Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar (MC3016) > Vaccinationer > Polio

Polio

  Table of contents
  No headers

   

  Polio

  Polio är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus som det finns tre typer av, typ 1-3. Alla tre ger samma sjukdomsbild. Polio har hög smittsamhet och smittar mellan människor då viruset utsöndras med avföring och sprids via förorenat vatten och avlopp. Sjukdomen debuterar med feber, trötthet, huvudvärk, kräkningar, stelhet i nacken och värk i armar och ben och kan inom några timmar följas av förlamning (Världshälsoorganisationen, 2013). De flesta som smittas av viruset blir inte själva sjuka men kan smitta andra och många får endast lätta influensaliknande besvär. Vi får i oss viruset via munnen och det förökar sig sedan i tarmen. Viruset finns oftast i svalget och i mag-tarmkanalen innan några symtom på sjukdomen förekommer. Någon vecka efter sjukdomsutbrottet förekommer det mindre virus i svalgen men det fortsätter att utsöndras via avföringen i flera veckors tid. Personer smittade med poliovirus är som mest smittsamma sju till tio dagar före och efter symtomdebuten men viruset kan finnas kvar i avföringen i upp till tre till sex veckor (Center for Disease Controll and Prevention, 2013). Viruset kan ta sig till lymfvävnaden och vidare ut i blodbanan och till nervsystemet där det angriper ryggmärgens framhorn. All nervpåverkan till muskelcellerna sker via de motoriska framhorncellerna och när viruset påverkar dessa kan det i vissa fall leda till förlamning i varierande omfattning, dock utan sensorisk påverkan. Förlamningen förekommer oftast i extremiteterna men om andningsmuskulaturen påverkas är sjukdomen livshotande. Enligt WHO (2013) drabbar polio framför allt barn under fem år och en av 200 inffektioner leder till bestående förlamning. Bland de som förlamas dör 5-10 % när andningsmuskulaturen påverkas och slutar fungera. Om förlamning eller svaghet fortfarande förekommer efter 12 månader blir det vanligtvis bestående. Ju tidigare i livet man smittas, desto mindre är risken för förlamning och bestående men (Smittskyddsinstitutet, 2013). Efter en polioinfektion som har lett till förlamning kan nya dendriter växa ut från överlevande motoriska neuron i ryggmärgen och ersätta de skadade nervcellernas innerveringsområde och det kan få muskelstyrkan att delvis eller helt äterhämta sig. Kvarvarande muskelsvaghet i varierande grad (beroende på antalet döda nervceller) kan förekomma hos personer som haft en förlamning i den akuta fasen och mellen 20-85% av dem kan drabbas av nya symtom efter en stabil period, s.k. postpoliosyndrom (PPS). Varför PPS förekommer är inte helt klarlagt men några olika teorier är att: i samband med överansträngning och åldrande minskar neuronens kompensationsförmåga, eller att apoptos kan vara en förklaring då de kvararande motorneuronen får arbeta mer intensivt än normalt, eller att en kronisk inflammation i ryggmärgen orsakar nya neuronskador (internetmedicin.se). PPS är en av de vanligaste neuromuskulära sjukdomarna och storleken på patientgruppen är jämförbar med patientgruppen med Parkinsons sjukdom och något större än gruppen med MS (internermedicin.se).  

   

