Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära (MC1078) > Sjukdomar i wiki att välja mellan ht18 > Njursvikt

Njursvikt

  Table of contents
  No headers

  Den friska njurens huvudsakliga uppgifter är att reglera kroppens salt- och vattenhalter, bilda hormoner, producera urin och rena blodet från urinämne. Förenklat innebär detta att ammoniak bildas när celler ”förbränner” proteiner, som sedan omvandlas till mindre skadligt urinämne i levern. (Henriksson, 2017)

  ORSAK

  Man skiljer på primära och sekundära njursjukdomar, som båda kan vara kroniska. De primära sjukdomarna beror på att njurarnas funktion i sig självt förändras eller försvagas p.g.a.

  • inflammationer i njurarnas kärlnystan

  • flertalet njurbäckeninflammationer som ger ärrbildning i njurvävnaden

  • att det bildas cystor i njurvävnaden (denna sjukdom är ärftlig)

  De sekundära sjukdomarna har en annan grundsjukdom som t.ex. diabetes p.g.a. de förhöjda blodsockernivåerna, eller hypertoni (högt blodtryck) som kan minska blodflödet i njurarna, och därmed påfresta njurarnas system. (Pagles m.fl. 2017)

  AKUT njursvikt kan bero på vätskebrist, att man äter antiinflammatoriska läkemedel eller ett hinder som kan vara en förstorad prostata eller en tumör som gör att urinen inte kan lämna njurarna. Denna formen av njursvikt är ofta övergående/ medicinerbar, och patienten blir i de flesta fall helt återställd. (Andersson, 2017)

  SYMTOM

  • Huvudvärk och trötthet

  • Aptitlöshet, illamående och kräkningar

  • Klåda på kroppen, kan bero på urinförgiftning pga att slaggprodukterna som njurarna normalt tar hand om, retar nerverna i huden (Andersson, 2017)

  UNDERSÖKNING

  • Blodprov visar hur Kreatinin- och Cytastin C- halterna ligger inom respektive referensvärde, båda dessa ämnen filtreras genom njurarna (Andersson, 2017)

  • Urinprov visar bl.a. proteinläckage (Pagels m.fl., 2017)

  • En njurbiopsi kan berätta vilken sorts njursjukdom du lider av (Andersson, 2017)

  • Blodtrycket blir förhöjt när njuren inte fungerar som den ska (Pagels m.fl., 2017)

  BEHANDLING

  • Vid akut njursvikt orsakat av vätskebrist får man vätska, och en urinkateter som leder förbi ett eventuellt hinder som tumör eller förstorad prostata. (Andersson, 2017)

  • Patienten kan bli behandlad för varje enskilt symtom, t.ex. blodtryckssänkande, antihistaminer och mjukgörande krämer mot klåda, järn via dropp för att motverka trötthet. (Andersson, 2017)

  • Bloddialys innebär att blodet renas utanför kroppen i en dialysmaskin. Blodet leds då ut till dialysmaskinen där restprodukter filtreras bort, och leds tillbaka in i kroppen. Denna behandling ges oftast på sjukhus, men patienten kan bli behandlad hemma. (Andersson, 2017)

  • Peritonealdialys (påsdialys/ bukhinnedialys) Genom en kateter fylls bukhålan med 2 liter dialysvätska. Väl inne i bukhålan vandrar slaggprodukter från blodet till dialysvätskan. Efter 4-6 timmar tappas vätskan och därmed även slaggprodukterna ut, och ny vätska rinner in i bukhålan. (Setterberg, 2011)

  • Vid en Njurtransplantation för du en ny njure som fästs i ljumsken. De gamla njurarna får lov att sitta kvar. (Andersson, 2017)

  FÖREKOMST

  • 300 000-400 000 personer har en ”ganska uttalad njurpåverkan”

  • 20 000 personer har en ”mycket grav njursjukdom”

  • ca 4000 patienter får regelbunden dialysbehandling

  • 1 januari 2016 väntade 646 personer på njurtransplantation (Njurfonden, u.å)

  REFLEKTION

  På SUS,Skånes Universitetssjukhus, har två läkare på njurmedicin i samarbete med primärsjukvården arbetat fram ett vårdprogram som ska vara ett hjälpmedel för att upptäcka njursvikt på ett tidigt stadium. (Ingman, 2015)

  REFERENSLISTA

  Andersson, Jenny (2017). 1177 Vårdguiden. Njursvikt. Hämtat 2018-12-18 från https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Njursvikt/

  Henriksson, Anders (2017). Synpunkt Naturkunskap 2. Gleerups Utbildning, Malmö

  Ingman, Louise (2015). Vetenskap och hälsa. Hämtat 2018-12-18 från http://www.vetenskaphalsa.se/tidig-upptackt-av-nedsatt-njurfunktion-minskar-risken-for-dialys/

  Njurfonden (u.å). Hämtat 2018-12-18 från http://www.njurfonden.se/om-njurarna/sa-vanligt-ar-njursjukdom/

  Pagels, Agneta m.fl. (2017). Njurförbundet. Hämtat 2018-12-18 från http://www.njurdagboken.se

  Setterberg, Elsie (2011). Medicin 1 och 2. Liber, Stockholm

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  Intressant läsning om en sjukdom jag inte visste så mycket om! Hade t.ex. ingen aning om att högt blodtryck kunde orsaka njursvikt och vice versa. Du skriver att de primära och sekundära njursjukdomarna kan vara kroniska, är någon av dem botbar i respektive grupp? Har försökt hitta information om det i dina referenser men hittar inte riktigt nåt, utan tolkar det mer som att de primära och sekundära är kroniska, och att "bara" akut njursvikt kan botas. Du kanske vet mer?
  Under rubriken "förekomst" hade det kanske varit bra att skriva att siffrorna gäller för Sverige vilket jag kunde utläsa från referensen.
  Annars tydligt och informativt, och snygg referenshantering! Bra jobbat!
  Posted 13:40, 7 Jan 2019
  Snyggt! Bra att förklara i början hur friska njurar funkar. Då blir det enklare att förstå sjukdomen!
  Jag tyckte det var bra att skriva om forskningen men tyckte det skulle varit med mer i texten och inte som en egen rubrik.
  Posted 20:44, 7 Jan 2019
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.