Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta och sensorisk behandling, MC3022, ht 2015 > Ordlista > Ektopisk impulsbildning

Ektopisk impulsbildning

  Table of contents
  No headers

  Ektopisk impulsbildning

  Skada på sensoriska perifera nerver eller skada i centralsystemet kan ge upphov till neuropatisk smärta (1,2). En av flera vanliga orsaker till perifer neuropatisk smärta är skada på perifera nervaxonet som i in tur kan ge upphov till ektopisk impulsbildning. Vid ektopisk impulsbildning sker, utan svar på något stimuli, spontanaktivering av smärtimpulser i primära afferenta nervbanor (2,3). Skada på axonet kan bero på mekanisk trauma, metabola störningar, neurotoxiska kemikalier, tumörer och infektion (1,2). Skadan kan förorsaka nedsatt känsel (parestesi, dysestesi) samt smärtsam överkänslighet mot mekaniskt stimuli (1). 


  Det finns flera mekanismer som framkommer i litteratur ha en betydelse och underhåll av perifer neurotisk smärta (2,3,4).  Smärtan kan bland annat utvecklas som ett resultat från onormalt uttryck i natrium-jonkanaler vid och i närheten av nervskadan samt runt dorsalrotsgangliet. Förändring kan också ske med ökat uttryck och uppreglering av presynaptiska kalcium-jonkanaler (2,3,4). 

  Antiepileptiska läkemedel, där gabapentin oftast är förstahandsvalet vid neurotisk smärta, binder till spänningsreglerade kalcium-jonkanaler och hämmar deras funktion (1,4). Även tricykliska antidepressiva läkemedel har en mångårig klinisk dokumentation för behandling av perifer neurotisk smärta (1,4). 

   

   

  Referenser
   

  1. Fredenberg S, Karling M, Vinge E. Smärta och Smärtbehandling. I: Örtqvist T, redaktör. Läkemedelsboken [Internet]. Uppsala: Läkemedelsverket.  [citerad 30 september 2015] Hämtad från:  http://www.lakemedelsboken.se/q1_sma_smartbehandl_2013fm10.html?search=cox&iso=false&imo=false&nplId=null&id=q1_55
    
  2. Hansson P. Perifer neuropatisk smärta mer utforskad än central. Läkartidningen [internet]. 2008:39 Hämtad från: http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=10347
    
  3. Costigan M, Scholz J, Woolf J C. Neuropathic Pain: A Maladaptive Response of the Nervous System to Damage. Annu Rev Neurosci. 2009;32:1–32
    
  4. Läkemedelsverket. Farmakologisk behandling av neuropatisk smärta - Behandlingsrekommendation [internet]. Läkemedelsverket; 2007 [citerad 1oktober 2015] Hämtad från: https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Neuro%20rek_bokm.pdf

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.