  Vaccination

  Polio går inte att bota och det bästa sättet att skydda sig själv, och enda sättet att förhindra spridning, är genom vaccinationer. För att ha ett fullgott skydd behöver man vara immun mot alla tre typer av poliovirus. Vissa vacciner behöver ges i flera doser för att ge ett fullgott skydd och poliovaccinet är ett av dessa. I Sverige erbjuds, sedan 1965, alla barn vaccinationer på BVC och inom skolhälsovården enligt det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Vaccinationerna ger skydd mot nio sjukdomar varav polio är en av dem. Barnet vaccineras för polio vid 3, 5 och 12 månaders ålder och sedan en fjärde booster dos vid 5-6 års ålder för att förstärka skyddet (Smittskyddsinstitutet, 2013). De flesta som fått alla fyra sprutorna har ett livslångt skydd mot polio men om man ska åka till ett land där en epidemi pågår rekommenderas alla, för säkerhets skull, ytterligare en dos om det gått mer än fem år sedan den fjärde dosen (1177 Vårdguiden, 2013). Sedan 1950-talet finns det två mycket effektiva poliovacciner i världen. Båda har i det närmaste hundraprocentig skyddande effekt och ges antingen som injektion (IPV) eller som orala droppar (OPV). Vaccinet som används i Sverige innehåller avdödat, inaktiverat poliovirus (IPV) av typ 1, 2 och 3 och ges som en intramuskulär injektion på lårets framsida alternativt i överarmen yttersida, beroende på barnets ålder. Utanför Sverige är det vanligare att ett levande, försvagat oralt poliovaccin (OPV) ges som droppar i munnen (SLL, 2013). Det är ett billigt vaccin och rekommenderas av WHO då det kan administreras av vem som helst eftersom det är i droppform vilket har inneburit att även t.ex. volontärer har kunnat vaccinera barn i små, svåråtkomliga byar runt om i världen.

  Immuniseringen sker genom aktiv immunisering då kroppen tillförs ett antigen med starkt reducerad sjukdomsframkallande förmåga (personen känner sig inte sjuk) men som utlöser ett svar i form av att kroppens immunförsvar utlöser en immunreaktion mot antigenet och antikroppar mot polioviruset bildas. Under immunreaktionen bildas minnesceller som känner igen smittämnet/antigenet, så om personen utsätt för samma smittoämne vid ett senare tillfälle reagerar immunförsvaret med en gång och utlöser snabbt ett kraftigt immunsvar (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007).

   

  Polio i Sverige och världen

  Polio eller barnförlamning (som det kallades i Sverige) var tidigare en mycket vanlig sjukdom även i Sverige. Det förekom utbrott varje år, vissa år mer och andra mindre. 1953 hade Sverige sin sista epidemi av polio med fler än 5000 fall, varav 3000 ledde till förlamning. 1957 inleddes en massvaccination av polio i alla åldrar och antalet rapporterade fall minskade snabbt. Fem år efter den inledande massvaccinationen rapporterades det endast fyra fall av polio i Sverige och något inhemskt fall av polio har inte förekommit sedan 1977 (Smittskyddsinstitutet, 2013).  Antal poliofall i världen har minskat med mer än 99 % sedan 1988 då polio förekom i 125 länder med ca 350 000 fall. 2012 var motsvarande siffror tre länder med 223 rapporterade nya fall enligt WHO (2013) och 291 fall i fem länder enligt UNICEF (2013). Smittkoppor är den enda infektionssjukdom som har utrotats helt och hållet. WHO hade tidigare som mål att polio skulle vara utrotat 2012 men har inte riktigt nått det målet då polio fortfarande förekommer regelbundet i tre länder, Pakistan, Afghanistan och Nigeria, utan att ha varit utrotad någon gång. Smittskyddsinstitutet (2013) skriver i sitt nyhetsarkiv att sedan maj 2013 har 100 fall av polio upptäckts i Somalia och 10 fall från Dadaab i Kenya som har en stor flyktingförläggning med flyktingar från Somalia. Somalia hade varit fritt från polio sedan 2007 innan årets utbrott (United Nations, 2013). Även i det krigsdrabbade Syrien, där polio tidigare var utrotad i 15 år, har det under hösten bekräftats 13 fall av polio och FN har nu startat vaccinationer av barn i Syrien och dess grannländer för att stoppa spridning. I Israel har man hittat virus hos 42 friska personer som alla var vaccinerade mot polio och poliovirus i mer än 90 avloppsprover och WHO menar att det finns risk att viruset kan spridas till andra länder (Smittskyddsinstitutet, 2013). Världen kan inte förklaras poliofritt förrän vartenda land är fritt från polio då det endast behövs några få fall för att det ska flamma upp på nytt.

