Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV3001 - Utbildning för hållbar utveckling > Projektuppgifter > Hållbar utveckling i Energi Högskoleingenjörsprogram

Hållbar utveckling i Energi Högskoleingenjörsprogram

  1 Introduktion

  Högskolan Dalarnas styrdokument som rör miljö- och hållbarhetsmål innehåller specifika mål om att systematiskt integrera miljö- och hållbarhetsfrågor i undervisningen [1]. Det treåriga högskoleingenjörsprogrammet i energi vid Högskolan Dalarna har naturligt ett stort fokus på hållbar utveckling, i synnerhet mot hållbar energiomvandling och effektiv resursanvändning. Det är dock i dagsläget inte tydligt mer i detalj i vilken omfattning hållbar utveckling lyfts fram i programmets kurser (dels innehållsmässigt och dels i form av synliggjorda kursmål). Utifrån detta kan tre huvudsakliga frågeställningar identifieras:

  • Hur synliggörs hållbar utveckling i kursmålen för programmets kurser i dagsläget?
  • I vilken omfattning, utöver vad som syns i kursmålen, tas hållbar utveckling upp i de ingående kurserna?
  • Hur kan kursmål och/eller innehåll i kurserna förbättras med avseende på hållbar utveckling?

  Inom denna rapport kommer första punkten att kartläggas för programmets totalt 27 kurser. Till viss del kommer även tredje punkten att beröras, då vissa förslag till förändringar kommer att diskuteras. Något som tyvärr inte har rymts inom tidsramen för detta projekt är den andra frågeställningen. Den kommer dock att arbetas med framöver för att stärka programmets innehåll kopplat till hållbar utveckling.

  1.1 Energi högskoleingenjörsprogram

  Högskoleingenjörsprogrammet i energi är ett treårigt program som ska ge studenterna kunskaper om energitekniska system och om energieffektivisering i industri och byggnader. Ett exempel på ett programmål är att studenten ska ”visa på förmåga att ur ett hållbarhetsperspektiv värdera olika energitekniska lösningar för el-, värmeproduktion eller energieffektivisering i industri eller byggnader ur tekniskt, ekonomiskt, miljömässigt perspektiv”. Programmets alla 27 kurser finns listade i appendix 1.

   

  2 Sammanställning av kursmål

  Av programmets kurser (som listas i appendix 1) så ingår inte kursmål som kopplar mot hållbar utveckling i samtliga, vilket inte heller är ambitionen. Däremot är det möjligt att ett antal kurser som idag saknar denna typ av mål skulle stärkas av att få det infört. I detta avsnitt kommer kursmål som idag rör hållbar utveckling att listas. Som togs upp i introduktionen så har inte en diskussion med alla inblandade kursansvariga kunnat rymmas inom ramen för detta projekt, men förslag på kurser eller kursmål som bör kunna spetsas till med kursmål som rör hållbar utveckling kommer att diskuteras. I dessa diskussioner bör även kanske främst ämnesansvarig också involveras. Som delvis stöd i identifieringen av kursmål har de 14 hållbarhetsdimensioner som Handelshögskolans råd för hållbar utveckling tagit fram använts [2]. Några exempel på dessa är "Naturens gränser", "Etik och ansvarstagande",  "Värderingar normer och kultur" och "Finansiell reglering" [2]. 

  2.1 Kursmål som kopplar mot hållbar utveckling

  I tabell 1 listas de kursmål som kopplar mot hållbar utveckling inom programmet. Flera av målen i t abellen är gränsfall som inte uttryckligen lyfter någon aspekt i hållbar utveckling, men som med stor sannolikhet bör kunna spetsas till. Som nämndes tidigare så är inte ambitionen att alla kurser ska ha mål som inriktar sig mot hållbar utveckling och absolut inte att alla kurser ska ha orden "hållbar utveckling" i kursmålen. Att tvinga in desa begrepp skulle urholka innebörden och i vissa fall lyfta fokus från andra viktiga aspekter i kurserna. Däremot så kan aspekter som rör hållbar utveckling lyftas fram bättre i många fall där det redan ingår i kursinnehållet.


