Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar (MC3016) > Vaccinationer > Hepatit A B

Hepatit A B

  Table of contents
  No headers

  Linda Lindgren och Seada Sacipovic

  Hepatit A och B

  Hepatit är ett smittsamt virus som orsakar en inflammation i levern. Levern har som uppgift att rena blodet, lagra fett och socker samt metabolisera läkemedel och alkohol. Levern är även inblandad i bildandet av vissa hormoner och även i blodets förmåga att koaguleras. Hepatit A och B är ett virus som påverkar levern och orsakar en leverinflammation. Denna inflammation gör att levern inte kan rena blodet lika effektivt. Personen som smittats av Hepatit A och B får en gulaktig hud, gula ögonvitor och även en mörk urin på grund av att levern inte orkar rena blodet på billirubin (Läkemedelsverket, 2014: Simonsen & Aarbakke, 2012: 1177 vårdguiden, 2013).

  Hepatit A virus elimineras med avföringen och detta innebär att det är viktigt att den som är drabbad sköter sin hygien noga för att inte sprida viruset vidare via mat osv. Hepatit A kan även smitta vid sexuellt umgänge.  Det är bara människor som kan få sjukdomen (a.a.). Hepatit A viruset försvinner av sig självt efter några veckor och de flesta blir helt friska efter några veckor med en efterföljande långdragen trötthet. Levern blir helt återställd efter 3 månader och det är en mycket låg risk för sjukdomar som följd samt att hepatit A aldrig kan övergå till en kronisk sjukdom (1177 Vårdguiden, 2013).

  Hepatit B smittas via blodet och andra kroppsvätskor och kan till skillnad från hepatit A vara både akut och kronisk. Vid en akut hepatit B kan sjukdomen utvecklas till en kronisk hepatit B med symtom som uppkommer flera år efter smitta. Om hepatit B skulle bli kronisk övergår den ofta till lever cirrhos som kan utvecklas till lever cancer. Hepatit B har inget akutstadie och därför är det svårt att veta om man är drabbad förrän 6 veckor passerat efter smittotillfället. Om sjukdomen fortgår efter 6 månader kallas den kronisk hepatit B. Behandling mot hepatit B ges oftast inte och sjukdomen läker av sig självt i de flesta fallen (1177 Vårdguiden, 2013). Risken att få kronisk hepatit B är större om man är yngre och 5 procent av den vuxna gruppen utvecklar kronisk sjukdom som fortfarande är smittsam. Uppföljningar med regelbundna provtagningar görs för att se om man är smittsam eller om sjukdomen har blivit kronisk (Smittskyddsinstitutet, 2013). Barn har större risk att utveckla en kronisk hepatit B och bli kroniska bärare av viruset än vuxna (1177 Vårdguiden, 2013).

  Hepatit A och B är enligt smittskyddslagen sjukdomar som är farliga för allmänheten och ska därför alltid rapporteras till landstingets smittskyddsläkare och smittskyddsinstitutet för eventuell smittspårning (Smittskyddsinstitutet. 2013).

  Vacciner mot Hepatit A och B

  Det finns tre vacciner mot Hepatit A som har funnits sedan 90-talet och heter Havrix®, Avaxim® och Epaxal®. Vaccinet som har varit längst ute på marknaden är Havrix® och ges intramuskulärt i deltoideusmuskeln hos vuxna och hos barn i yttre delen av lårmuskeln. Vaccinets syfte är att stimulera kroppen att bilda antikroppar (anti-HAV-antikroppar) som skydd mot Hepatit A virus. Människor som är vaccinerade och kommer i kontakt med viruset, kan med hjälp av dessa antikroppar känna igen viruset och bekämpa den utan att personen blir sjuk, alltså blir han/hon immun mot sjukdomen. En annan förebyggande åtgärd mot viruset är att erbjuda personer gammaglobulin (färdigtillverkade antikroppar) som är en tillfällig behandling som varar under 4-5 månader, men vaccin rekommenderas i första hand (FASS, 2012: Smittskyddsinstitutet, 2013) 

   

  Vacciner som används mot Hepatit B heter Engerix-B®, Fendrix® och HBVAXPRO® och har samma verkningsmekanism som vid Hepatit A vaccin och har funnits sedan 1982. Dessa vacciner bildar istället antikroppar (anti-HBs-antikroppar) som ska bekämpa specifikt Hepatit B virus. Vaccinet ges i tre omgångar; 0, 4 veckor efter första injektionen och 3:e dosen ges 6-12 månader efter första dosen. Twinrix® är ett kombinationsvaccin mot Hepatit A med inaktiverat virus A och Hepatit B-ytantigen som absorberas separat i blodet och bildar anti-HAV-antikroppar samt anti-HBs-antikroppar. Vaccinet kan ges till barn från 1-15 år. Skyddet byggs upp efter 2-4 veckor efter injicering och tas i tre doser; 0, andra dosen ges efter 1 månad och tredje dosen efter 6 månader (FASS, 2012: Internetmedicin, 2013).

