Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar (MC3016) > Vaccinationer > Rabies

Rabies

  Table of contents
  No headers

  Inledning

  Rabies är en zoonos som smittar från djur till människa (Smittskyddsinstitutet, 2011; World Health Organization [WHO],2011).Det är vanligast att hundar (98 %) smittar människor (Smittskyddsinstitutet, 2005) men även andra däggdjur kan göra det som katter, rävar, apor och fladdermöss (1177 – Vårdguiden, 2013). Rabies är utbredd över stora delar av världen, men finns framför allt i Afrika, Asien, Nord-, Mellan- och Sydamerika där det är relativt vanligt (Smittskyddsinstitutet, 2011; 1177 – Vårdguiden, 2013). Risken för smitta är större i länder med dålig kontroll på rabiesvaccination av husdjur och i länder med fritt kringströvande hundar. Sverige tillhör de få länder där rabies inte finns hos djur (1177 – Vårdguiden, 2013).  Sverige har varit rabiesfritt sedan 1886 och andra rabiesfria länder är, för att nämna några, Norge, Island, Storbritannien, Australien och Japan (Smittskyddsinstitutet, 2011).

   

  Rabies orsakas av ett rhabdovirus och viruset kommer in i kroppen via sår eller genom bett. Viruset kan inte passera intakt hud (WHO, 2011). Smitta kan även ske via slemhinnor, t.ex. ögon (Smittskyddsinstitutet, 2011). Rabiesvirus tränger in i den bitna muskeln och får tillgång till perifera nerver och förs vidare via axonal transport till det centrala nervsystemet (Smittskyddsinstitutet, 2005; WHO, 2013). Inkubationstiden varierar från fem dagar till ett år, oftast tre till sex veckor. Dess längd beror bl.a. på smittdosen och var på kroppen man blivit smittad. Den är betydligt kortare om man blivit smittad i ansiktet än om man blivit smittad på benet (Internetmedicin, 2013; Smittskyddsinstitutet, 2011).

   

  Symtom

  Om man blivit biten eller slickad på ett sår, av ett infekterat djur, kan domningar och smärta kring det stället vara ett första symtom på rabies (Internetmedicin, 2012; 1177 – Vårdguiden, 2013). Andra tidiga symtom är feber och huvudvärk (Internetmedicin, 2012). Patienten får ångest och oro som tecken på hjärnhinneinflammation (Smittskyddsinstitutet, 2011). Förvirring, hallucinationer, aggressivitet och kramper hör också till symtomen (Internetmedicin, 2012; 1177 – Vårdguiden, 2013). Rabies betyder galen på latin (Internetmedicin, 2012). När människan drabbas och utvecklar symtom är sjukdomen så gott som alltid dödlig. Den kan inte behandlas trots modern intensivvård (Smittskyddsinstitutet, 2011). Döden sker genom hjärtstillestånd, cirkulationskollaps eller förlamad andningsmuskulatur (Smittskyddsinstitutet, 2005). WHO uppskattar att det är cirka 60 000 mänskliga dödsfall, i rabies, i världen varje år (WHO, 2011). 

   

  Diagnos

  Diagnos ställs framför allt genom anamnes på patientens sjukdomshistoria, utlandsresa och djurkontakter. Man kan ta blodprover för mätning av antikroppar mot rabiesvirus både för att påvisa sjukdom och kontrollera immunitet efter vaccination. Om möjlighet finns ska även det misstänkt smittade djuret undersökas (Internetmedicin, 2013; Smittskyddsinstitutet, 2011).

   

  Profylax

  Rabies vaccin är inaktiverade rabiesvirus (Internetmedicin, 2012). Kroppen utsätts på så sätt för något som inte räcker för att utlösa sjukdom, men som ändå aktiverar immunförsvaret och därmed gör kroppen förberedd för att kunna oskadliggöra smittämnet innan man hinner bli sjuk (Socialstyrelsen, 2010). Vaccin framställs av rabiesvirus efter odling i humana diploida celler (HDCV) eller andra cellkulturer. Vacciner framställda av hjärn/nervvävnad från får/get/mus förekommer i vissa länder, dock avråder WHO från användning av dessa då biverkningsfrekvensen är hög. De cellkulturvacciner som de senaste åren varit tillgängliga i Sverige är Rapibur, Verorab och Rabies Imovax. Rabies Imovax är ett HDCV-vaccin som ger starkt immunsvar med milda biverkningar (Smittskyddsinstitutet, 2005). Doseringen för Rabies Imovax är 3 intramuskulära injektioner (i deltoideusmuskeln) om 1 ml på dag 0, 7, 28 (tidigast dag 21). Första boosterdosen ges 1 år efter, därefter ges en boosterdos vart 5:e år för att upprätthålla immuniteten. Alternativt tar man ett blodprov för antikroppsbestämning i serum (FASS 2012; Läkemedelsboken 2014). 

