Search:

Laila Vesterlund, uppgift 2, ht 2018

  Table of contents
  No headers

  Version as of 22:45, 17 Jun 2019

  to this version.

  Return to Version archive.

  View current version

  Strategier för implementering av ASI
   
  ASI (Addiction Severity Index) är det bedömningsinstrument som har den högsta rekommendationen inom de Nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende när det gäller att bedöma det psykosociala hjälpbehovet vid både alkohol- och narkotikaproblem (Socialstyrelsen, 2017). ASI är redan idag en metod som används i utredningsarbetet inom IFO vuxengrupp på socialtjänsten i Linköping (IFO vuxen) men som av olika skäl väljs bort.
   
  En systematiska översikt gällande effekten av skräddarsydd implementering (Baker et al., 2015) påvisar enbart små eller medelgoda effekter jämfört med inga eller godtyckliga strategier för implementering. Jag planerar ändå att göra ett försök att anpassa införandet av ASI till de förhållanden som råder på min arbetsplats. Jag som planerar denna strategi är socialsekreterare på IFO vuxen och har som uppdrag att verka metodstödjande inom ASI. Det är min funktion som kommer att ansvara för genomförandet med närmaste chefs godkännande. Strategin riktar sig till mina kollegor, totalt ca 20 personer.
   
  De åtgärder jag planerar har sin utgångspunkt i den taxonomi som beskrivs i ERIC project (Powell et al., 2015). Leeman, Birken, Powell, Rohweder och Sheas (2017) har sedermera valt att gruppera dessa implementeringsstrategier i tre olika faser med olika aktörer; leveranssystem, supportsystem och integreringssystem.
   
  Leveranssystem
  Socialstyrelsens bidrar sedan länge till kunskapsspridning avseende ASI som metod. Likaså har IFO vuxen redan tillgång till Net-Klient, ett dataprogram där ASI-intervjuer matas in. Efter ett tillsynsbesök hos IFO vuxen har Inspektionen för vård och omsorg påtalat att användningen av ASI bör intensifieras vilket ökat den högre ledningens intresse för metoden. Här krävs dock fortsatta diskussioner med den högre ledningen för att nå samsyn kring målsättning och uppdrag. En annan förberedande insats är att utverka ekonomiska medel för att utbilda fem nyanställda medarbetare som saknar behörighet för ASI .
   
  För att inte vilseledas av min egen förförståelse planerar jag att innan genomförandet utforska de eventuella hinder mina kollegor uppfattar med att införa ASI som standardmetod vid utredning. Jag kommer att använda 30-45 minuter med mina kollegor för att brainstorma. Därefter planerar jag att i enkätform låta varje kollega prioritera vilken betydelse respektive potentiellt hinder har för dem själva och om de har något förslag på undanröjande. Ytterligare strategier kommer att formas för att facilitera dessa determinanter.
   
  Support system
  Under genomförandefasen, med planerad uppstart under januari 2019, kommer olika former av träning att genomföras såsom repetition via web-utbildning, gemensamma skattningar en gång per månad och enskild support från mig och ytterligare en kollega som ska verka som lokala opinionsbildare. Redan idag träffas kommunernas ASI-användare i ett Östgötanätverk två gånger per år vilket kommer att fortgå.
   
  Integreringssystem
  Varje kvartal kommer kollegorna få del av den typ av information ASI-intervjuerna genererar på gruppnivå. En autotext kommer under våren 2019 att tillskapas i utredningsdokumenten för att beskriva om ASI har använts som metod eller inte. Inom ett halvår kommer också datastödet att anpassas till mobilt gränssnitt vilket kan underlätta registreringsprocessen genom användning av handdator under intervjusessionen.
   
  Referenser
  Baker, R., Camosso-Stefinovic, J., Gillies, C., Shaw, E. J., Cheater, F., Flottorp, S., ... Jäger, C. Tailored interventions to address determinants of practice. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4.
  Leeman, J., Birken, S. A., Powell, B. J., Rohweder, C., & Shea C. M. Beyond “implementation strategies”: classifying the full range of strategies used in implementation science and practice. Implementation Science 2017 12:125.
  Powell, B. J., Waltz, T. J., Chinman, M. J., Damschroder, L. J., Smith, J. L., Matthieu, M. M., Proctor, E. K., & Kirchner, J. E. A refined compilation of implementation strategies: results from the Expert Recommendations for Implementing Change (ERIC) project. Implementation Science. 2015 Feb 12;10:21
  Socialstyrelsen. (2017). Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende - Stöd för styrning och ledning. Tillgänglig via https://www.socialstyrelsen.se/publi...17/2017-12-23/