Search:

Depression

  Table of contents
  No headers

  Version as of 22:02, 23 Jul 2019

  to this version.

  Return to Version archive.

  View current version

  Kristina Moberg 

  Introduktion

  Depression är en psykisk diagnos med stor utbredning världen över (P.D. Dinas artikel)

  När man definierar Depression som diagnos innebär det avgränsade episoder på längre tid än två veckor där tydliga förändringar på känslor, tankar men också kroppsliga funktioner som sömn, aptit och möjlighet till arbete/studier är påverkade.(FYSS)

  Depression som diagnos finns med i ICD-10 och delas in i tre olika grupperingar efter Lätt eller Lindrig, Medelsvår eller Måttlig och Svår. Diagnosens viktigaste huvudkriterier för att diagnostiseras är att ha minst ett av kriterierna, under större delar av dygnet, under minst två veckor(Internetmedicin) :

   

  • Sänkt grundstämning (för individen onormal nedstämdhet)
  • Intresseförlust
  • Energiförlust, ökad uttröttbarhet

   

  De bakomliggande orsakerna till Depression är inte fullt utredde och det finns en del delade meningar (FYSS) En viss ärftlighet har kunnat konstaterats genom bland annat tvillingstudier (KÄLLA)

   

   

  Stress och i detta sammanhang psykisk stress är en stark bakomliggande faktor till Depression (Stressreaktionernas biologi), Historiskt sett har stressreaktionen varit central för organismens överlevnad och främst handlat om korta, tidsbegränsade åtgärder för att klara sig ur faror eller andra situationer.(Stressreaktionernas biologi + psykosomatisk medicin) Eftersom stressen idag består av långdragna förlopp med ofta ständiga överbelastningar av krav och resurs har stressreaktionen gjort oss sjuka i diagnoser såsom depression.(Psykosomatisk medicin + Effekter av fysisk aktivtet)

  En diskuterad anledning till varför stress kan vara en bakomliggande faktor till flertalet sjukdomar är det många organsystem påverkas negativt av långvarig stress.(Stressreaktionernas biologi).

  Idag finns diagnosen utmattningssyndrom tilllagt för när depressionen huduvsakligen enbart är stressrelaterad, det kallas även för utmattningsdepression.  Man kan dock ha depression utan att ha utmattningssyndrom.

   

  De flesta depressioner går över utan behandling men det kan ta lång tid.(FYSS) Diagnosen utgör ofta ett stort lidande både för den drabbade och för personer i  nära relationer.(FYSS)

  Långvarig sjukskrivning för depression är mycket vanligt och diagnosen medför minskning i arbete mer än något annat sjukdomstillstånd. (FYSS)

  Ökning av stressrelaterad ohälsa äe ett generellt problem som syns i flertal länder världen över. (Effekter av fysisk aktivitet)

  Depression är en stor orsak till fullbordade självmord. (FYSS)

   

  Långt ifrån alla blir hjälpta av antidepressiv behandling med läkemedel och därför behövs det hitta alternativa terapeutiska metoder.(P.D. Dinas artikel)

  En ny omdiskuterad och undersökt metod är fysisk aktivitet som alternativ livräddare till denna folksjukdom. (P.D. Dinas artikel)

   

  Fysiologiska effekter vid fysisk aktivitet

  Det finns flera fysiologiska effekter som talar för att fysisk aktivitet kan vara en behandling för psykisk ohälsa såsom depression.

  Fysisk aktivitet kan förbättra flera faktorer som i sin tur har positiva effekter på depressiva symtom. 

  Ett exempel är att fysisk aktivitet har effekt på Self-efficacy, självkänsla och självförtroende, alla viktiga komponenter för att stärka den mentala biten vid depression.

  Även sömnkvalite och kognitiva funktioner förbättras av fysisk aktivitet och har i sin tur betydelse i depressionen.

   

  Stressreaktioner i kroppen styrs främst från två delar, den första delen är Autonoma nervsystemet som är vårt icke viljestyrda nervsystem.

  Detta system består av två delar som vi ska titta närmare på.

  Sympatiska nervsystemet: 

  Parasympatiska nervsystemet:

  HPA:

   

  Hippocampus:

  Stress:

  Noradrenalin:

  Dopamin:

  Kortisol:

  Serotonin:

  Endorfiner:

  BDNF:

  CRP/Inflammation:

   

  Frågeställning

  P: Vuxna personer 18-65 år, diagnos depression mild-svår.

  I: Fysisk aktivitet

  C: Läkemedelsbehandling

  O:Livskvalite på kort sikt = 1-6 månader.

