Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > Projicerad smärta

Projicerad smärta

  Table of contents
  No headers

  Projicerad smärta - smärta i nervens utbredningsområde oavsett var utefter nerven skadan finns.

  Projicerad smärta är en typ utav neuropatisk smärta. Till skillnad från tex smärta efter att man fått en distortion eller partiell muskelruptur (smärtan är då en signal på vävnadsskada), så är den neuropatiska smärtan dysfunktionell och saknar mening för individen (2). Neuroptisk smärta uppstår pga av skada eller sjukdom i det centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg) eller i det perifera nervsystemet. Exempel på skada / sjukdom som kan orsaka central neuropatisk smärta är MS, stroke, traumatisk hjärnskada och ryggmärgsskada (1). Exempel på perifer neuropatisk smärta kan vara postoperativ neuropatisk smärta, skada på spinal nervrot, fantomsmärta där smärtan förläggs i den amputerade kroppsdelen och postherpetisk neuralgi där smärtan förläggs till det område där hudförändringarna några dagar senare dyker upp (4). Den perifera nervskadan kan drabba en enskild nerv (mononeuropati) eller flera nerver (polyneuropati) (2).

  Neuropatisk smärta upplevs där den skadade nervens perifera nociceptorer är belägna och benämns projicerad smärta. "Detta beror på att smärtsystemet är somatotopiskt organiserat, vilket innebär att nervimpulser som utlöses från nervändslut i en viss kroppsdel når en bestämd plats i hjärnbarken" (2, s75). Smärtan beskrivs såsom brännande, stickande, ilande, skärande, huggande och kan vara kontinuerlig, intermittent eller vara stimulusutlöst. Man kan i boken Fysiologi (2007) läsa om en typ utav projicerad smärta som nog de flesta utav oss känner igen; när man slår i ulnarisnerven och känner av en pirrande eller ilande känsla i nervus ulnaris innervationsområde ner i handen (3). Både vid central- och perifer nervsmärta noteras ofta en påverkan på sensibiliteten i huden som kan bestå av både domningar och överkänsighet (1). Vid neuropatisk smärta har patienten framförallt påverkan på smärt- och temperatursensibiliteten (2). Då undersöknign av ökad smärtkänslighet görs kan en nål eller cocktailpinne användas, en vaddpinne eller bomullstuss kan testa beröringssmärta, ett 20C metallföremål kan testa kyla och ett metallföremål med en temperatur på 40C kan testa värme (1).

  Kunskapen om hur neuropatisk smärta av både central och perifer karaktär uppstår är ofullständig, störts kunskap finns om uppkomsten av perifer neuropatisk smärta, denna kan behandlas med läkemedel. TENS kan användas vid behandlig av ffa perifer neuropatisk smärta med intakt sensorik över nervens innervationsområde.

  En förenklad förklaring av skillnaden mellan refererad smärta och projicerad smärta är att vid refererad smärta har smärtområdet egentligen ingenting med nervens innervationsområde att göra utan beror snarare på att det smärtande området och det egentliga området för smärtan har sin synaps i ryggmärgen väldigt nära varandra. Uppfattningen av smärtan kan därför vara att smärtan kommer från det område hjärnan är van att registrera smärta från. Projicerad smärta har däremot med nervens innervationsområde att göra (3). 

  Referenslista

  1. Rhodin A (red). Smärta i klinisk praxis. Uppl 1:1. Lund: Studentlitteratur AB; 2014. Sid 175-191

  2. Norrbrink C, Lundeberg T (red). Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv. Uppl 1:3. Lund: Studentlitteratur AB; 2010. Sid 68-75-85

  3. Lännergren J et al. Fysiologi. Uppl 4:4. Lund: Studentlitteratur AB; 2007. Sid 114

  4. Aquilonius S-M, Fagius J, Neurologi, Liber AB; 1997, Sid 343

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  Komplettering gjort av Elin Axelsson
  Posted 18:04, 28 Sep 2016
  Komplettering gjorts av Catarina Andersson
  Posted 10:52, 2 Oct 2016
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.