  Adjuvans

  Adjuvans är ett medel som finns i vaccin och dess syfte är att förbättra vaccinets effekt genom att kroppen ska bilda många antikroppar mot det specifika viruset.  Alla hepatitvacciner innehåller adjuvans aluminiumhydroxidsom är absorberat till det inaktiverade hepatit A och B viruset. I Twinrix®finns det aluminiumhydroxid och aluminiumfosfat medel (FASS, 2012)

  Booster doser

  Enligt FASS (2012) hovet av booster dos gällande hepatit B- vaccin inte helt fastställt. Enligt de officiella programmen gällande vaccination rekommenderas att man ska ge en booster dos av hepatit B- Vaccin vilket man ska tänka på när man vaccinerar.  Skyddseffekten av ett Hepatit B-vaccin är efter tre doser över 90 % enligt smittskyddsinstitutet. Skyddet varar i minst 10-15 år förutsatt att det är givet enligt vaccinationsprogrammets alla regler. Att vaccinera mot hepatit B kan förhindra levercancer enligt WHO (2009).

  Gällande Hepatit A-vaccin är det inte fastställt om personer som har lågt immunförsvar svarar bra på hepatit A-vaccin och booster dos kan vara bra att ge för att dessa patienter ska få ett fullgott skydd. Vaccination av hepatit A gör att personen som vaccineras utvecklar ett skydd mot sjukdomen en månad efter första dosen är given. När två doser av vaccinet är givet räknas man ha en skyddseffekt som varar upp till minst 20 år. Om man varit i kontakt med smittan utan att vara vaccinerad har det visat sig att en dos av hepatit A-vaccin har en skyddande effekt om det ges inom två veckor (Smittskyddsinstitutet. 2013).

  Fullföljs inte vaccination enligt schemat uppnås inte ett långtidsskydd mot hepatit A och B. Vilket betyder att vid en utlandsresa till områden med risk för hepatit  får börja om vaccinationsprogrammet. (Vaccinationsportalen.se). Om man ska resa inom en kort tid kan man också behöva få vacciner med ett kortare intervall mellan doserna, då gäller andra gränser för hur lång tid skyddet räcker. Tar man vaccinet med kortare intervall kan det vara bra att ta en fjärde dos efter ca ett år och på så sätt få ett bättre skydd ( 1177 Vårdguiden, 2013)

  Vid behov av booster dos gällande både hepatit A och B rekommenderar smittskyddsinstitutet att Twinrix® ges till vuxna. Personer som är vaccinerade med Twinrix® sedan tidigare ges en booster dos av de monovalenta (envärdiga) vaccinerna istället (Smittskyddsinstitutet. 2013).

  Vilka vaccineras och finns det några riskgrupper?

  Vaccination gällande hepatit A rekommenderas vid alla resor utanför Europa. Hepatit B är vanligt i Asien och Afrika samt förkommer i hög grad även i Östeuropeiska länderna och länder i forna Jugoslavien därför rekommenderas vaccinet innan resa. Personer som lever eller reser ofta till länder där det finns ökad risk för Hepatit A rekommenderas att vaccinera sig. Har någon i hushållet Hepatit A bör övriga i familjen vaccineras för att förhindra att smittan sprids. Är man injektionsmissbrukare eller har oral eller analsex med en person som har hepatit A bör man vaccinera sig (Smittskyddsinstitutet, 2013).

  Sverige har valt att ha Hepatit B i vaccinationsprogrammet som är riktat till barn som är födda med mammor med hepatit B, eller som tillhör en grupp som har ökad risk för att bli smittad av viruset t.ex. invandrare från länder där hepatit är vanligt. Skulle barnet vistas i en barngrupp där någon har hepatit B bör även dessa barn vaccineras. I Sverige är det väldigt få personer som insjuknar i Hepatit B och på grund av detta ingår inte vaccinet i det allmänna vaccinationsprogrammet (a.a.). Vaccinet är kostnadsfritt (Läkemedelsboken, 2014).

  Personal som jobbar inom sjukvården rekommenderas att vaccinera sig mot Hepatit A och B. Hälso och sjukvården erbjuder all vårdpersonal gratis vaccination med Twinrix (internetmedicin, 2013).

  Vaccination Internationellt

  Enligt WHO (2013) är leverinfektioner och dess följder ett stort hälsoproblem globalt. Levercirros och cancer förväntas öka de kommande decennierna. Vidare beskriver WHO att 2 miljarder människor är smittade med Hepatit B-virus och 360 miljoner är drabbade av kroniska leverinfektioner. Cirka 620 000 personer dör varje år till följd av Hepatit B virusinfektion.

  Vaccination mot Hepatit B ingår i de flesta länders allmänna vaccinationsprogram förutom i de Nordiska länderna, England och Nederländerna. I länder där det inte ingår i vaccinationsprogrammet är rekommendationen att man vaccineras innan resa till ett land med över 2 % förekomst av sjukdomen (Smittskyddsinstitutet, 2013).