  Frågeställning: Kan fysisk aktivitet som behandling av vuxna personer mellan 18-65 år som diagnostiserats med depression ge effekt jämfört med läkemedel och öka livskvallite inom 6 månader.

   

  Litteratursökning

  Sökning gjord i PUBMED och Google Scholar samt Cinhal databas, efter en bredare sökning på Depression och fysisk aktivitet. Utsortering av Rewier, litteratursammanställningar och andra studietyper än randomiserade gick jag igenom många på ytan intressanta artiklar.

  Samtliga vart då utsorterade på grund av att dem inte jämförde blev en kontrollgrupp med antidepressiva och därmed inte kunde besvara min frågeställning på ett tillfredställande sätt.

  Ny sökning påbörjades och denna gången mer avsmalnande och med mer fokus på att även söktermen Pharmacotherapy ingick i urvalet, bättre lycka denna gång och efter utsortering av de som inkluderade depression efter hjärtsjukdom, alzimers eller annan diagnos hittade jag de artiklar jag valt att ta med. Se schema för sökningen som gav resultat nedan.

   

  Databas Sökord Antal träffar Begräsningar Urval
  PUBMED

  Depressive disorder (MEsH)

  OR Depressive AND Exercise

  (MEsH) OR Aerobic exercise AND Pharmacotherapy

  161 039

  Clinical trial: 23007

  Free full text: 5432

  Humans: 5408

  Best Match: 5599

  Tilllagt sökord -Randomized clinical trial : 5057

   1. JA. Blumenthal
  Google Scholar

  Depressive disorder (MEsH)

  OR Depressive AND Exercise 

  (MEsH) OR Aerobic exercise AND Pharmacotherapy

  19 700 Tilllagt sökord -Randomized clinical trial :18 700

  1. JA. Blumenthal (samma)

  2. LSF. Carneiro

  Google Scholar

  Depressive disorder (MEsH)

  OR Depressive AND Exercise 

  (MEsH) OR Aerobic exercise AND Pharmacotherapy

  AND Quality of life AND Randomized clinical trial

  18 200 - 1. FB. Schuch

   

  Resultat 

  Av de studier jag tittade närmare på fann jag tre som hade både en interventionsgrupp med fysisk akitivtet samt en kontrollgrupp som fick antidepressiv medicinering, J A. Blumenthal et al., L S..F. Carneiro et al. och F.B Schuch et al.

  Bara en av studierna har kollat på livskvaliteten som resultat vilket var ett minus för mig men efter att ha undersökt de utvärderingsinstrument HAM-D, BDI och DASS-21 som använts i de andra två så finns det livskvalite med i de frågor som sammanställs i det slutliga resultatet.

  Skalorna beskriver nivån av depression och i och med minskad nivå, kan man dra slutsatsen att livskvaliten kommer öka. 

   

  J A. Blumethal et al : Exercise and Pharmacotherapy in the Treatment of Major Depressive Disorder är en Randomiserad kontrollerad studie av totalt 202 medverkande personer, 153 kvinnor och 49 män.

  Alla personer i studien var diagnostiserade med svår depression och de randomiserades till fyra olika interventioner: Övervakad träning i grupp, Hemträningsprogram, Antidepressiv medicinering eller Placebo medicinering. Randomiseringen utfördes av en dator programerad att randomisera med hänsyn till ålder, kön och depressiongrad. Samtliga medverkande personer fick därefter ett slutet kuvert med sin grupptillhörighet.

  Randomiseringen gav gruppfördelningen: Övervakad träning = 51 personer, Hemträning= 53 personer, Antidepressiv medicinering = 49 personer och Placebo medicinering= 49 personer.

  Interventionerna höll på samtidigt under 16 veckor och personerna mättes vid start - vecka 1 och vid slut - 16 veckor. Utvärderingsinstrumenten som användes vid start var HAM-D (Hamilton Depression Rating Scale), BDI (Beck Depression Inventory). 

  + Bra randomiserings metod och tydligt beskriven i texten. 

  + Så många som möjligt har varit blindade hela studien och de som behövt att inte vara det har redovisats samt förklaringar vilket inflytande / icke inflytande de har haft i studien.

  +Placebomedicinerings intervention.

  +Angivit i text att det primära utfallmåttet studien har haft gällde reducering av depressions nivå.

  -Svårt att avläsa resultatet då siffror från baslinjen och slutmätningar redovisats på olika sätt.

  -Finns ingen information att hitta om studiens studieprotokoll, därav svårt att veta vad som var var tänkt från start eller ändrats under studiens gång.