  Vaccination (preexpositionsprofylax) av vuxna är huvudsakligen motiverad för vissa yrkesgrupper, t ex sjukvårdspersonal som kan komma att vårda rabiessjuka, personer som ska arbeta med djur eller i skogsområden i låginkomstländer, eller personer som inte kan ta sig till vård inom ett dygn för att erhålla postexpositionsprofylax. Andra yrken där vaccination kan vara aktuellt är karantänverksamhet, laboratorier där rabiesdiagnostik äger rum samt för fladdermusforskare. Barn, som under längre tid ska vistas i rabiesdrabbade områden, bör också rabiesvaccineras. Det viktigaste sättet att förebygga rabies är att inte leka/klappa/mata hundar, katter och apor på sin utlandsresa (Läkemedelsboken 2014; Smittskyddsinstitutet, 2005).

   

  Behandling

  Om man blir biten eller slickad av ett djur på ett sår eller i ansiktet är det alltid viktigt att tvätta det stället noga med tvål, vatten och hud-desinfektionsmedel (1177 – Vårdguiden, 2013; Internetmedicin, 2012). Om det händer i ett land där det finns rabies måste man få behandling inom två dygn för att förhindra att sjukdomen bryter ut. Även om man redan är vaccinerad mot rabies behöver man behandling (1177- Vårdguiden, 2013). De som tidigare inte varit vaccinerade får fem injektioner rabies vaccin (dag 0, 3, 7, 14 och 28). Vid högrisk exponering ges även rabies immunglobulin (20IU/kg) där minst halva dosen infiltreras runt såret och resten ges intramuskulärt i sätesregionen. Rabies immunglobulin får aldrig ges utan att rabies vaccin ges och vaccin och immunglobulin får inte ges i samma spruta. De som sedan tidigare är vaccinerade får 2 doser rabiesvaccin (dag 0 och 3) intramuskulärt oavsett tid sedan grundvaccinet.  De som är ofullständigt vaccinerade behandlas som ovaccinerade (FASS, 2012; Läkemedelsboken 2014).

   

  Rabiesvaccination i världen

  För att förhindra att rabies sprids finns det flera olika projekt runt om i världen som främst går ut på att massvaccinera hundar.  Projekten har haft mycket goda resultat och t.ex. i Latinamerika har rabies hos hundar minskat med 90% och därmed en liknande minskning i mänskliga dödsfall, detta genom massvaccination av hundar (WHO, 2011). 

   

  Referenslista

  Fass (2012) Rabies-Imovax. Tillgänglig på Internet

  http://www.fass.se/LIF/product?1&userType=0&nplId=19860131000052

  [Hämtad 131203].

   

  Internetmedicin (2013). Rabies. Tillgänglig på Internet:

  http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=1840

  [Hämtad 131203].

   

  Läkemedelsboken 2014. Råd och profylax vid resa. Tillgänglig på internet.

  http://lakemedelsboken.se/?search=rabies&iso=false&imo=false&nplId=null&id=l2_56

  [Hämtad 131212].

   

  Smittskyddsinstitutet (2011). Sjukdomsinformation om rabies. Tillgänglig på internet.

  http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/rabies/

  [Hämtad 131202].

   

  Smittskyddsinstitutet (2009). Vaccination mot rabies. Tillgänglig på Internet.

  http://www.smittskyddsinstitutet.se/amnesomraden/vaccinationer/vaccinationer-a-o/rabies/

  [Hämtad 131212].

   

  Smittskyddsinstitutet (2005). Minnesanteckningar REFVAC 2005-09-28

  Tillgänglig på internet.

  http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/amnesomraden/refvac/Minnesant-REFVAC-050928.pdf

  [Hämtad 2013-12-03].

   

  Socialstyrelsen. (2010). Det svenska vaccinationsprogrammet för barn – information till föräldrar. Tillgänglig på Internet. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/...5/2010-1-2.pdf [Hämtad 131216].

   

  World Health Organization (2011). Rabies. Tillgänglig på Internet.

  http://www.who.int/rabies/en/

  [Hämtad 2013-12-02].

   

  World Health Organization (2013). WHO Expert Consultation on Rabies. Tillgänglig på Internet.

  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85346/1/9789241209823_eng.pdf

  [Hämtad 2013-12-02].

   

  1177 - Vårdguiden (2013). Rabies. Tillgänglig på internet.

  http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Rabies/

  [Hämtad 131203].

  Files (0)

   

  Comments (5)

  Viewing 5 of 5 comments: view all
  Gick lite fort moder intensivvård, modern ska det vara eller hur ;)
  Spännande läsning, och bra formalia!
  Det finns säkert "äckliga" bilder på sår och bett som ni kunnat länka till
  /Marina Gatu
  Posted 00:41, 20 Dec 2013
  Mycket intressant och skrämmande läsning! Otroligt att det är så pass många dödsfall varje år i världen! Finns det någon orgsanisation som driver vaccination av hundar i världen?
  Bra skrivet.
  Posted 19:02, 22 Dec 2013
  vilka biverkningar finns för vaccinet? mycket intressant läsning! mvh
  Posted 12:15, 27 Dec 2013
  Bra skrivet skrämmande med så många dödsfall.
  Posted 20:07, 29 Dec 2013
  Spännande läsning och bra skrivet. Otroligt att det varit så få svenska fall (två om jag förstått rätt)de senaste 30 åren med tanke på att det inte är ovanligt att turister klappar både apor, hundar och katter utomlands. Skulle vara intressant med länkar/artiklar till de två specifika svenska fallen.
  Posted 16:48, 1 Jan 2014
  Viewing 5 of 5 comments: view all
  You must login to post a comment.