Search:

Depression

  Table of contents
  No headers

  Version as of 10:16, 16 Jul 2019

  to this version.

  Return to Version archive.

  View current version

  Kristina Moberg 

  Introduktion

  Depression är en psykisk diagnos med stor utbredning världen över (P.D. Dinas artikel)

  När man definierar Depression som diagnos innebär det avgränsade episoder på längre tid än två veckor där tydliga förändringar på känslor, tankar men också kroppsliga funktioner som sömn, aptit och möjlighet till arbete/studier är påverkade.(FYSS)

   

  De flesta depressioner går över utan behandling men det kan ta lång tid.(FYSS) Diagnosen utgör ofta ett stort lidande både för den drabbade och för personer i  nära relationer.(FYSS)

  Långvarig sjukskrivning för depression är mycket vanligt och diagnosen medför minskning i arbete mer än något annat sjukdomstillstånd. (FYSS)

  Depression är en stor orsak till fullbordade självmord. (FYSS)

   

  Långt ifrån alla blir hjälpta av antidepressiv behandling med läkemedel och därför behövs det hitta alternativa terapeutiska metoder.(P.D. Dinas artikel)

  En ny omdiskuterad och undersökt metod är fysisk aktivitet som alternativ livräddare till denna folksjukdom. (P.D. Dinas artikel)

   

  Fysiologiska effekter vid fysisk aktivitet

  Det finns flera fysiologiska effekter som talar för att fysisk aktivitet kan vara en behandling för psykisk ohälsa såsom depression.

  Fysisk aktivitet an förbättra flera faktorer som i sin tur har positiva effekter på depressiva symtom. 

  Ett exempel är att fysisk aktivitet har effekt på Self-efficacy, självkänsla och självförtroende. Alla viktiga komponenter för att stärka den mentala biten vid depression.

  Även sömnkvalite och kognitiva funktioner förbättras av fysisk aktivitet och har i sin tur betydelse i depressionen.

   

  Dopamin, noradrenalin och serotonin tillsammans med endorfiner påverkas i samband med depressioner.

  Hippcampus.. BDNF..

  HPA-Axeln..Motståndskraft..

  CRP med låggradig inflammation - roll i depressionen..

   

  Frågeställning

  P: Vuxna personer 18-65 år, diagnos depression mild-svår.

  I: Fysisk aktivitet

  C: Läkemedelsbehandling

  O:Livskvalite

  Frågeställning: Kan fysisk aktivitet som behandling av vuxna personer mellan 18-65 år som diagnostiserats med depression ge effekt jämfört med läkemedel och öka livskvallite.

   

  Litteratursökning

   

  Databas Sökord Antal träffar Begräsningar Urval
  PUBMED

  Depressive disorder (MEsH)

  OR Depressive AND Exercise

  (MEsH) OR Aerobic exercise AND Pharmacotherapy

  161 039

  Clinical trial: 23007

  Free full text: 5432

  Humans: 5408

  Best Match: 5599

  Tilllagt sökord -Randomized clinical trial : 5057

   1. JA. Blumenthal
  Google Scholar

  Depressive disorder (MEsH)

  OR Depressive AND Exercise 

  (MEsH) OR Aerobic exercise AND Pharmacotherapy

  19 700 Tilllagt sökord -Randomized clinical trial :18 700

  1. JA. Blumenthal

  2. LSF. Carneiro

   

  Resultat 

  Av de studier jag tittade närmare på fann jag två som hade både en interventionsgrupp med fysisk akitivtet samt en kontrollgrupp som fick antidepressiv medicinering, J A. Blumenthal et al. och L S..F. Carneiro et al.

  J A. Blumethal et al : Exercise and Pharmacotherapy in the Treatment of Major Depressive Disorder är en Randomiserad kontrollerad studie av totalt 202 medverkande personer, 153 kvinnor och 49 män.

  Alla personer i studien var diagnostiserade med svår depression och de randomiserades till fyra olika interventioner: Övervakad träning i grupp, Hemträningsprogram, Antidepressiv medicinering eller Placebo medicinering. Randomiseringen utfördes av en dator programerad att randomisera med hänsyn till ålder, kön och depressiongrad. Samtliga medverkande personer fick därefter ett slutet kuvert med sin grupptillhörighet.

  Randomiseringen gav gruppfördelningen: Övervakad träning = 51 personer, Hemträning= 53 personer, Antidepressiv medicinering = 49 personer och Placebo medicinering= 49 personer.

  Interventionerna höll på samtidigt under 16 veckor och personerna mättes vid start - vecka 1 och vid slut - 16 veckor. Utvärderingsinstrumenten som användes vid start var HAM-D (Hamilton Depression Rating Scale), BDI (Beck Depression Inventory). 

   

  L S.F. Carneiro et al : Effects of structured exercise and pharmacotherapy vs . pharmacoterapy for adults with depressive symptoms: A randomized clinical trial är en randomiserad kontrollerad studie av 26 kvinnor diagnostiserade med depression. Randomiseringen skedde genom att varannan som blev klar för studien skickades till interventionsgruppen och varannan till kontrollgruppen. Ingen i studien var blindad.

  De 26 kvinnorna blev randomiserade till antingen övervakad träning i grupp 50 minuter, 3 gånger i veckan + antidepressiv medicinering i 16 veckor eller kontrollgruppen som endast tog antidepressiv medicinering. 

  Totalt 13 kvinnor i vardera grupp, 9 kvinnor fullgjorde 16 veckor med träning och 10 kvinnor fullgjorde kontrollgruppens 16 veckor. 

  Utvärderingsinstrumenten som användes vid start och vid slut var BDI (Beck Depression Inventory) och DASS-21 (Depression Anxiety Stress Scale-21 samt Self-esteem med hjälp av den portugisiska versionen av Rosenberg´s Global Self-Esteem Scale.

   

   

  Diskussion