  -Inget direkt mått på livskvalite som jag hade tänkt titta närmare på, det finns indirekt med i de utvärderingsinstrument man har använt.

  * Slutresultatet som studien redovisat är att Fysisk aktivitet som behandling mot depression är jämförbar med den effekt på depression som antidepressiva läkamedel ger. Båda metoderna är bättre än placebomedicinering.

   

   

  F.B Schuch et al : Exercise and Severe  major depression: Effect on symptom severity and quality of life at discharge in an inpatient cohort är en Randomiserad kontrollerad studie av totalt 50 medverkande personer, 37 kvinnor och 13 män.

  Alla personer i studien var diagnostiserade med svår depression och skulle ha högre än 25 poäng på HAM-D för att inkluderas. De randomiserades till två olika interventioner: Träning + sedvanlig behandling ( Antidepressiv medicinering och/eller ECT ( Elektro terapi) ) eller endast sedvanlig behandling. Randomiseringen utfördes av en person som inte deltog i fler moment i studien och som inte träffade de medverkande som fick sina svar i slutna kuvert.

  Randomiseringen gav gruppfördelningen: 25 i vardera grupp.

  Interventionerna höll på samtidigt och personerna mättes vid start, andra veckan och vid slut . Utvärderingsinstrumenten som användes var HAM-D (Hamilton Depression Rating Scale) och WHOQOL-BREF ( World Health Organization Quality of Life Assesment Instrument - Breif Version.

  + Randomisering och tydligt beskriven i texten. 

  + Bra redovisat resultat, samma redovisningsmetod för baslinjemätning, mellanmätning och slutmätningar vilket ger en bra överblick och lättläsligt resultat.

  + Mätt livskvalite.

  + Finns information att hitta om studiens studieprotokoll, där man ser att de har haft med alla utfallmått sedan start. De som ändrats sedan protokollet är inkusionskriteriet på HAM-D skalan som från början endast var över 7 men senare blev till bara de med över 25.

  - Studiens längd beskrivs inte närmare än "..the hospitalization period."

  * Slutresultatet som studien redovisat är att Fysisk aktivitet är en effektiv behandling mot depression, för att minska deras depressiva symptom och förbättra deras livskvalite.

   

   

   

  L S.F. Carneiro et al : Effects of structured exercise and pharmacotherapy vs . pharmacoterapy for adults with depressive symptoms: A randomized clinical trial är en randomiserad kontrollerad studie av 26 kvinnor diagnostiserade med depression. Randomiseringen skedde genom att varannan som blev klar för studien skickades till interventionsgruppen och varannan till kontrollgruppen. Ingen i studien var blindad.

  De 26 kvinnorna blev randomiserade till antingen övervakad träning i grupp 50 minuter, 3 gånger i veckan + antidepressiv medicinering i 16 veckor eller kontrollgruppen som endast tog antidepressiv medicinering. 

  Totalt 13 kvinnor i vardera grupp, 9 kvinnor fullgjorde 16 veckor med träning och 10 kvinnor fullgjorde kontrollgruppens 16 veckor. 

  Utvärderingsinstrumenten som användes vid start och vid slut var BDI (Beck Depression Inventory) och DASS-21 (Depression Anxiety Stress Scale-21 samt Self-esteem med hjälp av den portugisiska versionen av Rosenberg´s Global Self-Esteem Scale.

  +Bra redovisat resultat, samma redovisningsmetod för baslinjemätning och slutmätningar vilket ger en bra överblick och lättläsligt resultat.

  +Fått med mätning av Self-esteem.

  +Interventionsgruppen och kontrollgruppen hade båda medicinering av antidepressiva läkemedel och kontrollgruppen hade träningen som tilllägg.

  -Liten population vilket ger resultatet lägre evidensgrad.

  -Ingen ordentlig randomiseringmetod där hänsyn tagen till att få grupperna så lika som möjligt.

  -Ingen i studien var blindad.

  -Inget primärt utfallsmått är angivet förutom i titeln som indikerar jämförelse mellan grupperna gällande effekt på depressionen.

  -Finns ingen information att hitta om studiens studieprotokoll, därav svårt att veta vad som var var tänkt från start eller ändrats under studiens gång.

  * Slutresultatet som studien redovisat är att övervakad träning kan vara en effektiv behandling av för behandling av kvinnor med depression genom minskade depressiva symptom och ökad fysisk nivå.

   

   

  Diskussion

   

  KÄLLOR

  Internetmedicin: https://internetmedicin.se/page.aspx?id=140 Hämtad:2019-04-05