Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar > Vaccinationer > Grupp 1 > Bemötande

Bemötande

  Table of contents
  No headers

   

  Förskrivningsrätt för

  vissa läkemedel och

  kostnadsfria förbruknings

  artiklar . 15 hp

   

   

  Bemötande av oroliga föräldrar

   

   

   

   

   

  Författare: 

  Linda Hedlund

  Gina Larsson

  Lena Stenberg

   

   

   

   

   

   

   

   

  Föräldrar kan många gånger uppleva rädsla inför vaccination av barn. Denna rädsla kunde enligt Fredrickson, Davis, Arnold, Kennen, Humiston, Cross och Bocchini (2004)  bero på okunskap om vaccinet vilket skapade oro och osäkerhet hos föräldrarna samt rädsla för biverkningar. Föräldrar kunde många gånger höra om olika biverkningar från media, vänner och bekanta. Av resultatet framkommer att osäkra föräldrar många gånger behövde professionellt stöd och information om vaccinets verkan samt kunskap om de sjukdomar barnet skulle vaccineras mot. Ökad kunskap hos föräldrarna resulterade i tryggare föräldrar som lät vaccinera sina barn i större utsträckning jämfört mot föräldrar som saknade kunskap. Det visades likaså att föräldrar föredrog professionell information av kunnig personal framför information från media, vänner och bekanta (Fredrickson m.fl, 2004).  Informationens vikt belyses vidare i en studie gjord av Krantz, Sachs och Nilstun (2004) där det visas som viktigt att kunnig personal informerar och ger föräldrar kunskap varför det är viktigt att barn vaccineras. Denna studie poängterade även vikten av att kunskapen fanns tillgänglig i samhället. Det visades som viktigt att alla föräldrar hade möjlighet till kunskap på lika villkor samt att kunskap fanns om vaccinets för och nackdelar.  Genom detta ansågs föräldrar lättare kunna hämta kunskap från samhället om barn vaccinationer samt de sjukdomar barnet vaccineras mot (Krantz m.fl, 2004).

  Det kunde fastställasutifrån Blennow och Samuelsson (2003) att föräldrar kunde känna oro över att fel beslut fattades oavsett om de valde att vaccinera sitt barn eller inte. Detta ansågs bero på att dessa föräldrar saknade tillit till samhället. Vidare visades att det var förälderns individuella tolkning av riskerna som avgjorde valet och dess inställning till vaccination av sina barn, men även kulturella och religiösa aspekter hade betydelse (Blennow & Samuelsson, 2003). Smith, Kennedy, Woten, Gust och Pickering (2006) belyser vidare att majoriteten av föräldrar som upplevde trygghet och förtroende till hälso- och sjukvårds personal vaccinerade sina barn i större utsträckning jämfört mot föräldrar där tillit saknades till hälso- och sjukvårdpersonal. Därför ansågs det som viktigt att hälso- och sjukvårdpersonal byggde upp en förtroendefull relation med trygghet till föräldrar som skulle vaccinera sitt barn (Smith m.fl, 2006).

   Det konstaterades av Austvoll-Dahlgren och Helseth (2010) att många föräldrar kunde inta en passiv roll då barn vaccinerades då de ansåg att de rekommendationer som fanns borde följas. Dessa föräldrar kunde känna trygghet i att de hade fattat rätt beslut utifrån dessa rekommendationer. Dessa föräldrar kunde känna ökad trygghet då saklig information gavs av kunnig personal i samband med vaccinationen. Saklig information stärkte beslutsprocessen hos föräldrarna. Resultat visade att föräldrar till barn som skulle vaccineras förväntade sig få information och kunskap från hälso- och sjukvårdspersonal samt att de fick bra svar på diverse frågor som de hade. Frågor som föräldrarna många gånger hade var funderingar och oro kring biverkningar som barnet kunde drabbas av samt frågor som varför vaccinet rekommenderades och skulle ges (Austvoll-Dahlgren  & Helseth, 2010).

  Det kunde fastställas vara ett stort bekymmer att media och journalister sprider okunskap om vaccinationer och dess biverkningar enligt Wedin (2003). Detta skulle kunna avhjälpas genom att läkarna går i clinch med journalister och media på ett aktivt sätt. Det ansågs vara av stor vikt att föräldrar följer vaccinationsprogrammen då barnsjukdomar med allvarliga komplikationer kan utrotas (Wedin, 2003). Införandet av flera regionala specialistmottagningar där vaccinering av barn utförs, skulle kunna öka tryggheten hos föräldrar som är oroliga. Detta belyser Aronsson och Blennow (2008) som en nödvändighet för att öka tryggheten. Genom införandet av flera regionala specialistmottagningar där specialist utbildad personal finns skulle oroliga föräldrar kunna få tillfälle att diskutera sin oro. Kunnig personal skulle då kunna ge föräldrarna professionell hjälp och stöd vid tveksamhet och oro genom att bemöta föräldrarna på ett bra sätt. Det visade sig som viktigt i bemötandet att föräldrar tilläts att få tala ut om sin oro (Aronsson & Blennow, 2008).

   

   

  Referenslista

  Aronson,B.  & Blennow, M. (2008). Specialistmottagning skräddarsyr vaccinationer. Läkartidningen, 105,(22): 1675-1679.

  Blennow, M. & Samuelsson,K. (2003). Föräldrar har tillit till barnvaccinationer. Läkartidningen, 100,(40): 3132-3135.

  Fredrickson, D.D., Davis, T.C., Arnold, C. L., Kennen, E.M., Humiston, M.D., Cross, J. T. & Bocchini, J. A. (2004). Childhood immunization refusal: provider and parent perceptions. Family Medicine, (6): 431-439.

  Krantz, I., Sachs, L & Nilstun, T. (2004). Ethics and vaccination.  Journal of Public Health, (32): 172-178.

   

  Smith,  P.J., Kennedy, A.M., Wooten, K., Gust, D.A. & Pickering, L.K. (2006). Association between health care providers influence on parents who have concerns about vaccine safety and vaccination coverage. Pediatrics, 118, (5): 1287-1292.

   

  Wedin,M. (2012). Läkaren måste påtala vikten av vaccinering. Läkartidningen, 109, (45) :1999.

   

  Austvoll-Dahlgren, A. & Helseth, S. (2010). What informs parents decision making about childhood vaccinations? Journal of Advanced Nursing, 66, (11): 2421-2430.

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.