Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära (MC1078) > Sjukdomar i wiki att välja mellan ht18 > PTSD (Posttraumatisk stressyndrom)

PTSD (Posttraumatisk stressyndrom)

  Table of contents
  1. 1. Referenser

  Definition

  PTSD är en förkortning av posttraumatiskt stressyndrom (post-traumatic stress disorder). PTSD är ett tillstånd som uppkommer i samband med svår akut stress vid obehagliga, skrämmande och traumatiska upplevelser. Det kan drabba människor som varit med om krig, katastrofer, trafikolyckor, övergrepp, tortyr, svåra förlossningar, förlust av närstående, rån och misshandel. Det kan även drabba människor som bevittnat dessa händelser eller räddningspersonal som varit involverade i räddningsarbetet. Händelser som har varit särskilt chockerande där hot eller fruktan för sitt eget liv framkallat starka känslor av rädsla eller skräck kan leda till psykiska symptom efteråt. (Holmér, 2018). Det börjar med en akut stressreaktion (ICD-10 diagnoskod: F43.0), där symptomen uppstår inom några minuter och försvinner inom några timmar eller efter någon dag. Symptomen är snabbt övergående och uppstår plötsligt i samband med den stressutlösande händelsen. Vid posttraumatiskt stressyndrom (ICD-10 diagnoskod: F43.1) avtar inte symptomen utan utvecklas till en förlängd eller fördröjd reaktion. (Isaksson, 2017) Symptomen uppstår oftast inom sex månader efter traumat, ibland kan det dröja årtionden innan symptomen uppstår. (Holmér, 2018)

   

  Symptom

  ·       Återupplevande– återkommande flashbacks, mardrömmar, traumatiska minnen, intensiva fysiska/psykiska reaktioner vid triggers.

  ·       Undvikanden– undvikande av platser, personer och aktiviteter som påminner om traumat, sociala kontakter, men även känslomässigt undvikande av innersta tankar och minnen från traumat.

  ·       Överspändhet – koncentrationssvårigheter, överdrivet vaksam och lättskrämd, sömnstörningar och överdriven irritabilitet och vredesutbrott.

  ·       Kognitiva /känslomässiga symptom – känslor av skuld, skam och sorg, minnesförlust och negativa känslor om sig själv och omvärlden.

  ·       Komplex PTSD – en svårare typ av PTSD som orsakas av tidig eller upprepad traumatisering, ex. krigstrauman eller sexuella övergrepp i tidig ålder.

  ·       Samsjuklighet - Det är mycket vanligt att de som lider av PTSD samtidigt lider av andra diagnoser, ca 80% lider av ytterligare minst en av dessa diagnoser: Depression, generaliserat ångestsyndrom (GAD), missbruk av alkohol/droger, social fobi, paniksyndrom även andra problem som relationsproblem och andra sociala svårigheter eller huvudvärk. (Isaksson, 2017) (Psykiatristöd Stockholms läns landsting, 2012)

   

  Epidemiologi – Prevalens

  Risk för trauma under livstid: 61% för män, 51% för kvinnor (i USA).

  Risk för PTSD efter trauma: 13% för män, 40% för kvinnor (i USA).

  Risk för PTSD under livstid: 8,7% i USA, 5,6% i Sverige.

   

  Det kan konstateras att män upplever fler trauman än kvinnor under sin livstid, däremot löper kvinnor större risk för att utveckla PTSD. I länder med traumatiska händelser, krig och naturkatastrofer utvecklar 10% PTSD. Risken att utveckla PTSD påverkas av vilken typ av händelse det handlar om. Naturkatastrofer och olyckor är vanliga trauman och risken att utveckla PTSD är liten, däremot krig och våldtäkter är ovanliga trauman och risken för att utveckla PTSD är stor. (Psykiatristöd Stockholms läns landsting, 2012)

   

  Riskfaktorer

  Låg socioekonomisk status, lågt psykosocialt stöd, annan tidigare eller pågående psykisk problematik, låg intelligens, kulturell stigmatisering och/eller dysfunktionella överlevnadsstrategier. (Psykiatristöd Stockholms läns landsting, 2012)

