Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar (MC3016) > Vaccinationer > Grupp 12

Grupp 12

  Table of contents
  No headers

  Uppgift 3:4  Grupp 12

  Att bemöta föräldrar som är tveksamma till vaccinationer

  Föräldrar som ställer sig tveksamma till vaccinationer förekommer enligt Kaufman et al (2013) ofta i lokala grupper. I höginkomsttagarländer kan man se skillnader i geografiska regioner och i låginkomsttagarländer är flockimmuniteten lägre där logistiska orsaker som pris, transport, tidsbrist, avsaknad av vaccinationsservice liksom låg utbildning är dominerande.

  Vi tycker att det är viktigt att föräldrar som ställer sig tveksamma till vaccinationer möts med respekt och att sjukvårdspersonalen lyssnar på deras frågor och ger saklig objektiv information kring för och nackdelar med vaccinering. Det är alltid föräldrarnas beslut om barnets ska vaccineras och deras åsikter måste därför alltid respekteras. Det är viktigt att den i barnets närhet som är tveksam erbjuds att delta då information om vaccinationerna ges. Många studier har visat att flockimmuniteten är av betydligt större vinst än riskerna med biverkningarna för vaccinationerna som ingår i barnhälsovårdsprogrammet. Gold et al (2007) redogör i sin studie för biverkningarna i ett kombinerat vaccin mot kikhosta, difteri, stelkramp, polio och haemophilus influenzae där rodnad, svullnad och ömhet vid injektionsstället, kinkigt ledset barn och förhöjd kroppstemperatur var vanligt men minskade för varje injektionsdos. Vaccinet hade 85% effektivitet vilket är ett bra argument för vaccinering att presentera för föräldrarna.

  Vid ett möte enbart kring vaccinationen finns risk att vårdnadshavarna känner sig ställda mot väggen och tvingade att fatta beslutet att vaccinera oavsett deras åsikt. För att bemöta tveksamheten är det självklart ytterst viktigt att fråga varför de inte vill att barnet ska vaccineras. Kanske har de egna negativa erfarenheter. Föräldrarna bör också erbjudas skriftlig information samt kontaktuppgifter vid fler frågor, ge därefter föräldrarna tid att göra sitt beslut. Även om de väljer att inte vaccinera sitt barn måste vårdpersonalen respektera detta och inte försöka övertala föräldrarna utan istället vara tydliga med att de alltid är välkomna till BVC för fortsatt vård och rådgivning. Enligt Kaufman et al (2013) sammanställning av studier på interventioner för att öka flockimmuniteten var resultatet att det finns få studier gjorda på området. De studier som finns visar ingen effekt på såkallade face-to-face interventions alltså personliga möten enbart i syfte att informera om vaccinationer. I individuella informationsmöten kring vaccinationen blev resultatet inte ökad flockimmunitet och det var i studierna inte heller kostnadseffektivt. Att istället ge informationen i ett ordinarie besök i barnhälsovården är mer kostnadseffektivt och ger troligtvis samma effekt.

  Referenser:

  Gold, R., Barreto, L., Ferro, S., Thippawong, J., Guasparini, R., Meekison, W., Russell, M., Mills, E., Harrisson, D., & Lavigne, P. (2007). Safety and immunogenicity of a fully liquid vaccine containing five-component pertussis-diphteria-tetanus-inactivated poliomyelitis-Haemophilus influenzae type b conjugate vaccines administered at two, four, six and 18 months of age. Can J Infect Dis Med Microbioli. 18 (4) s. 241-248

   

  Kaufman, J., Synnot, A., Ryan, R., Hill, S., Horey, D., Willis, N., Lin, V., Robinson, P. (2013) Face to face interventions for informing or educating parents about early childhood vaccination (review). The cochrane collaboration. John Wiley & Sons Ltd

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.