Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar (MC3016) > Vaccinationer > Pneumokock

Pneumokock

  Table of contents
  No headers

  Pneumokocker och vaccin

  Streptococcus pneumonie, vardagligt kallade pneumokocker, är grampositiva, runda kocker. Bakterierna är fakultativt anaeroba, vilket betyder att de är anpassningsbara till sin miljö och kan leva både med och utan syre. Streptokocker trivs i en fuktig och näringsrik miljö som ger dem god chans att föröka sig och de trivs bäst i kroppstemperatur. De återfinns ofta i svalget utan att vara sjukdomsframkallande (Ericsson & Ericsson, 2011).

  Patofysiologi

  Pneumokocker är en vanlig orsak till pneumoni (lunginflammation). Pneumokockpneumoni är oftast en pneumoni som är begränsad till någon av lungans lober, en lobär pneumoni. Till sjukdomsbilden hör hög feber, frossa, dyspné, hållsmärta, hosta, purulenta (variga) upphostningar och ökad andningsfrekvens Vid pneumoni kan pneumokockerna nå blodbanan och orsaka båda sepsis och meningit. Pneumokocker utgör också vanlig orsak till otit (öroninflammation) som yttrar sig i akut öronvärk och feber. Ofta har inflammationen föregåtts av en övre luftvägsinfektion. Barn i förskoleåldern är mest utsatta. Pneumokocker kan även orsaka sinuit (bihåleinfektion) som visar sig som en långdragen förkylning med nästäppa och en långvarig, seg, varig snuva med värk och tydlig vargata i mellersta näsgången. Pneumokockmeningit (hjärnhinneinflammation orsakade av pneumokocker) drabbar främst små barn under ett års ålder och äldre vuxna över 40 år. Symtomen är ofta allvarliga med snabbt insättande huvudvärk, hög feber och snabbt ökande intrakraniellt tryck som visar sig i medvetandepåverkan, kramper och neurologiska symtom. Pneumokocker är mycket spridda bland barn på förskolor och man har påvisat att en stor andel av barnen är bärare under vintermånaderna. De återfinns ofta i näsan hos småbarn (Ericsson & Ericsson, 2011).

  Smittvägarna för pneumokocker är främst luftburen droppsmitta och vid direkt kontakt med svalg eller sår. Även indirekt kontaktkontaktsmitta förekommer t.ex. via leksaker mellan barn (Ericsson & Ericsson, 2011).

  Verkningsmekanism och adjuvans

  Det finns ett flera olika pneumokocker, upptill ett 90-tal. Vilken typ av pneumokock som orsakar sjukdom varierar globalt, över tid och även vilken ålder spelar in. Det finns två konjugatvacciner som används, de innehåller 10 stycken (Synflorix) samt 13 stycken (Prevenar13) olika pneumokocktyper (Läkemedelsboken, 2014). Ett konjugerat vaccin innebär att en liten del av mikroorganismen, t.ex. kapseln, binds till ett protein för att förstärka vaccinets antigena effekt (Ericsson & Ericsson, 2011). Ett pneumokockvaccin är ett subenhetsvaccin, ett vaccin som innehåller subenheter av en mikroorganism eller dess toxin (Smittskyddsinstitutet, u.å.). Verkningsmekanismen hos vaccinet är att det ska stimulera immunförsvaret så en aktiv immunitet utvecklas, men ändå inte så virulent att det orsakar infektion. Kroppen utvecklar ett immunologiskt skydd genom att aktivera T-celler som stimulerar B-lymfocyter att bilda antikroppar mot antigenen. Aktiverade T-celler kan även omvandlas till cytotoxiska Tc-celler mot den specifika antigenen. Avsikten är att åstadkomma en utveckling av minnesceller mot den specifika antigenen i vaccinet (Ericsson & Ericsson, 2011).

  För att ge ett fullgott skydd, med både T-celler och antikroppar, används levande mikroorganismer i vissa vacciner. I andra kan det istället behövas en förstärkande tillsats, ett adjuvans, för att ge ett tillräckligt skyddande immunförsvar. Adjuvansämnet i pneumokockvacciner är aluminiumfosfat (Läkemedelsboken, 2014).

  Boosterdoser

  Det immunologiska försvaret efter en vaccination uppstår efter den tid som det tar för immunförsvaret att producera antikropparna, det vill säga ungefär tio dagar. För att uppnå lång varaktighet behöver ibland vaccinet tillföras i upprepade doser. Ibland behövs även en boosterdos, en förstärkande dos, flera år efter grundvaccineringen. Detta ger ett extra långt skydd (Ericsson & Ericsson, 2011).Av de två typer av pneumokockvaccin som används är Synflorix för immunisering av spädbarn och barn från 6 veckor upp till 5 års ålder, och Prevenar 13 för spädbarn, barn och ungdomar i åldern 6 veckor till 17 år och till vuxna över 18 år och äldre (FASS, 2013). Enligt FASS (2013) ges Prevenar 13 som grundimmunisering i tre doser. En fjärde dos som booster rekommenderas mellan 11-15 månaders ålder. När Prevenar13 ges som rutin i barnvaccinationsprogrammet bestående av tre doser är den tredje dosen boosterdosen. Till vuxna över 18 år och äldre ges enengångsdos och behovet av ytterligare vaccination med en efterföljande dos Prevenar 13 har inte fastställts (FASS, 2013).

