Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar (MC3016) > Vaccinationer > Meningokock

Meningokock

  Table of contents
  No headers

  File:C:/Users/mhb/AppData/Local/Temp/OICE_23E6EA58-8FB7-4E01-87A0-38385A3FCE97.0/msohtmlclip1/01/clip_image001.png

   

   

   

   

  Studieuppgift 3:1

  Vaccinationer-meningokocker

  File:C:/Users/mhb/AppData/Local/Temp/OICE_23E6EA58-8FB7-4E01-87A0-38385A3FCE97.0/msohtmlclip1/01/clip_image002.png

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Författare: Heidi Löppönen                                                                 Högskolan Dalarna

                Rebecca Dicander                                                                                       791 88 Falun

  Handledare: Marika Hagelberg                                                           Sweden

  Kurs: Förskrivningsrätt (MC3016)                                                      Tel: 023-778000

  Poäng: 15hp


   

   

  Patofysiologi

  Meningokocker (Neisseria meningitidis) är en gramnegativ bakterie. Den har olika kapseltyper och ytan ändras ständigt vilket ökar deras sjukdomsframkallande förmåga. Det finns flera typer av meningokocker beroende på deras kapseltyp och av dessa grupper är A, B, C, W-135, X och Y sjukdomsframkallande. Bakterierna kan nå meningierna via blodet genom att något annat område i kroppen är infekterat. De kan också nå meningierna via en ingångsport till skallen genom nerver, lymfbanor eller skalldefekter (fistel, fraktur). De kan även nå dessa genom direkt våld, trauma mot skallen eller operation. Meningokocker har speciella egenskaper som gör att de kan etablera infektioner i meningierna (Melhus 2010).

  Meningokocker är smittsamma och symtomen är akut feber som kan ge huvudvärk, kräkningar och nackstyvhet d.v.s. meningit. Patienten är ofta förvirrad och omtöcknad. I svårare fall ses även sepsis med petechier, sjunkande blodtryck och ibland medvetslöshet (Smittskyddsinstitutet, 2013). Meningokocker finns främst i de övre luftvägarna och svalget. Förekomsten av dessa bakterier finns tillfälligt, under två till flera månader, hos 10 % av Sveriges befolkning. Endast människor är bärare av dessa bakterier. Hos 98 % av bärarna bryter sjukdomen inte ut utan de blir istället immuna mot dessa, därför är de flesta fall av meningokocksjukdom tillfälligt förekommande. Smittan överförs genom sekret från luftvägar och svalg och detta kräver en nära kontakt. Inkubationstiden är två till tre dygn. Risken är mycket liten för att vårdpersonal ska bli smittad (Socialstyrelsen, 2008).

  Meningokockinfektioner drabbar främst barn, tonåringar och unga vuxna. De ses sällan hos äldre vilket beror på förvärvad immunitet. Vid behandling ges antibiotika som bakterien är känslig för. Efter behandling blir de flesta friska men cirka 5-10 % i Sverige dör ändå trots behandling. Meningokockinfektion är anmälningspliktig till smittskyddsläkare inom landstinget och till Smittskyddsinstitutet, enligt smittskyddslagen (Smittskyddsinstitutet, 2013).  

  Verkningsmekanism för meningokockvaccin

  Enligt Smittskyddsinstitutet finns det i Sverige tre sorters meningokockvaccin. Det finns inget vaccin som skyddar mot alla typer av meningokocksjukdomar. Det första vaccinet (NeisVac-C) är ett konjugatvaccin mot meningokocker grupp C för barn från två månaders ålder och vuxna. Det andra (Menveo) är ett konjugatvaccin mot grupperna A, C, Y och W-135 för barn från ett år respektive från två år och för vuxna. Det tredje (Nimerix) är ett polysackaridvaccin mot grupperna A, C, Y och W-135 för barn över två år och vuxna (Smittskyddsinstitutet, 2013). Menveo och Nimerix ökar produktionen av bakteriedödande antikroppar mot kapsulära polysackarider av grupp A, C, W-135 och Y. Vaccinet NeisVac-C ökar mot meningokockgrupp C (FASS, 2013). Beroende på var personen kommer att resa väljs ett lämpligt vaccin ut. En fjärdedel av alla meningokockinfektioner i Sverige orsakas av meningokockgrupp B. Det finns ett godkänt vaccin mot denna grupp men det är ännu inte tillgängligt i Sverige (Smittskyddsinstitutet, 2013).

  Nimenrix och NeisVac-C kan ges samtidigt med andra vacciner men administreras på olika injektionsställen. Menveo rekommenderas att inte ges samtidigt som andra vacciner, speciellt levande vaccin, om detta inte är absolut nödvändigt. Det finns ingen adjuvans till meningokockvaccin (FASS, 2013).

