Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar (MC3016) > Vaccinationer > Grupp 2

Grupp 2

  Table of contents
  No headers

  Bemötande av personer som är tveksamma till vaccination

  Det finns få medicinska åtgärder som är helt riskfria. Gällande alla åtgärder bör man jämföra för- och nackdelar. Fördelarna med att vaccinera är att man skapat ett skydd mot en eller flera sjukdomar samt skydd mot smittspridning. Nackdelarna kan vara det obehag som själva vaccinationssticket medför, samt att det finns viss risk för biverkningar och komplikationer. Internationellt och även i Sverige finns det lång erfarenhet när det gäller vaccination. De vacciner som i dag används ger sällan komplikationer eller allvarliga biverkningar. De flesta som bor i Sverige har inte upplevt de sjukdomar som vi vaccinerar mot i dag. Detta medför att personer ställer sig frågan varför vaccinering behövs då sjukdomarna inte längre finns i Sverige (Rikshandboken, 2013). Vi anser att det är viktigt att ge informtion även om sjukdomen inte finns i Sverige så finns den i världen och med mycket invandring samt resande utomlands kan sjukdomen komma till Sverige. Det finns studier som visar att vissa vacciner väljs bort av föräldrar, från vaccinationsprogrammet då man anser att sjukdomen är utrotad och vaccin inte behövs längre. Vidare visar forskning att föräldrar till barnet blivit osäkra inför fortsatt vaccinering och därmed avstått resterande doser (Bond & Nolan, 2011).

  Vad kan vi som vårdpersonal/Distriktsköterska göra?

  Vår uppgift som distriktssjuksköterskor är att lyssna på personernas frågor gällande vaccinering och ge information utifrån det vi vet i dagsläget gällande vaccinationer. Det är viktigt att bemöta varje person med respekt och ta deras eventuella frågor och invändningar på största allvar (Rikshandboken, 2013). Som distriktsköterska eller annan vårdpersonal är det viktigt att bjuda in hela familjen och lyssna på föräldrarna/personen och svara på deras frågor samt ge mer information om det aktuella vaccinet/vacciner (Rikshandboken, 2013: Socialstyrelsen, 2008). En studie från Holland där man intervjuade föräldrar som valde att inte vaccinera barnet/barnen (Harmsen, Mollema, Ruiter, Paulussen, E de Melker & Kok, 2013) beskrev att de tyckte att vaccinet gavs i mycket tidig ålder då immunsystemet inte är tillräckligt uppbyggt och att allt fler vaccin lades till i vaccinationsprogrammet. Även om vaccination var frivilligt upplevde föräldrarna att det var obligatoriskt då de fick en påminnelse hemskickad. Negativ bild av vaccinationer och dess biverkningar i media och anhöriga som var kritiska var orsaker till att man inte ville låta sina barn vaccineras. I studien framkommer det även att många av deltagarna inte fick tillräckligt med information av vårdpersonalen och önskade en mer öppen diskussion där man informerade om vaccinets biverkningar och innehåll. Flera av deltagarna i studien sökte sig då till olika källor på internet och fick olika information och erfarenheter, både negativa och positiva vilket ledde till att det blev ännu svårare att komma fram till ett beslut (a.a.). Vi anser att det är viktigt att erbjuda föräldrarna en öppen och frivillig diskussion med läkare eller/och distriktsköterska. Öppen dialog anser vi är effektivt  i kombination med informationskampanjer och att varje familj får möjligheten att berätta vart tveksamheten kommer ifrån samt att denna tveksamhet bemöts med respekt. Vi tror också att media påverkar mycket och gör föräldrar tveksamma till att vaccinera sina barn och då är det viktigt att ha bra kunskap om vaccinernas påverkan, biverkningar och innehåll mm. Känner vi oss som vårdpersonal trygga och har aktuell kunskap om vacciner så kan föräldrarnas tveksamhet bemötas professionellt och därmed minska osäkerheten.

  Det är viktigt att vara tydlig och tala om att det är föräldrarna som bestämmer om barnet ska ha vaccin eller inte och att det får tid att tänka på det. Skriftlig information ska också ges om vaccinet/vacciner och lämna kontaktuppgifter så att föräldrarna/personen kan återkomma (Ekholm, 2013). Om föräldrarna väljer att inte vaccinera barnet så måste detta respekteras och föras in i journalen och där man skriver vilka som har varit närvarande under samtalet så att inte frågan tas upp flera gånger vilket kan upplevas som ”tjat”. Det är viktigt att bemöta familjen med respekt i fortsättningen vid framtida besök på BVC (Rikshandboken, 2013).

   

  Referenser

  Bond, L., & Nolan T. (2011). Making sense of perceptions of risk of diseases

  and vaccinations: a qualitative study combining models of health beliefs, decision-making and

  risk perception. BMC Public Health, 11, 943, doinr:10.1186/1471-2458-11-943.

   

  Harmsen, I.A., Mollema, M., AC Ruiter, R., GW Paulussen, T., E de Melker, H. & Kok, G.

  (2013). Why parents refuse childhood vaccination: a qualitative study using online focus

  groups. BMC Public Health, 13:1183. doinr:10.1186/1471-2458-13-1183.

   

  Rikshandboken Barnhälsovård. (2013). Hämtat 18 december 2013 från hemsida:

  http://www.rikshandboken-bhv.se/

   

  Socialstyrelsen (2008). Vaccination av barn. Det svenska vaccinationsprogrammet. En

  kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal. ISBN:978-1-85999-58-3. Artikel nr: 2008-126-

  9. 172 sidor. Hämtat 20 december 2013 från hemsidan: http://www.socialstyrelsen.se/

  publikationer2008/2008-126-9

   

   

  Av: Linda Lindgren och Seada Sacipovic

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Bra resonemang och reflektioner kring föräldrar - personal och vaccinationer.
  Posted 16:25, 12 Jan 2014
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.