  Vad gäller Synflorix rekommenderas att det gesen primärvaccinationsserie med tre doser från två månaders ålder och en boosterdos minst sex månader efter sista primärvaccinationsdosen alternativt en serie på två doser och en boosterdos minst sex månader efter sista primärdosen. Till prematura spädbarn som fötts efter minst 27 graviditetsveckor rekommenderas en vaccinationsserie bestående av fyra doser på vardera 0,5 ml. Då den sista dosen är en boosterdos (FASS, 2013).

  Vilka som vaccineras och vilka riskgrupper som finns

  Det allmänna svenska vaccinationsprogrammet för barn omfattar vaccinationer mot tio olika sjukdomar såsom: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, sjukdomar orsakade av Hib, mässling, påssjuka, röda hund, pneumokocker och HPV infektioner. Från den första januari 2009 rekommenderade Socialstyrelsen att vaccination av spädbarn mot pneumokocker skulle ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet (Läkemedelsboken, 2014).

  Pneumokockvaccin rekommenderas även till alla över 65 år och särskilt till personer som tidigare drabbats av infektion orsakad av pneumokocker samt till personer med hjärt-lungsjukdom, kronisk sjukdom såsom njursjukdom, diabetes, alkoholism, Downs syndrom, personer med nedsatt immunförsvar genom aspleni samt till anhöriga och personal som ofta kommer i kontakt med dessa riskgrupper (Socialstyrelsen, u.å.).

  Internationellt perspektiv

  Enligt Läkemedelsboken (2014) så har man efter införandet i andra nordiska länder (Finland) och i USA, Kanada och Storbritannien noterat en kraftig minskning av invasiv pneumokocksjukdom. I FASS (2013) finns uppgiften att ”baserat på övervakning av serotyper i Europa som utförts före introduktionen av Prevenar, uppskattas det att Prevenar 13 täcker 73–100 % (beroende på land) av serotyperna som orsakar invasiv pneumokocksjukdom (IPS) hos barn under 5 år.” (FASS, 2013).

   

  Länktips om pneumokocker

  Läkemedelsbolaget Pfizers hemsida om pneumokockvaccinationer. Pfizer tillverkar Prevenar 13 vilket är ett av de vaccin som används i Sverige. Sidans innehåll uppges vara av ”allmän informations- och utbildningskaraktär” och kan vara den typ av webbinformation som allmänheten träffar på:

  https://www.pneumokocker.se/

  Annan typ av webbinformation som allmänheten träffar på är denna:

  http://vaccin.me/2013/03/18/finsk-baby-dog-pa-grund-av-pneumokockvaccin-foraldrar-tvingades-vanta-ett-ar-pa-obduktionsresultat/

  Socialstyrelsen:

  http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/1994-26/

  Smittskyddsinstitutet:

  http://www.smittskyddsinstitutet.se/vanliga-fragor/allmanna-vaccinationsprogrammet/pneumokockinfektion/

  Globalt:

  GAVI Alliance (Globala alliansen för vacciner och immunisering):

  http://www.gavialliance.org/library/news/statements/2013/pneumococcal-vaccine-to-protect-more-than-a-million-children-in-afghanistan-from-leading-child-killer/

  SIDA:s websida:

   http://www.sida.se/Svenska/Nyhetsarkiv/2013/Oktober-2013/Vaccinationsmal-pa-god-vag-att-uppfyllas/

   

  Referenser

  Ericsson, E. & Ericsson, T. (2011.) Klinisk mikrobiologi. Stockholm: Liber AB.

   

  FASS. (2013). Hämtad från Internet 6 och 15 december 2013.

  http://www.fass.se/LIF/product?3&userType=0&nplId=20090211000016

  http://www.fass.se/LIF/product?5&userType=0&nplId=20071220000020

   

  Läkemedelsverket. (2013) Läkemedelsboken 2014. (sid. 184-200) Uppsala: Läkemedelsverket

   

  Smittskyddsinstitutet. (u.å.) Sjukdomsinformation om pneumokockinfektion. Hämtad från Internet 6 december 2013.

  http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/pneumokockinfektion/

   

  Socialstyrelsen. (u.å.) SOFS 1994:26 Socialstyrelsen allmänna råd; Vaccination mot pneumokocker. Hämtad från Internet 5 december 2013.

  http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/1994-26/

  Files (0)

   

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  Finns det fler vaccin som används? Behovet av boosterdos har ändrats ofta de senaste åren och många äldre som vaccinerats har fått veta att de ska få en boosterdos efter exempelvis 7,3 eller 5 år. Enligt nya rön behövs dock ingen boosterdos utan vaccinationen räknas som livslång om man fått den i vuxen ålder. Har ni hittat någon information kring detta? Med vänlig hälsning, Sara. Hager edited 17:27, 19 Dec 2013
  Posted 17:27, 19 Dec 2013
  Fint arbete, lättläst! Undrar hur det väljs mellan Prevenar och Synflorix? Är det olika i olika landsting beroende på upphandling eller är det fritt att välja vilket som vid arbete på BVC?
  Posted 16:29, 21 Dec 2013
  Jättebra skrivet ? Undrar bara om pneumokocker finns i samma uträckning i hela världen, dvs finns det mindre av pneumokockinfektionerna i varmare länder ? God Jul / Hälsningar Helen F
  Posted 22:31, 21 Dec 2013
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.