  Smittskyddsinstitutet (2013) anser att skyddseffekten är god vid meningokockvaccination och att den uppnås cirka sju till tio dagar efter injektion. Därför bör vaccination ske i god tid innan utlandsresa. Skyddet beräknas kvarstå i minst tre år med polysackaridvaccin och längre med konjugatvaccin. Enligt FASS (2013) bör barn, 2-12 månader, få två primärdoser av NeisVac-C med minst två månaders mellanrum. Därefter rekommenderas en boosterdos, tidpunkten till detta efter lokala anvisningar. Enligt läkare G. Stintzing (föreläsning, 3 december 2013) behöver nyfödda bolusdoser eftersom deras immunförsvar är otränat. Deras immunförsvar behöver påminnas och efter varje bolusdos ökar antalet antikroppar och möjligheten att få ett långt immunförsvar. Enligt FASS (2013) ges Nimenrix och Menveo som engångsdos då effekten av boosterdos inte har fastställts.

  Meningokockvaccination nationellt och globalt

  Enligt Smittskyddsinstitutet (2013) ingår meningokockvaccin inte i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Risken att drabbas av sjukdomen är låg i Sverige jämfört med många andra länder. År 2012 drabbades 106 personer i Sverige av meningokocksjukdom varav omkring 10 % av dem avled. De som rekommenderas vaccinera sig är de som ska resa till områden med pågående hög sjuklighet/epidemi av meningokocker. Det kan även vara aktuellt att vaccinera sig om man ska umgås tätt med många människor under en längre period, utomlands eller i Sverige. De som vallfärdar till Mekka i Saudiarabien måste vaccineras enligt Smittskyddsinstitutet (2013).

  Enligt Socialstyrelsen (2008) ska noga observation ske av personer som har umgåtts med den som har blivit drabbad av meningokocksjukdom. Om kontakten har varit nära ska personer få en förebyggande antibiotikakur. Om två eller flera, i samma grupp eller miljö, insjuknat ska förebyggande vaccin ges efter rådfrågning av den lokalt ansvarige smittskyddsläkaren. Enligt Hagberg (2013) har Smittskyddsinstitutet i enstaka fall rekommenderat vaccination till skolbarn i samband med isolerade utbrott, i Södermanland 2002 och Västerås 2006.

  Meningokockinfektion är en väsentlig orsak till global ohälsa. Varje år drabbas 1.2 miljoner människor av meningkokockinfektion och 135 000 dör av den. Högsta frekvensen vad gäller meningokockinfektionen finns i centrala Afrika med upp till 100 000 per år. Området kallas därför ”meningitbältet” (Hagberg, 2013).

  I Europa är det många länder som infört meningokockvaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet för att förhindra att sjukdomen sprids. Grekland, Belgien, Island, Irland, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Spanien, Italien och Tyskland har infört programmet. I Norge rekommenderas alla studenter på gymnasiet att vaccinera sig då flera fall av meningokocksjukdom har uppstått i samband med studentfirande de senaste åren (Smittskyddsinstitutet, 2013).

   

  Hemsida om vaccinprojekt globalt

  http://www.meningvax.org/index.php

  Artiklar

  http://vaccin.me/2013/11/14/de-vaccinskadade-i-norge-vann-viktigt-rattsfall-i-hogsta-domstolen-gallande-det-skandalosa-meningokockvaccinet/

  http://www.sydsvenskan.se/sverige/socialstyrelsen-nej-till-vaccin/

  Filmer

  http://www.youtube.com/watch?v=j3SdmgYBs4E


   

  Referenser

  FASS. (2013). Hämtad 4 december 2013, från FASS, http://www.fass.se/LIF/startpage?21

  Hagberg, L., (2013). Meningokockinfektioner. Hämtad 4 december 2013, från Internetmedicin, http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=2814

  Melhus, Å., (2010). Klinisk mikrobiologi: för sjuksköterskor. Riga: Norstedts Förlagsgrupp AB.

  Smittskyddsinstitutet. (2013).  Sjukdomsinformation om meningokockinfektion. Hämtad 4 december 2013, från Smittskyddsinstitutet, http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/meningokockinfektion/

  Socialstyrelsen. (2008). Rekommendationer för profylax kring fall av invasiv meningokockinfektion: Post-expositionsprofylax med vaccin och antibiotika. Hämtad 4 december 2013, från Socialstyrelsen,  http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8827/2008-130-10_200813010.pdf

  Files (0)

   

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  Räcker det med en booster dos med NeisVac-c, eller ges flera doser? Vet ni hur det kommer sig att det rekommenderas vaccination i Norge i gymnasiet? Vad beror det på samt eftersom Norge och Sverige ligger bredvid varandra, vet ni om detta diskuterats i Sverige att införa vaccination?/Jenny
  Posted 12:03, 25 Dec 2013
  Mycket bra skrivet. Erbjuds/tas det upp med föräldrar i sjukvården att möjlighet till vaccination finns (främst till riskgrupperna) eller ligger ansvaret hos den enskilda personen?
  Posted 10:57, 28 Dec 2013
  Ändra gärna plats på styckena under första rubriken; "Patofysiologi" så att inledningen går från ett mer bredare perspektiv och sedan smalnas av, som en tratt. Då får läsaren en mer allmän introduktion först som sedan går in djupare på hur meningokockerna har sin verkan på detaljnivå. Vilken antibiotika används vid behandling av meningit?
  Posted 12:04, 29 Dec 2013
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.