Search:
DU Wiki > Processlag > Utveckla utbildningar och undervisningsformer: Litteraturlistor

Utveckla utbildningar och undervisningsformer: Litteraturlistor

  Arbetssätt

  Jag som lärare vill kunna skapa litteraturlistor så enkelt som möjligt, t.ex. klippa ut och klistra in från ett annat dokument, för att vinna tid.

  Jag som lärare vill kunna komma åt och ändra i befintliga litteraturlistor så enkelt som möjligt så att jag slipper lägga tid på administration i onödan.

   Jag som akademisekreterare vill enkelt kunna revidera litteraturlistor så att de alltid är korrekta.

  Jag som lärare vill kunna revidera litteraturlistan med godkännande från enbart ämnesansvarig, för att litteraturen ska kunna hållas aktuell och kvalitetssäkras inom ämnesmiljön.

  Jag som ämnesansvarig vill kunna ändra i de litteraturlistor jag fått för godkännande från kursplaneförfattaren för att förenkla processen.

  Jag som författare av litteraturlistor vill få en notis i de fall något ändras i "mina" litteraturlistor för att hålla mig uppdaterad.

  Jag som ämnesföreträdare vill få en notis i de fall något ändras i "mina" litteraturlistor för att hålla mig uppdaterad.

  Publicering

  Jag som student vill enkelt kunna hitta litteraturlistan så att jag slipper lägga tid på att leta

  Jag som akademisekreterare vill att ALLA själva enkelt ska kunna komma åt litteraturlistor på nätet så att det blir en minskad arbetsbörda.

  Jag som examenshandläggare vill att litteraturlistor ska vara lätta att hitta för att det underlättar mitt arbete. 

  Jag som beslutsfattare för/handläggare av tillgodoräknandeärenden vill enkelt kunna hitta aktuell litteraturlista så att jag slipper lägga tid på att leta

  Jag som arkivarie/registrator vill att samtliga litteraturlistor ska publiceras så att avnämarna får bra service för minska vår arbetsbelastning

  Jag som handläggare av tillgodoräknanden vill kunna hitta alla kursplaner (gamla, nya, antika) tillsammans med rätt version av litteraturlista så att ämnesansvariga får bättre underlag vid bedömning. Här måste littlistor och kursplaner på ngt sätt sammankopplas

  Jag som examenshandläggare vill kunna ta del av litteraturlistor för att se om risk för överlappning mellan lästa kurser föreligger. Jämförande av litteraturlistor i alla kurser som en student läst?

  Jag som lärare vill att litteraturlistorna automatiskt ska publiceras så att nuvarande, tidigare o presumtiva studenter ska kunna ta del av dem. (Alla littlistor eller endast aktuella?)

  Jag som inresande utbytesstudent till Högskolan Dalarna vill kunna visa mitt hemlärosäte vilket litteratur som ingår i de kurser jag läser för att underlätta tillgodoräkning/validering. (Finns alltid littlistor på engelska?)

  Jag som rekryterare vill att blivande studenter utifrån litteraturlistan ska kunna bilda sig en uppfattning av kursens innehåll, och nivå, så att vi får rätt studenter på rätt kurser och att vi därmed får så få avhopp som möjligt (Funkar då litteraturlistorna på det sätt de ser ut idag eller krävs det andra utseenden här?)

  Jag som studievägledare vill att alla studenter ska ha tillgång till litteraturlistorna på web, antingen infogat i kursplanen som tidigare, eller som separata litteraturlistor. Det kan handla om förberedelse inför en kursstart, med möjlighet att skaffa rätt kurslitteratur i tid. Litteraturlistor behöver även finnas tillgängliga över tid, inför en ansökan om ett tillgodoräknande. för att...

  Versionshantering

  Jag som akademisekreterare vill att litteraturlistan knyts till rätt termin så att rätt version hämtas ut. / 

  Jag som examenshandläggare vill att litteraturlistor i rätt version ska vara lätta att hitta för att det underlättar mitt arbete. / Jag som arkivarie/registrator vill att det ska vara tydligt vilken litteraturlista somhör till vilken termin så att det är lätta att hitta / 

  Jag som arkivarie/registrator vill att samtliga litteraturlistor med rätt kursplan ska publiceras så att avnämarna får bra service för att…minska vår arbetsbelastning / Jag som beslutsfattare för/hand­läggare av tillgodoräknandeärenden vill att det ska vara tydligt vilken litteraturlista som hör till vilken termin/kurskod så att jag kan göra korrekta bedömningar. 

