studentlitteratur: Lund
  Kristoffersen, N. J. Allmän omvårdnad 1. Liber, Stockholm, 1998
  Travelbee, J. (2001). Mellommennskelige forhold i sykepleie (2:a uppl.). Oslo: Gyldendal.
  Posted 17:15, 31 Oct 2012
  Joyce Travelbee
  Joyce Travelbee föddes år 1926 i New Orleans USA. Hon levde mellan år 1926-1973. Hon var en psykiatrisk sjuksköterska, lärare och författare.
  Hennes teori handlar om sambandet mellan sjuksköterskan och patienten. Travelbee teori har kraftigt påverkat vård och omsorg. Hennes största influenser i teorin var hennes mentor Ida Jean Orlando som har likheter med den modell Travelbee beskriver. I teorin beskriver hon att sjuksköterskan kommer att ge vård och ge grundläggande behoven medan patienten kommer att samarbeta för snabbare återhämtning. Hon skrev att syftet med omvårdnaden var att hjälpa en individ, familj eller samfundet att förhindra eller att hantera upplevelsen av sjukdom eller lidande, vid behov att finna mening i dessa erfarenheter.
  Travelbee betonade i sin omvårdnadsteori att sjuksköterskan skall bortse från sin egen eller annan vårdpersonals diagnos eller objektiva bedömning. Det är viktigare att sjuksköterskan förhåller sig till patienten.
  Syftet i omvårdnaden är att hjälpa patienten hantera sin sjukdom, upplevelser och finna en mening i sina livserfarenheter. För att uppnå omvårdnadens syfte måste an mellanmänsklig relation etableras mellan sjuksköterskan och den sjuka individen. Relationen är en process som sjuksköterskan är ansvarig för att den etableras och upprätthålls. Det krävs även ömsesidigt samspel mellan sjuksköterskan och individen. Ett av sjuksköterskans viktigaste redskap är kommunikation och är en förutsättning för att uppnå syftet med omvårdnaden.
  Det tar tid att bygga upp en mellanmänsklig relation mellan en sjuksköterska och en patient. Det är därför viktigt att sjuksköterskan får möjlighet till tid att etablera en relation vilket enligt litteraturförfattaren kan innebära svårigheter på sjukhusens akutavdelningar. Ofta är vårdtiderna korta och vården fokuseras på de akuta symtomen som har medfört att patienten har blivit inlagd. Sjuksköterskan måste därför i sitt möte med patienten se hela människan och dennes fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga behov för att kunna planera omvårdnaden och vidta adekvata omvårdnadsåtgärder.
  Sympati är när sjuksköterskan vill minska orsaken till patientens lidande och slutligen är rapport förhållande mellan människa till människa. Joyce Travelbee teori som helhet uppmuntrar sjuksköterskan att ta ett steg närmare patienter. Att kunna dela fritt eller agera vad en effektiv sjuksköterska är, kommer att hjälpa patienten för dess snabbare återhämtning att möta problem med hopp.
  sDetta förhållande kan endast fastställas genom en interaktion process med fem faser.
  -Det inledande mötet eller original möte
  -Synlighet av personliga identiteter/nya identiteter
  -empati
  sympati
  -etablera ömsesidig förståelse och kontakt/rapport
  Lidande – en upplevelse som varierar i intensitet, varaktighet och djup. En känsla av oro, allt från mild, övergående psykiska, fysiska eller psykiska obehag för extrem smärta och tortyr.
  Teorin är av historisk betydelse eftersom det kan ses som en föregångare till senare vård teorier med fokus på patientens upplevelser.
  Sjuksköterskan och patienten ser varandra som unika individer. Travelbee beskriver processen i tre olika faser, där den första är relationen som etableras när sjuksköterska och patient möts och lär känna varandra. Den andra fasen är när identiteten växer fram och den tredje är att sjuksköterskan känner empati och förståelse för patienten. För att främja patientens hälsa eller minska lidandet ska sjuksköterskan använda sig själv terapeutiskt.
  Travelbee har ingen direkt förklaring om miljöns betydelse är en viktig del. Det hon lyfter fram är att familjen spelar en stor roll.

  Sjuksköterskan bör hjälpa den sjuke och eller lidande personen till att finna en mening. Hon uttrycker även att det är viktigt att undvika eller att hantera erfarenheter av sjukdom och lidande. Detta bör ske på både individ-, grupp- och samhällsnivå. Hopp är ett begrepp som är starkt knutet till hennes teori. Mellanmänsklig relation är också en väsentlig del i omvårdnaden och hon beskriver hur etablerande av en omvårdnadsrelation kan ske. Kommunikation är en viktig del i att vara sjuksköterska men även att använda sig själv terapeutiskt. Hur man ska planera omvårdnaden beskrivs på ett sätt som är ganska likt omvårdnadsprocessen.
  Posted 11:27, 14 Mar 2013
  Hon arbetade som psykiatrisk sjuksköterska och var intresserad av omvårdnadstänkandet.
  Hennes bok Interpersonal aspects of nursing kom ut 1971.

  Interaktionsteori då hon fokuserar på mötet och kommunikationen med patienten.

  Lidande: Alla upplever lidande någon gång i livet men allas upplevelse är unik och olik andras.

  Människosyn: Människan är unik och oersättlig, var och en.

  Hälsa: Hälsa och ohälsa är unikt för person till person och man ska främja den individuellt.

  Miljö: Kulturen spelar in då beroende på religion så ser man sjukdom olika.

  Nina Jahren Kristoffersen, Finn Nortvedt & Eli-Anne Skaug (red.) (2006). Grundläggande omvårdnad, del 4. Liber
  Posted 12:41, 14 Oct 2013
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.