  I utvecklingsländerna har 90 % av barnen smittats av Hepatit A-virus innan dom fyllt 10 år pga. dåliga sanitära förhållanden och orent dricksvatten. Länder som Argentina, Kina, Israel och USA har infört Hepatit A vaccination i det rutinmässiga vaccinationsprogrammet för barn. Många länder överväger att införa vaccinet och vissa länder rekommenderar vaccinet för personer med ökad risk för Hepatit A, resenärer till länder där viruset är vanligt, män som har sex med män och personer med kronisk levercirros för att undvika komplikationer (WHO, 2013).

  Rekommendation på bra länkar:

  http://www.youtube.com/watch?v=ZuUfGeoN_cw

  http://www.youtube.com/watch?v=Q9L7ZQPc8EA

  http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary

  http://www.1177.se/Dalarna/Tema/Vaccinationer/Varldsdelar/

   

  Referenser

  1177 vårdguiden (2013). Hepatit.Hämtad 29 november, 2013 på hemsidan: http://www.1177.se/Dalarna/Sok/?q=hepatit

   

  FASS (2014) Ordlistan. Hämtad 15 december, 2013 på hemsidan:

  http://www.fass.se/LIF/wordliststart?3

   

  FASS (2012)

  Hämtad 15 december, 2013 på hemsidan: www.fass.se

   

  Läkemedelsverket (2014). Läkemedelsboken. Lund: Elanders Sverige AB. ISBN 978-91-637-4150-0. 19:e utgåvan.

   

  Simonsen, T., & Aarbakke, J. (2012) Illustrerad farmakologi 2. Stockholm: Natur och kultur

   

  Smittskyddsinstitutet (2013). Sjukdomsinformation om hepatit B. Hämtad 29 november, 2013 på hemsidan: http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/hepatit-b/

   

  Smittskyddsinstitutet (2013). Sjukdomsinformation om hepatit A. Hämtad 29 november, 2013 på hemsidan: http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/hepatit-a/

   

  Vaccinationsportalen (2012). Hepatit. Hämtat 27 december 2013 på hemisdan: http://www.vaccinportalen.se/vuxen_ungdom/informationOnHepatitAandB.html

   

  Weiland O. (2013). Hepatit B- Vaccination. Hämtad 15 december, 2013 på hemsidan:

  http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=130

   

  WHO (2013). Hepatitis. Hämtad 14 december, 2013 på hemsidan:

  http://www.who.int/immunization/topics/hepatitis/en/index.html

   

  WHO (2009). Weekly epidemiological record. Hämtad 15 december, 2013 på hemsidan:

  http://www.who.int/wer/2009/wer8440.pdf

  Files (0)

   

  Comments (8)

  Viewing 8 of 8 comments: view all
  Om jag har börjat vaccinera mig mot Hepatit B, en dos, och vill nu ha både Hepatit A och B i fullt skydd, bra att ha med tanke till det land jag ska resa till, hur gör jag då?/Johanna
  Posted 11:27, 19 Dec 2013
  Hej!Bra skrivet, lätt att läsa och det är bra med rubriker. Är nyfiken på hur länge har vaccinet mot A och B funnits? När man insjuknar i Hepatit A och Hepatit B hur länge är man sjuk? Är det i veckor eller år. Vad betyder monovalenta? Tack bra källor och länkar har ni fått med. Hälsningar Maria
  Posted 15:32, 21 Dec 2013
  Bra layout, men några små stavfel och särskrivningar. Undrar hur stor risk det är att Hepatit B blir kronisk?
  Posted 16:38, 21 Dec 2013
  Hej ! Blev lite nyfiken på vilka länder som har hög förekomst på Hepatit B, för vilka länder behövs vaccination mot Hepatit B? Bra skrivet och många bra referenser. God Jul / Helen F.
  Posted 21:34, 21 Dec 2013
  Intressant arbete med många bra referenser. Lätt att följa då ni har tydliga rubriker. Risken att utveckla kronisk hepatit B är större om man är yngre skriver ni, vilka åldrar pratar man om ? Titta gärna över referenshanteringen, saknar lite årtal under boosterdoser, enl FASS'...., enl Smittskyddsinstitutet. Vårdguiden 1177 är lite olika refererat till, ibland med årtal och ibland utan. edited 21:30, 2 Jan 2014
  Posted 00:28, 2 Jan 2014
  Finns det några rekommendationer om att sjukvårdspersonal ska vaccineras med till exempel Twinrix? Undrar då jag fick som Landstingsanställd i Värmland just Twinrix för några år sedan./Åsa
  Posted 23:54, 2 Jan 2014
  HepB-vaccin ingår nu i det allmänna vaccinationsprogrammet i Stockholm Läns Landsting och är på G i flera landsting i Sverige.
  Kanske hade framställningen blivit skarpare om ni tydligare delat upp HVA och HVB i texten?
  Posted 16:18, 12 Jan 2014
  Välskriver och många värdefulla referenser.
  Posted 21:13, 13 Jan 2014
  Viewing 8 of 8 comments: view all
  You must login to post a comment.