   

  Tabell 1 Kursmål som kopplar mot hållbar utveckling, direkt eller indirekt

  Kurser i år 1

  Mål

  Introduktion till hållbara energisystem

  - Redogöra for miljöproblem kopplade till samhällets

  energianvändning, dess etiska aspekter och strategier for att

  hantera dem

  - Beskriva begreppet hållbar utveckling

  Introduktion till produktutveckling

  Välja koncept utifrån olika värderingsmetoder

  Industriell ekonomi med kalkylering

  Kritiskt diskutera och reflektera över industriföretagets roll i samhället och dess etiska aspekter

  Utvecklingsprojekt…solfångare del 1

  Redogöra för grundläggande begrepp som utgör förutsättningar för konstruktion och funktion av en solfångare i ett värmesystem samt kunna redogöra för materialval for en kostnadseffektiv konstruktion

  Kurser i år 2

  Mål

  Installationsteknik och dimensionering

  Utvärdera installationssystems prestanda ur hållbarhetsperspektiv

  Driftsäkerhet och kvalitetsstyrning

  Diskutera och reflektera över hur en förbättrad kvalitet och högre driftsäkerhet påverkar industriell verksamhet ur ett samhällsperspektiv

  Kurser i år 3

  Mål

  Förnybar kraftgenerering

  Utvärdera produktionsmässiga förutsättningar och miljöpåverkan vid kraftgenerering

  Industriell energiteknik

  - Visa förståelse för sambandet mellan egenskaperna för processer, bränslen och tekniska system samt värdera dessas energi- och miljömässiga karakteristika och lämplighet för praktisk användning

  - Analysera, lösa och värdera resultaten av verklighetsnära kvantitativa problem rörande industriell värmeteknik med utvinning och nyttjade resurser samt värme- och kraftvärmeproduktion och distribution, med utgångspunkt i matematiska modeller på naturvetenskaplig grund.

  Energieffektivisering

  Ett flertal mål som rör energieffektivisering, exempelvis:

  Genomföra en energikartläggning på ett producerande företag inkluderat nulägesanalys och åtgardsförslag i syfte att effektivisera energianvändningen

  Energisystemens resurshantering och miljöpåverkan

  - Använda olika metoder för beräkning av resursanvändning i energisystem i ett livscykelperspektiv och kritiskt kunna utvärdera dessa

  - Göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter avseende användning av mark, luft och vatten för energisystem relativt andra användningsområden

  - Identifiera, formulera och hantera frågeställningar om

  energisystemens klimat- och miljöpåverkan lokalt och globalt

  Energisystem

  Visa insikt om energisystemens roll och deras utveckling i ett sociotekniskt och tekno-ekonomiskt perspektiv

   

  Ser man till programmet som helhet så är det relativt få kursmål som har anknytning till hållbar utveckling, speciellt om man bortser från mål som inte direkt har en koppling. Det bör finnas goda möjligheter att i samråd med kursansvariga lärare dels kunna spetsa till vissa befintliga mål för att tydligare visa på hur de kopplar mot hållbar utveckling, dels lyfta fram nya mål baserat på vad som faktiskt görs i kursen (gäller även flertalet kurser som i dagsläget inte har något mål med koppling mot hållbar utveckling).

   

  Några förslag som kan lyftas fram baserat på kursmålen i tabell 1 är:

   

  • Målet ”Välja koncept utifrån olika värderingsmetoder” i kursen ”Introduktion till produktutveckling” bör kunna utökas där någon aspekt ur hållbar utveckling kan få utrymme.
  • I kursen ”Industriell ekonomi med kalkylering” så bör det undersökas om/hur ekonomisk hållbarhet lyfts fram och ifall det kan synliggöras bättre i det befintliga målet ”Kritiskt diskutera och reflektera över industriföretagets roll i samhället och dess etiska aspekter”, eller i ett annat mål.
  • I kursen ”Energieffektivisering” så ingår ett flertal mål som berör just energieffektivisering och energibesparing. Här kanske det finns det möjlighet att lyfta in andra aspekter, t.ex. bättre inomhusklimat och social hållbarhet tack vare energieffektiviserande åtgärder.

