Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar (MC3016) > Vaccinationer > Påssjuka

Påssjuka

  Table of contents
  No headers

  Påssjuka/parotit

  Påssjuka är en vanlig smittsam sjukdom som förekommer över hela världen. Denna sjukdom drabbar främst barn. Sedan 1982 har antal insjuknade i Sverige minskat radikalt och närmast försvunnit sedan vaccin mot påssjuka infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet (smittskyddsinstitutet.se).

  Påssjuka orsakas av ett virus kallat parotitvirus. Viruset orsakar en luftvägsinfektion och drabbar särskilt spottkörtlarna och det centrala nervsystemet. En som insjuknar i påssjukan får också feber. Särskilt utsatta är körtlarna framför örat och under hakan men även andra körtlar kan drabbas och däribland bukspottkörteln, ovariet och testiklarna.  En man som insjuknar efter puberteten finns risk för testikelinflammation.  Om båda testiklarna drabbas finns en liten risk att detta kan orsaka sterilitet. En annan risk med påssjuka är att det kan leda till hjärnhinneinflammation och en viss risk för dövhet som blir bestående. Ofta är hjärnhinneinflammationerna lindriga och snabbt övergående. Om den drabbade skulle bli döv är denna dövhet alltid ensidig.  (riskhandboken-bhv.se socialstyrelsen.se).

  Infektionen läker ut inom en vecka. I sällsynta fall drabbas några av komplikationer av följdsjukdomar såsom testikelinflammation och hjärnhinneinflammation. Dessa komplikationer i sig kan leda till allvarligare komplikationer som dövhet och sterilitet (1177.se).

  Om man en patient drabbas av påssjuka går denna sjukdom under smittskyddslagen och är sedan 1996 en anmälningspliktig sjukdom. Den som drabbas måste berätta om den är vaccinerad. De som lever nära den smittade erbjuds vaccin om de inte haft påssjuka eller inte är vaccinerade. Vanligtvis drabbar påssjuka barn mellan åldrarna tre till tolv år. I Sverige drabbas i genomsnitt femtio barn per år (smittskyddsinstitutet.se 1177.se)

   

  Det finns inga läkemedel mot påssjuka som kan bota en som redan insjuknat. Det mest effektiva sättet att skydda sig och sina barn mot påssjuka är genom att vaccin.  Sedan 1982 ingår vaccin mot påssjuka i det allmänna svenska vaccinationsprogrammet.  Vaccin mot påssjuka ges tillsammans med vaccin mot mässlingen och röda hund och benämns som MPR vaccin.  I Sverige ges MPR vaccinet vid två tillfällen, först vid en ålder av 18 månader och sedan i skolåldern.

  Fram till idag har man gett dos nummer två när barnet är 12 år. Men idag sker en omläggning av när dos nummer två ska ges, de barn som är födda fram till år 2001 följer det gamla vaccinationsschemat menads barn födda efter 2002 får dos nummer två efter ett nytt schema. De får dos nummer två i förskoleklass eller i årskurs ett till två. Anledningen till att barn får sin första dos MPR vaccin vid en ålder av 18 månader i Sverige beror på att spädbarn ofta har fått antikroppar via sin mor och dessa skyddar barnet under spädbarnstiden. Skulle man vaccinera barnet för tidigt finns risken att antikropparna slår ut viruspartiklarna som är försvagade i vaccinet, detta kommer då leda till att vaccinet får en sämre effekt än om barnet fått det enligt vaccinationsprogrammet rekommenderade åldrar.  De flesta svenska mödrar har antikroppar mot mässling, påssjuka och röda hund. I Sverige till exempel ges de sista spädbarnsvaccinationerna vid 12 månaders ålder och nästa tillfälle för kontroll på BVC är vid 18 månaders ålder och att ge MPR vaccin vid detta tillfälle föll naturligt. I framtiden kan MPR vaccinet komma att ges tidigare (smittskyddsinstitutet.se).

   I andra länder kan de se annorlunda ut, detta kan dels bero på vilka andra vaccin som ingår i de olika ländernas vaccinationsprogram.  Vissa länder erbjuder vaccinet vid 12-15 månaders ålder för första dosen och den andra dosen ges vid 3-6 års ålder. I länder där mässling är vanlig erbjuds vaccinet från 9-12 månaders ålder. Att ge vaccinet tidigare ger ett tidigare skydd men inte lika säkert skydd. Idag finns MPR vaccinet i över 100 länder där man erbjuder detta kombinationsvaccin. Av dessa hundra erbjuder alla åtminstone en dos av vaccinet (smittskyddsinstitutet.se).

   

  Vaccinet består av försvagade levande virusstammar från mässlingen, röda hund och påssjukevirus. Det finns inget konserveringsmedel eller adjuvans i MPR vaccinet, däremot spårämnen av antibiotika (neomycin, streptomycin och polymyxin B) (smittskyddsinstitutet.se).  

  MPR vaccinet är det enda vaccinet mot påssjuka och man kan inte enbart få vaccin mot en av sjukdomarna som vaccinet skyddar emot. Anledningen till att man i Sverige valt att vaccinera barn mot påssjuka är inte primärt den skada påssjuka orsakar utan vad allvarliga komplikationer av följdsjukdomarna kan skapa (1177.se smittskyddsinstitutet.se riskhandboken.bhv.se).  

