Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar (MC3016) > Vaccinationer > Grupp 11

Grupp 11

  Table of contents
  No headers

  Att bemöta föräldrar/personer som är tveksamma till vaccinationer

  SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, skriver i sin rapport ”Vacciner till barn” från 2009 om etiska aspekter på vaccination av barn. Hälsa på sikt och i sin helhet är syftet med vaccinationer, att aktivera och stärka immunförsvaret i ett långsiktigt perspektiv. Många vaccinationer aktiverar och förstärker inte bara den enskilde personens immunförsvar utan bidrar också till att befolkningens skydd mot infektionssjukdomar ökar (SBU, 2009).

  Rapporten ”Vacciner till barn” (2009) tar även upp att den etiska utgångspunkten bör vara det enskilda barnets bästa. Att barnet har rätt till sitt eget liv och till så omfattande hälsa och välbefinnande som möjligt. Det etiska dilemmat är vem som ska föra barnets talan i konfliktsituationer. Föräldrarna uppfattar sin roll i första hand som just föräldrar och först i andra hand som samhällsmedborgare. Vårdpersonal, framförallt läkare och sjuksköterskor, är både till för patienten och har även ett ansvar för samhällets bästa. Barn har en otillräcklig förmåga till självbestämmande och att fatta beslut som påverkar dess framtid. Varje barn har dock rätt att respekteras för sin egen skull och inte som en förlängning av föräldrarnas vilja eller som en funktion för samhället.

  Austvoll-Dahlgren och Helseth (2010) har gjort en studie för att identifiera föräldrars beslutsprocesser vid vaccinering av sitt barn. Den tog även upp information som underlättar och skapar hinder när det gäller att fatta beslut.  En teoretiskt grundad studie gjordes med semiintervjuer med föräldrar (n= 10) och sjuksköterskor (=16). Resultatet visade på att när föräldrar ska ta ett beslut om att vaccinera sina barn påverkas de av olika faktorer. Hälso- och sjukvårdspersonalen ansågs vara den viktigaste källan till information av föräldrarna. En insats är att distriktssköterskan ser till att föräldrarna involveras i beslutet om vaccineringen av sitt barn. Föräldrar till ett nyfött barn är extra sårbara och behöver extra uppmärksamhet i och med de blir matade med så mycket annan information och att det finns risk för att de inte är så mottagliga till vaccinationsinformationen. En del av föräldrarna som sa att de hade fått bristfällig information uttryckte att de kände sig osäkra och hade lågt självförtroende om att ta ett beslut om att vaccinera sitt barn och att de var osäkra på sina rättigheter och skyldigheter i sitt beslut. Föräldrarna vill att hälso- och sjukvårdspersonalen ska ge information som innehåller både fördelar och nackdelar, så att det inte ger en vinklad information som leder endast till ett val av alternativ. Informationen ska även inkludera kvalificerad kunskap och rekommendationer. Användbara verktyg för att förbättra det kliniska arbetet är att de ska finnas tillgång till checklistor angående vaccination och att personalen ska ha förslag på tillförlitliga webbsidor och som de kan ge till föräldrarna.

  I SBU:s rapport från 2009 står ”att om en förälder tar ställning för eller emot en vaccination beror på föreställningen vad vaccinationen gör för nytta eller vilken nackdel den har. Att säga nej är ett lika aktivt ställningstagande som att säga ja. Vid ett nej är man beredd att ta eventuella konsekvenser som en svår sjukdom kan medföra”. Inom hälso- och sjukvården bör man bemöta och behandla varje vaccinationsfall individuellt och ge så bred information som möjligt.

   

  Referenser

  Austvoll-Dahlgren, A. & Helseth, S. (2010) What informs parents´decision-making about childhood vaccinations. Journal of advanced nursing 2421-2430 66(11).  Doi:10.1111/j.1365-2648.2010.05403.x

  SBU-Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2009) Vacciner till barn- Skyddseffekt och biverkningar.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.