  Något som också är tydligt är att det i årskurs 2 är väldigt få kopplingar till hållbar utveckling i kursmålen. Ett förslag är att undersöka närmare vilka kurser där det kunde vara lämpligt att införa något moment (alternativt se om det redan ingår men saknar kursmål). De två kurser där detta bör undersökas i första hand är ”Termodynamik” och ”Styr- och reglerteknik”. I kursen i termodynamik skulle begreppet energikvalitet kanske tillsammans med primärenergi användas i ett moment för att visa på vikten av att så långt som möjligt utnyttja energi av låg kvalitet för att få en hållbarare energianvändning. För kursen i styr- och reglerteknik kan vikten av en väl fungerande styr och regler för ett energisystems energi- och kostnadseffektivitet lyftas fram bättre. Ytterligare en kurs som i dagsläget saknar hållbar utveckling i kursmålen är ”Aktiva elnät” som går under tredje året. Även i denna kurs bör det gå att identifiera innehåll och ta fram ett lämpligt kursmål då aktiva elnät är ett nyckelbegrepp för att bättre kunna skapa förutsättningar för en hållbar kraftgenerering.

   

  Under programmets tredje år ligger i dagsläget de två kurserna ”Energisystemens resurshantering och miljöpåverkan” samt ”Energisystem”. Som kan ses i tabell 1 har dessa kurser totalt 4 mål relaterade till någon aspekt ur hållbar utveckling. Planen är dock att dessa två kurser ska slås ihop till en kurs framöver och således håller en ny kursplan på att tas fram.

   

  3 Sammanfattande diskussion

  En sammanställning av kursmålen på programmet Energi Högskoleingenjör visar att mål som i dagsläget, alternativt med små förändringar, kopplar till hållbar utveckling endast finns i 11 av programmets 27 kurser. De flesta kurserna ligger dels i början av programmet och dels i slutet, med få kurser under andra året. Det är viktigt att med detta som bakgrund inleda en diskussion med kursansvariga på programmet för att undersöka hur mycket av innehållet i kurserna som, trots avsaknad av kursmål, berör hållbar utveckling. Om det visar sig att innehållet finns där blir det ett arbete med att se om fler moment kan synliggöras i form av kursmål. Det kan också vara så att nya moment kan bli aktuella i vissa kurser, där det bedöms relevant att lyfta in fler aspekter som rör hållbar utveckling.

   

  Vid diskussionen med kursansvariga och involverade lärare så är det viktigt att ha en bra grund att luta sig mot. Här kan eventuellt de hållbarhetsdimensioner som tagits fram vid Handelshögskolan [2] vara lämpliga att använda i större utsträckning. Det är då möjligt att på ett bättre sätt gruppera kursernas innehåll till olika aspekter av hållbar utveckling och på så vis kunna se om vissa delar behöver förstärkas mer sett till hela programmet.

   

   

  4 Referenser

  [1] Miljö- och hållbarhetsmål för Högskolan Dalarna 2016-2019, Dnr: HDa 1.2-2016/168

  [2] Handelshögskolans råd för hållbar utveckling, Hållbar utveckling i handelshögskolans program – en kartläggning under 2014, tillgänglig: https://handels.gu.se/om_handelshogskolan/hallbar_utveckling/hallbar-utveckling-i-utbildningen

  Files (1)

  FileSizeDateAttached by 
   Appendix 1 - kurser på programmet.pdf
  No description
  25.92 kB13:00, 12 Nov 2018jheActions

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Vilken bra översikt över hållbarhetsaspekter i Energi högskoleingenjörsprogrammet du gjort, Johan!

  Din idé om att utifrån denna övergripande bild gå vidare med ett utvecklingsarbete tillsammans med kursansvariga och ämnesansvariga är utmärkt! Precis som vi pratat om många gånger på kursen, så är det mycket i ert program som kopplar till olika aspekter av hållbarhet, trots att det inte alltid är synligt i kursmålen. Att det dessutom finns delar som kan utvecklas, genom att diskutera om det är områden som saknas, men som både är relevanta för kursen och bidrar med nya perspektiv från hållbarhetsdiskussionen, är ju också spännande och utmanande.

  Det jag gärna skulle ha läst mer om och sett hur du problematiserar är texten från Handelshögskolan om råd för hållbar utveckling. Vad i den kändes relevant för er? Finns det något i den du är kritisk mot?

  Du behöver inte skicka in någon reviderad version. Du är godkänd på kursen.

  Tack för att jag fick en liten inblick i hållbarhetsaspekter på Energi högskoleingenjörsprogrammet genom din text!

  Susanne
  Posted 18:14, 30 Dec 2018
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.