   

  Behandling

  Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi: Den mest vetenskapligt beprövade metoden och ska vara förstahandsvalet, I TF-KBT utsätts patienten för minnesbilder, känslor och situationer som är kopplade till traumat med syftet att minska det undvikande beteendet. (Isaksson, 2017)

  Ögonrörelseterapi: En terapiform som går ut på att patienten fokuserar på en traumatisk minnesbild medan terapeuten för sin hand fram och tillbaka framför ansiktet på patienten medan patienten följer handen med blicken, den här metoden har inte samma vetenskapliga stöd som TF-KBT. (Isaksson, 2017)

  Läkemedelsbehandling: Antidepressiva läkemedel, SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare) och SNRI (serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare). (Nager, 2017) Användbara läkemedel vid PTSD: Zoloft® (sertralin), Fontex® (fluoxetin), Seroxat® (paroxetin), Efexor® (venlafaxin). (Isaksson, 2017)

  Egenvård: Fysisk aktivitet, goda sömnvanor, socialt umgänge och bra matvanor kan lindra symtom på psykisk ohälsa. (Holmér, 2018)

   

  Prognos

  Vid obehandlad PTSD finns risk för kroniskt tillstånd. Psykologiska behandlingsmetoder har haft god effekt på PTSD, både på kärnsymptomen och tilläggssymptomen. (Isaksson, 2017)

   

   

  Referenser

  Holmér, E. (den 15 Oktober 2018). 1177. Hämtat från Vårdguiden 2018-11-11: https://www.1177.se/Dalarna/Fakta-oc...ssyndrom-PTSD/

  Isaksson, J. (den 6 december 2017). Internetmedicin. Hämtat från Internetmedicin 2018-11-06: https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1407

  Nager, A. (den 26 Oktober 2017). Medibas. Hämtat från Kunskapsstöd för hälso- och sjukvård 2018-11-27: https://medibas.se/handboken/klinisk...ressiva-medel/

  Psykiatristöd Stockholms läns landsting. (September 2012). Hämtat från Psykiatristöd Stockholms läns landsting 2018-11-06: http://www1.psykiatristod.se/Psykiat...syndrom--PTSD/

  Files (0)

   

  Comments (5)

  Viewing 5 of 5 comments: view all
  Inte mycket att klaga på här inte! En sak du kan tänka på är att försöka använda synonymer. Ordet symptom återkommer ofta i texten och används tätt inpå varandra.
  Bra upplägg med rubrikerna och lista med punktform. Det blir på så sätt lättläst.
  Posted 16:51, 23 Dec 2018
  Förstår vad du menar, hade ingen bra synonym för symptom men skulle kanske kunna skriva om på vissa ställen för att det ska bli lite mindre tjatigt. Tack för input!
  Posted 00:32, 30 Dec 2018
  Bra uppdelad text med tydliga rubriker, håller med om att punktform ger bättre lättläslighet (och variation). Skulle vara intressant att kanske få läsa lite mer om riskfaktorerna, nyfiken på varför t. ex. låg intelligens innebär större risk. Skulle vara spännande också att veta vad det beror på att män upplever mer trauman i sina liv. Kopplar direkt till militärtjänstgöring då statistiken är från USA, men har ingen aning.
  Bra jobbat!
  Posted 19:02, 7 Jan 2019
  Bra information och uppläggning med punkter, intressant läsning jag fick veta saker jag inte alls visste om PTSD. Som samsjuklighet det var helt nytt för mig att läsa. Håller med om föregående kommentar, det hade varit intressant att få veta mer om riskfaktorerna som till exempel varför de med låg intelligens tillhör den kategorin? Som sagt du gjort ett jättebra jobb med upplägget och allt annat.
  Posted 20:54, 7 Jan 2019
  Precis, stämmer bra att krigsveteranerna ökar på statistiken för USA och speciellt männen. Kopplingen mellan låg intelligens och PTSD är intressant, finns en del läsning och olika studier på detta om man vill läsa själv var så mycket information att ta med i texten :)
  Posted 23:20, 7 Jan 2019
  Viewing 5 of 5 comments: view all
  You must login to post a comment.