Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa > Ordlista > Glykolysen

Glykolysen

    Table of contents
    No headers

    Glykolysen

    Glykolysen betyder med andra ord nedbrytning av glucos. Det är precis det som sker i denna process när energi frigörs. (1) Glykolysen utgör en av de tre huvudsakliga processerna i energimetabolismen, denna process äger rum i cytoplasman medan de andra två, citronsyracykel och andningskedjan äger rum i mitokondrien samt mitokondriens innermembran (2). För fullständig oxidation/energiutnyttjande av glukos krävs att samtliga av dessa tre processer fortlöper. Glykolysen är unik på sätt att den kan fortgå i frånvaro av syre och trots detta bilda en mindre andel ATP. Glykolysen utgörs av tio delreaktioner där en 6-kolsmolekyl (glukos) i slutändan resulterar pyruvat.


    Glykolysen huvudsakligt syfte är att under dess reaktionsförlopp utvinna högenergiföreningar i form av ATP och NADH (3).  Alla celler i kroppen kan utnyttja glukos som bränsle, antingen att de intas från blodet (blodglukos) eller som i fallet hos en muskelcell som också kan utvinna glukos ur lagrat glykogen (glykogenolys). Vid nedbrytningen av 1 mol glycogen kan 3 mol ATP utvinnas. Men vid nedbrytning av glucos behöver glucosen först omvandlas till glucos-1-fosfat vilket i sig är en ergikrävande process som kostar 1 mol ATP, därför utvinns bara 2 mol ATP. (1)

    Trots att glykolysen i sin helhet benämns som en och samma process indelas dess reaktionsförlopp i två faser, en fas som kräver energi och en fas som frigör energi. De fem första stegen i glykolysen, symboliseras av den gula rektangeln i bilden nedan utgör den fas som kräver energi.

     

    (Bild. Se bifogat PM)

     

    Efter att det bildats två 3-kolsmolekylser kommer de resterande fem reaktionstegen i glykolysen generera energi i from av NADH. Dessa fem delreaktioner sker två gånger då det bildats två stycken 3-kolsmolekyler.

    I och med att glykolysen reaktionsväg och reaktionssteget från pyruvat till laktat är omvändbar får detta till följd att glukos kommer att kunna bildas från både laktat och pyruvat (2). När exempelvis bildning av laktat sker ute i en arbetande muskel kommer detta laktat transporteras via blodet till levern där det genom nysockerbildning, glukoneogenes bilda glukos på nytt. Därefter kan sedan glukos transporteras via blodet tillbaks till de arbetande musklerna. Denna process mellan lever och muskel kallas Cori-cykeln. I flertalet organ och vävnader i kroppen sker ständigt en viss produktion av laktat varför detta reaktionsförlopp fyller en viktig och avgörande funktion (3,4). Exempel på sådana organ och vävnader är; erytrocyter, prolifererande celler i sår och i benmärg, immunceller i lymfkörtlar samt epithelceller i huden.


    Reglering av glykolys sker till stor del av irreversibla enzymer, Hexokinas, Fosforfruktokinas, Pyruvatkinas (3). Hexokinas fosfolyrerar hexoser, exempelvis glukos till glukos-6-fosfat och inhiberas kraftigt av sin egen produkt. Isoform till hexokinas finns i levern och benämns glukokinas men inhiberas inte av sin egen produkt. Fosforfruktokinas är glykolysens hastighetsreglerande enzym och stimuleras av AMP, fosfat, fruktos-2,6-difosfat och inhiberas av APT, vätejoner och citrat (tecken på energi à glykolysen hämmas). Pyruvatkinas stimuleras av frukost-1,6-difosfat och inhiberas av ATP och alanin.

     

    Referenser

    1.     Wilmore, J. H., Costill, D. L., Kenney, W. L. (2008) Physiology of sport and exercise. 4 uppl. Champaign, IL : Human Kinetics. ISBN 978-0-7360-5583-3

    2.       Abrahamsson L, Andersson A, Becker W, Nilsson G. Näringslära för högskola. Femte upplagan. Stockholm: Liber AB, 2006.

    3.       Newsholme E, Leech T. Functional biochemistry in health and disease. Singapore: Markono print media Pte Ltd, 2009.  

    4.       Raymond J, Escott-Stump S, Mahan K. Krause´s, food and nutrition and nutrition care process. 13th edition. IBS: 978-1-4377-2233-8.

    Files (1)

    FileSizeDateAttached by 
     Glykolysen.docx
    No description
    106.16 kB12:35, 12 Feb 2015v15sarwiActions

    Comments (0)

    You must login to post a comment.