  Jag som lärare vill att biblioteket automatiskt förses med litteraturlistornaför att slippa merarbete. / Vi som inköpare på biblioteket vill få alla nya kurslitteraturlistor, för att hinna köpa in nya böcker till kursstarten. / 

  Fråga: Notifieringar till t.ex. biblioteket om det sker en förändring i littlistan?

  Jag som akademisekreterare vill att nya och reviderade litteraturlistorskickas till biblioteket så att information om rätt litteratur finns tillgänglig där (Även här, ny lista är en sak, men skall det tydligt framgå vari ändring ligger?)

  Jag som inköpare på biblioteket vill kunna se vad som är förändringar i befintliga kurslitteraturlistor för att… (Se notis ovan)

  Jag som inköpare på biblioteket vill få information om vilka böcker som inte längre är kursböcker för att…. (Se notis ovan)

  Tidsaspekt

  Jag som student vill i god tid se en litteraturlista för att hinna skaffa litteraturen innan kursstart. / 

  Vi som informationsavdelning vill veta att litteraturlistorna är uppdaterade för att kunna ge samma information till alla studenter.(Varför bör informationsavdelningen veta detta, om det redan sker så kan de bara hänvisa till littlistorna)

  Jag som student vill i god tid se en litteraturlista för att hinna förbereda mig inför kursstart. ("God tid" är ju lite luddigt)

  Jag som student vill kunna se litteraturlistan innan jag söker en kurs så att jag vet nivån på kursen och att den är intressant för mig. (Hänger ihop med gul markering ovan?)

   Jag som funktionshindrad student vill att min assistent/tolk ska ha tillgång till litteratur­listan i så god tid att hen hinner förbereda sig. ↔ 

  Jag som lärare vill kunna uppdatera litteraturlistan så nära kursstart som möjligt för att litteraturen på kursen ska vara så aktuell som möjligt (Går kanske tvärt emot med tankar oma tt littlistorna skall vara klara tidigt/I god tid)

  Utformning

  Jag som lärare vill kunna utforma litteraturlistorna i enlighet med mitt ämnes tradition för att… (Så var det denna fråga då...vad betyder tradition?)

  Jag som student vill att litteratur­­listan är så utformad att jag kan använda den som mall när jag själv skriver examensarbete ↔ 

  Jag som inköpare på biblioteket vill ha enhetligt utformade kurslitteraturlistor för att det underlättar mitt arbete.

  Metadata

  Jag som lärare vill att litteratur­listan ska kunna innehålla alla typer av media för att ge studenten får bra service. (Bör utveckla denna tanke) 

  Jag som funktionshindrad student vill ha tillgång till litteraturlistan i ett sådant format att jag kan tillgodogöra mig den oavsett vilket mitt funktionshinder är för att…. (AL) (Teckentolkning, lättläst mm?)

  Jag som bibliotekarie vill kunna se på vilken kurs en bok hör hemma, och även vilka kursböcker en bestämd kurs har just nu för att…. (Spännande tanke...utmanande också)

  Jag som bibliotekarie vill att litteraturen ska vara sökbar på författare, titel, isbn, kursnamn och kurskod för att…. / Jag som bibliotekarie vill kunna söka reda på kursböcker inte bara efter kurskod utan även efter kursens namn för att ge studenter rätt information.  (Ny tanke, skulle man kunna söka på studentens användarkonto för att se all litteratur?)

  Jag som student vill ha tillgång till litteraturlistor som innehåller klickbara länkar för att lättare hitta innehållet i litteraturlistan.  

  Arkivering

  Jag som arkivarie/registrator vill att litteraturlistan ska hanteras på ett sådant sätt att diarieföring inte längre behövs för att eliminera onödigt arbete.

  Jag som akademisekreterare vill att nya litteraturlistor arkiveras på ett sådant sätt att merarbetet minimeras.

  Jag som akademisekreterare vill att reviderade litteraturlistor arkiveras på ett sådant sätt att merarbetet minimeras.

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.