Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar (MC3016) > Vaccinationer > Grupp 7

Grupp 7

  Table of contents
  No headers

  Uppgift 3:4   Föräldrar tveksamma till vaccination.

  I Sverige vaccineras det flesta barn enligt barnvaccinationsprogrammet. Smittskyddsinstitutet (2013) rapporterar att så mycket som 97,4 – 98 % av alla barn födda 2010 har vaccinerats enligt programmet. Föräldrarna får erbjudande om vaccination och avgör sedan om de vill att barnet ska vaccineras eller ej. En lite del av föräldrarna väljer att avstå från att vaccinera barnet. Varför föräldrar avstår helt eller delvis från att vaccinera sitt barn kan ha många olika orsaker, bl.a. oro över biverkningar, tidigare negativa upplevelser av vaccin, bristande information/kunskap om vaccinet och sjukdomar det skyddar mot samt att en del föräldern tycker det är en fördel att barnets immunförsvar aktivt bildar antikroppar efter genomgången sjukdom istället för att immunisera via vaccination. Även den sociala miljön spelar roll för beslutet att vaccinera eller ej (Harmsen et al., 2013). Då det flesta av sjukdomarna som barnet vaccineras mot i vaccinationsprogrammet inte längre förekommer i Sverige, eller är ovanliga, så vet inte många hur plågsamma sjukdomarna kan vara och att de kan ge komplikationer och bestående skador. Det kan kanske vara svårt att motivera tveksamma föräldrar till att vaccinera sitt barn för något som de inte kommer i kontakt med. Då är det viktigt att informera om att sjukdomar som är utrotade i Sverige är det just för att vi har vaccinerat mot dem men att de lätt kan komma hit igen i och med att vi reser mycket och att människor invandrar till Sverige från länder där sjukdomen kanske fortfarande finns. Vaccinationer är viktiga även för att hindra smittspridning, inte enbart för att förhindra sjukdomar och dödlighet hos individen. BVC har en mycket viktig uppgift i att ge saklig information till föräldrarna både om fördelar och eventuella nackdelar med att vaccinera barnet samt att vara tydlig med att vaccinationerna är frivilliga så att föräldrarna inte känner sig tvingade till något det kanske är tveksamma till. En förälder kan även vara tveksam till vissa delar av vaccinationsprogrammet (t.ex. mässling-vaccinet efter rapporten om sambandet mellan vaccinet och utvecklandet av autism) men då kan man uppmuntra föräldern att vaccinera barnet mot resterande sjukdomar.

   

  Referens    

  Harmsen, A.I., Mollerna, L., Ruiter, R.A.C., Paulussen, T.G.W., de Melker, H.E. & Kok, G. (2013). Why parents refuse childhood vaccination: a qualitative study using online focus groups. BMC Public Health, 13, 1183. doi:10.1186/1471-2458-13-1183.

  Smittskyddsinstitutet (2013).  Hämtad 30 december, 2013, från Smittskyddsinstitutet, http://www.smittskyddsinstitutet.se/...vaccinationer/

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Kort, koncist och väsentlig reflektion
  Posted 15:05, 12 Jan 2014
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.