Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > Hyperalgesi

Hyperalgesi

  Table of contents
  No headers

  Hyperalgesi är när något som gör ont, gör ännu ondare än vanligt. Det är en överkänslighet på ett normalt smärtsamt stimuli och orsakas av att man får en sänkt smärttröskel och/eller förhöjd smärtintensitet (1).  Hyperalgesi är vanligt förekommande vid central störd smärtmodulering, inflammatorisk smärta och neuropatisk smärta.  Hyperalgesi kan delas upp i två delar, primär och sekundär.

  Primär hyperalgesi är när man i ett skadat område har en ökad smärtkänslighet. Det kan vara från termisk, kemisk eller mekanik stimulering som normalt utlöser smärta i nociceptrorena men nu behövs mindre stimuli för att utlösa smärtan och/eller att smärtan blir starkare. Detta beror på en sentisisering, ökad känslighet, i de perifera nociceptorer (2). Bradykinin, seratonin och histamin är substanser som frisätts och dessa ökar nociceptorernas känslighet (1). Smärtområdet är fortsatt begränsat till den faktiskt skadade vävnaden. 

  Sekundär hyperalgesi är när smärtkänsligheten sprider sig utanför den primärt skadade området och då sker en sensitisering av neuronens receptoriska fält. Det blir med andra ord en central sensitisering på spinal nivå som gör att även närliggande neuron får en sänkt smärttröskel och smärtområdet känns större. Detta sker i ryggmärgens dorsalhorn (3). De flesta studier om smärta och smärtbehandling är gjorda på män, vilket kan göra att behandlingen av smärta hos kvinnor är svårare. De biologiska skillnaderna kan göra att kvinnor i större utsträckning utvecklar  hyperalgesi, tex kan smärtsamma menstruationer sensitisering smärtsystemet (3). 

  Hyperalgesi är vanligt förekommande, inte minst vid muskuloskeletal smärta,och måste därför tas i beaktning vid undersökning och behandling(3). Massage, TENS, akupunktur och fysisk aktivitet är alla behandlingsformer som kan ge ökad smärta hos patienten, men kan också lindra  patientes  besvär. Exakt hur massage verkar är oklart men behandlingen  leder till minskade smärtimpulser via A-delta fibrer till högre centra  i hjärnan. C-fibrerna leder välbehagskänslan till limbiska systemet. Vid  hyperalgesi  bör behandling  med TENS  ske med försiktighet då smärtan kan förvärras och patienten har en nedsatt känsel i huden, om man som terapeut i samråd med patient provar kan man prova med lågfrekvent TENS. Hos patienter med smärta har hjärnan en högre aktivitetsnivå även i vila. Efter  behandling med akupunktur har en påverkan av det sympatiska och parasympatiska nervsystemet skett från stresstillstånd till vilotillstånd i hjärnan. Det blir även en minskad aktivering i de områden av hjärnan där vi nummer obehagskänslor. Den enda kontraindikation på fysisk aktivitet är akutsmärta och pågående inflammation. De personer som har bäst smärtlindrande effekt av fysisk aktivitet är de som är inaktiva vilket inte är ovanligt vid smärta (3).

   

   

  Referenser

  (1)Haegerstam. Smärtfysiologi [Internet]. Medical Information AB. 2001. Version 3:1. [citerad 5 September 2016] Hämtad från http://www.whiplashinfo.se/smarta/smartfysiologi.pdf

   

  (2)Lännergren J, Westerblad H, Ulfendahl M, Lundenberg T. Fysiologi. 5:2. Lund: Studentlitteratur AB; 2013

   

   

  (3) Norrbrink C. Lunderberg T. Om Smärta. 1:6. Lund: Studentlitteratur AB; 2012

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Linda Löfbom kommer att granska denna text.
  Posted 12:44, 19 Sep 2016
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.