   

   

   

   

   

  Referenslista

  Berglund, J (2011). 1177 Vårdguiden. Påssjuka.

  Tillgänglig på http://www.1177.se/Orebrolan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Passjuka/Senast uppdaterad 2011-05-20. Hämtad 2013-12-17

   

  Ekholm, L (2013). Riskhandboken Barnhälsovård.

  Tillgänglig på http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Vacciner/Massling---passjuka---roda-hund--/Senast uppdaterad 2013-10-02. Hämtad 2013-12-10

   

  Smittskyddsinstitutet.se (2006). Frågor och svar om mässling, påssjuka och röda hund (MPR).

  Tillgänglig på http://www.smittskyddsinstitutet.se/vanliga-fragor/allmanna-vaccinationsprogrammet/massling-passjuka-och-roda-hund/

  Senast uppdaterad 2013-02-28. Hämtad 2013-12-16

   

  Smittskyddsinstitutet.se (2011).Frågor och svar om vaccinationer och säkerhet.

  Tillgänglig på http://www.smi.se/vanliga-fragor/allmanna-vaccinationsprogrammet/aktuella-fragor/

  Senast uppdaterad 2011-04-29. Hämtad 2013-12-17

   

   

  Smittskyddsinstitutet.se (2013). Sjukdomsinformation om påssjuka.

  Tillgänglig på http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/passjuka/

  Senast uppdaterad 2013-06-14. Hämtad 2013-12-16

   

   

   

  Socialstyrelsen (2008).Vaccination av barn. Det svenska vaccinationsprogrammet. En kunskapsöverskit för sjukvårdspersonal.

  Tillgänglig på http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8825/2008-126-9_20081269.pdf

   Hämtad 2013-09-25 samt 2013-12-10

   

   

   

   

   

   

   

  Files (1)

  FileSizeDateAttached by 
   Påssjuka och MPR.docx
  No description
  17.03 kB20:46, 18 Dec 2013h07evastActions

  Comments (8)

  Viewing 8 of 8 comments: view all
  Varför finns det antibiotika i MPR-vaccinet?
  Posted 13:14, 20 Dec 2013
  50 barn i Sverige drabbas av påssjuka, är skyddet ej fullständigt eller beror det på att barnen är ovaccinerade?
  Bra om ni förtydligar lite mer runt symtomen och patofysiologin, hur påverkar det centrala nervsystemet?
  Posted 18:45, 22 Dec 2013
  Varför drabbas man alltid av ensidig dövhet?
  Posted 23:08, 23 Dec 2013
  Hur smittar påssjukan? Finns det fler symptom på påssjuka? Fattas en referens 5:e stycke.
  Posted 13:18, 25 Dec 2013
  Texten skulle vinna på om ni inte upprepar samma information vid flera tillfällen. T.ex. skriver ni på två olika meningar att vaccinationen ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet sedan 1982 och i två meningar efter varandra om komplikationen hjärnhinneinflammation. Texten får bättre "flyt" om ni formulerar om det till en mening istället. Håller med en tidigare kommentar att det skulle vara intressant att vet om de i genomsnitt 50 drabbade barnen i Sverige är vaccinerade eller inte men det är kanske svårt att få fram sådan information?
  Posted 21:49, 28 Dec 2013
  De som rapporterats med påssjuka har varit ovaccinerade men även andra som fått MPR-vaccin en eller två gånger(?) har smittats med påssjuka. Det kan bero på olikheter i den virusstam som ingår i vaccinet och den stam barnet infekterats med.
  Posted 15:30, 12 Jan 2014
  KOmmentarer till nr:
  1) Enligt smittskyddsinstitutet går att finna informationen att vaccinet kan innehålla spår av antibiotika.
  2) De som drabbas är ofta ovaccinerade enligt smittskyddsinstitutet, inget idag existerande vaccin kan heller ej garantera att individen inte smittas, men ett barn som har vaccinerats med MPR vaccinet har ett mycket bättre skydd mot påssjuka än de som inte är vaccinerad. Har barnet drabbats av påssjuka kan det inte drabbas två gånger (1177.se).

  3) De flesta källor anger att patienter alltid drabbas av ensidig dövhet men det finns fall då patienter blivit döva på båda öronen.

  5)Referensen i stycke fem är den samma som stycke 6, uppdelat pga att författarna ville ha mer luft i stycket för att få det mer lättläst. De angivna symtomen är de vanligaste, påssjuka smittar via ett virus kallat parotitvirus och är en droppsmitta.
  (http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=1868)

  6)Se svar på fråga 2. Kommentar om författarnas upprepningar är åtgärdade.

  7) Se fråga 2. Det finns fall av barn som drabbats trots MPR vaccin, tex rapporterades det 2012 om flera pojkar som drabbats av påssjuka trots att 9 av 10 av de drabbade var fullt vaccinerade. Lästips är en artikel från 2012 i Dagens Medicin. Obs ej vetenskaplig artikel men den tar upp detta utbrott av påssjuka i USA, http://www.dagensmedicin.se/vetenskap/utbrott-av-passjuka-trots-vaccin/
  Posted 21:58, 13 Jan 2014
  Ny kommentar till 6) om man tar bort en av meningarna ang det allmänna vaccinationsprogrammet så upplever undertecknad att inte att informationen om det nya vaccinationsprogrammet framgår.
  Posted 22:04, 13 Jan 2014
  Viewing 8 of 8 comments: view all
  You must login to post a comment.