Search:

Riktlinjer för liveljudsartikeln

  Table of contents
  No headers

  Version as of 07:37, 22 Jul 2019

  to this version.

  Return to Version archive.

  View current version

  Du ska själv eller tillsammans med en kurskamrat i din seminariegrupp både skriva en egen artikel och reflektera över det som andra skrivit. Er artikel ska ingå i en genrewiki som du skapar tillsammans med dina seminariegrupp. Syftet med uppgiften är att ni ska fördjupa er i ett område inom liveljud och liveinspelning. Artikeln ska vara på cirka 3-4 A4-sidor och läggas upp på högskolans DU wiki på wiki.du.se. 

  Eftersom din artikel denna gång ska ingå i en genrewiki så ska artiklarna ha en liknande struktur så att wikin blir mera lättläst. Artikeln bör därför ha följande avsnitt:

  • En kort inledning (utan rubrik) som på ett översiktligt sätt förklara vad som utmärker ämnet.
  • Huvudtexten bör indelas med rubriker i lämpliga stycken (se förslag på rubriker för de olika atikelämnena nedan.
  • I slutet av artikeln placeras bland annat referenser och externa länkar.

   

  Förslag på rubriker för de olika artikelämnena:

  1. Komponenter i ett PA-system
  * Komponenter och signalflöde för ett PA-system
  * Jämförelse av PA-system för små, medelstora, stora respektive jättestora spelplatser
  * Jämförelse av mixerbord som är konstruerade för liveljuds- respektive studiobruk
   
  2. PA-högtalare och monitorsystem
  * Olika typer av PA-högtalare för olika situationer
  * Olika typer av delningsfilter och typis användning
  * Line array-system uppbyggnad och fördelar
  * In ear- monitorer - för- och nackdelar
   
  3. Genomförande av liveljudsprojekt 
  * Metoder för beräkning av effektbehov
  * Separat monitormixning - fördelar
  * Metoder för inkoppling av musikinstrument till mixerbord
  * Intrimningen och anpassning av ett PA- system till systemavvikelser och lokalens akustik
   
  4. Liveteknikerns arbetsuppgifter och liveljudskvalitet
  * Jämförelse liveteknikerns arbete och studioteknikern
  * Val av ljudnivå - påverkande faktorer
  * Höga ljudnivåer - riktvärden och mätmetoder
  * Vanliga termer med förklaringar för att beskriva klangfärgsegenskaper
   

  5. Liveinspelning

  6. Trådlösa mikrofonsystem

  7. Tillämpningar av PA-system

   

  Artikeln skall vara skriven med egna ord. Text får inte kopieras ur andra källor utan att citattecken används och källan finns angiven. Litteraturhänvisningar ska finnas i den löpande texten, och artikeln ska avslutas med en referenslista så att man ser varifrån underlaget är hämtat, se sidan Att skriva referenser .

  I uppgiften ingår även följande uppgifter som finns mer beskrivna på på separata sidor på byt:  Möten med skilda genrer

  - att granska tre andra artiklar och lägga in era kommentarer i wikin.

  - att förbättra er egen artikel efter att ni fått kommentarer

   

  Uppgift 1 - Sök information och skriv en artikel

  Välj att fördjupa dig/er kring ett av de föreslagna artkelämnena. När du har valt ämne är det dags att söka litteratur. Först bör du leta efter grundläggande litteratur där du kan läsa in dig på området, t ex kurslitteraturen eller andra böcker. Därefter ska du leta upp, läsa och reflektera över minst två vetenskapliga artiklar. Det kan vara antingen originalartiklar eller översiktsartiklar som beskriver det valda området. Minst fyra källor kan vara en riktlinje (två böcker + två vetenskapliga artiklar). Du ska sedan jämföra fakta, observationer, idéer och omständigheter från de olika källorna och integrera dem till en egen framställning.

  Allmänna råd om informationssökning hittar du på Bibliotekets sida Att söka information Där finns en informationssökningsguide och olika informationsfilmer bl.a. om söktjänsten Google Scholar. Två allmänna söktjänster är Summon, där du samtidigt kan söka artiklar, böcker (inkl. e-böcker) m.m. som Högskolan Dalarna har tillgång till, samt Web of Science där du söker vetenskapliga artiklar inom de flesta ämnesområden. Biblioteket har även en speciell ämnesguide för området Media/musik/film, som bl.a. innehåller en länk till AES E-library (Audio Engineering Society) med många artiklar inom ljudteknikområdet. Om du använder bibliotekets söktjänster hemifrån och får problem med inloggningen så kan du logga in direkt mot högskolans proxy-server . Vår kontaktbibliotekarie som kan hjälpa dig heter Kurt Byström.

  Din egen artikel ska vara en välstrukturerad och sammanhållen text där du beskriver ditt ämne med stöd av litteraturen. Omfattningen bör vara motsvarande ca 3-4 A4-sidor. Vägledning för lämplig stil för språk och form och hur du skriver en wikiartikel  finns i Wikipedia:Stilguide (se även den engelska sidan) och Wikipedia: The perfect article  . 

  Artikeln skall vara skriven med egna ord. Text får inte kopieras ur andra källor utan att citattecken används och källan finns angiven. Litteraturhänvisningar ska finnas i den löpande texten, och artikeln ska avslutas med en referenslista så att man ser varifrån underlaget är hämtat, se sidan Att skriva referenser .

  Din text ska läggas ut här i wikin senast tre arbetsdagar innan redovisningstillfället kl. 09.00