Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar (MC3016) > Vaccinationer > Grupp 6

Grupp 6

  Table of contents
  No headers

  Hur ska föräldrar som är tveksamma till vaccinationer bemötas?

  Alla barn rekommenderas de vaccinationer som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet eftersom sjukdomarna som ingår är allvarliga och de kan i vissa fall orsaka bestående skador. Vaccination ger de allra flesta barn skydd mot sjukdomarna och förhindrar också att barnet smittar andra. De barn som vaccinationen inte har fungerat på är ändå till stor del skyddade genom att nästan alla barn i Sverige deltar i programmet. Det finns inga krav på obligatorisk vaccination i Sverige, det är barnets målsman som avgör om barnet ska vaccineras eller inte (Socialstyrelsen, 2013).

  Enligt Leask, Kinnersley, Jackson, Cheater, Bedford och Rowles (2012) bör sjukvårdens personal identifiera hur föräldrar ställer sig till vaccination av sina barn, är föräldrarna ambivalenta eller negativt inställda gäller det för sjukvårdens personal att arbeta med ambivalensen och öka föräldrarnas motivation så att barnen får sin vaccination. Det är av vikt att informera om de fakta som finns om vaccinationer och informera att de sjukdomar som barn vaccineras mot fortfarande förekommer och är mycket allvarliga om barnet drabbas. Det är också viktigt att föräldrarna kan återkomma på ett nytt besök efter att ha läst igenom och begrundat de fakta som finns.

  Informationen till föräldrar som är tveksamma eller motståndare till vaccinationer bör ske på ett enkelt och nyanserat sätt, samt att språket ska vara lätt för föräldrarna att förstå. Sjukvårdens personal bör ta föräldrars oro på allvar och utreda hur denna oro uppkommit. Sjukvårdens personal bör också informera om att vacciner inte är helt säkra och saknar inte helt biverkningar, men nyttan och fördelarna med att ge vacciner till barn överväger nackdelarna som en allvarlig sjukdom för med sig. Sjukvårdens personal har en skyldighet att informera om det vetenskapliga- och evidensbaserade stöd som finns för dagens vaccinationsprogram och föräldrar har rätt att få ett gott underlag till sina beslut. Beslutar sig föräldrarna ändå att avstå från att vaccinera sina barn har de rätt att mötas med respekt (Healy & Pickering, 2011; Lindberg, 2013).

   

   

   

   

   

  Referenser

  Healy, M.C. & Pickering, L.K. (2011). How to Communicate With Vaccine-Hesitante Parents. Pediatrics, 127 (1).

  Leask, J., Kinnersley, P., Jackson, C., Cheater, F., Bedford, H. & Rowles, G. (2012). Communication with parents about vaccination: a framework for health professionals. BMC Pediatrics, 12 (124).

  Lindberg, A. (2013). Misstron mot vacciner måste bemötas med respekt. Läkartidningen, 16 (110).

  Socialstyrelsen (2013)

  http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/vaccination/barnvaccinationer/allmantprogram

  Hämtad 2013-12-19

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.