  Lagen

  Polioklassas som en allmänfarlig sjukdom och är anmälnings- och smittspårningspliktig enligt Smittskyddslagen (2004:168) och Smittskyddsförordningen (2004:255) (Folkhälsomyndigheten, 2014). Med allmänfarliga sjjukdomar avses, enligt Smittskyddslagen, "smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade".

  PloioPP

  Ban Ki-moon´s tankar

  FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon säger att "Virus och eldsvådor har två saker gemensamt. Om de försummas, kan de spridas utom kontroll. Men om man handskas med dem ordentligt, kan man göra slut på dem för alla. Idag är polion på brinken av utrotning – men gnistor i tre länder hotar nu att flamma upp i en global eldsvåda. Vi måste handla nu" och "Om det globala samfundet inser vad vi har att förlora och finner de resurser som krävs, kan vi vinna kampen mot polio – en gång för alla" (FN, 2012).

   

   

   

   

   

  Referenser

   

  CDC - Center for Disease Control and Prevention, 2013. Från: http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/polio.html

  FN, 2012. Från http://www.fn.se/press/arkiv/2012/utrota-polion-en-gang-for-alla/   

  Folkhälsomyndigheten, 2014. Hämtad 6 januari, 2014 från: http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/beredskap/overvakning-och-rapportering/anmalningspliktiga-sjukdomar/

  Internetmedicin.se. Hämtad 6 januari, 2014 från: http://internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=5187  

  Sand, O., Sjaastd, O.V., Huag, E., & Bjålie, J.G. (2007). Människokroppen: Fysiologi och anatomi. (2. uppl.). Stockholm: Liber.

  SLL–Stockholms läns landsting, 2013. Från http://www.webbhotell.sll.se/bhv/Metodbok-BHV/6-Vaccinationer/

  Smittskyddsinstitutet, 2013. Från http://www.smittskyddsinstitutet.se/amnesomraden/vaccinationer/om-vaccinationer/     

  UNICEF, 2013. Från http://unicef.se/fakta/polio

  United Nations (UN), 2013. Från http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=46328&Cr=polio&Cr1=#.UqI8HTYV-M8

  Världshälsoorganisationen (WHO), 2013. Från http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs114/en/index.html

  1177 Vårdguiden, 2013. Från http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Vaccinationer/Vaccinationer/Vaccination-mot-polio/

   

  Länkar

  Länk till poliovaccinets historia: http://www.historyofvaccines.org/content/timelines/polio

  Länk till radioprogram om utbrott av polio i krigsdrabbade Syrien: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=415&artikel=5712070    

  Länk till 10 fakta om utrotning av polio: http://www.who.int/features/factfiles/polio/facts/en/index.html

  Länk för den som vill hjälpa till att utrota polio och annat intressant: http://unicef.se/poliovaccin?gclid=CLXl0cHFnLsCFQld3godlBAA4A

  Files (0)

   

  Comments (6)

  Viewing 6 of 6 comments: view all
  Intressant arbete, jag har länge velat veta mer om polio! Jag har hört talas om postpoliosyndrom eller polio ben, det hade varit intressant att veta mer om hur de smittade drabbas av förlamningen.
  /Marina Sandgren
  Posted 13:02, 19 Dec 2013
  Bra skrivet där ni fått med mycket. Varför har man inte oral poliovaccin i Sverige och vad är nackdelen med den? Nästsista stycket, sista meningen saknar ref.
  Posted 14:54, 20 Dec 2013
  Intressant! Med tanke på att människor reser och flyttar över världen skulle denna "eldsvåda" kunna flamma upp fort, som ni skriver.
  Posted 12:19, 27 Dec 2013
  Intressant läsning, har sett polio drabbade patienter på äldreboende.
  Tänkvärt tal om den globala eldsvåda.
  Posted 20:01, 29 Dec 2013
  Jag ifrågasätter uppgiften att PPS skulle kunna jämföras vad beträffar omfattning med Parkinsons sjukdom och MS.
  Posted 08:15, 12 Jan 2014
  Omfattande och bra artikel om polio, som jag sett redan som barn och senare i Afrika
  Posted 18:35, 14 Jan 2014
  Viewing 6 of 6 comments: view all
  You must login to post a comment.