Search:
DU Wiki > Processlag > Rekrytera och anta: Uppdragsutbildningar

Rekrytera och anta: Uppdragsutbildningar

  Innehåll

  Jag som potentiell kursdeltagare vill veta om kursen ger högskolepoäng för att kunna ta ställning till om jag vill gå den / Jag som anställd på HDa vill kunna hitta info. om huruvida en UU ger hp för att serva våra potentiella kunder och kursdeltagare

  Jag som infoanställd vill att UU ska presenteras på ett enhetligt sätt på rätt ställe på webben för att jag ska kunna utföra mitt arbete på rätt sätt

  Jag som jobbar internationellt vill veta vilka UU som vi eventuellt kan sälja internationellt för att…

   

  Publicering

  Jag som anställd/potentiell kurs­deltagare vill kunna hitta relevanta utbildningar för att kompetens­utveckla mig 

  Jag som studievägledare vill kunna hitta relevanta redan existerande UU:ar för att kunna hjälpa potenti­ella kursdeltagare och uppdragsgivare

  Jag som potentiell uppdragsgivare vill kunna hitta information för att beställa en UU till mina anställda

  Jag som företrädare för en bransch-/intresseorganisation vill kunna hitta information om högskolans UU:ar för att kunna stävja eventuell ojuste konkurrens med våra medlemsorganisationer

  Jag som arbetsgivare vill kunna hitta relevanta utbildningar för att kompetensutveckla min personal

  Jag som företrädare för en bransch-/intresseorganisation vill kunna hitta info.om HDa:s UU:ar för att veta vad som är relevant för våra medlemmar

  Jag som registrator/arkivarie vill kunna hitta tydliga styrdokument såsom policies, regler, handläggningsordningar, rutiner och mallar samlat på ett ställe för att det underlättar vår informationshantering

  Jag som potentiell uppdragsgivare vill kunna hitta en kontaktperson för att beställa skräddarsydda UU:ar till mina anställda

  Jag som anställd på HDa vill kunna veta vilka UU vi har för att kunna ge korrekt information till frågeställare

   

  Genomförande

  Jag som studievägledare vill kunna hänvisa till rätt instans inom HDa för att hjälpa potentiella kursdeltagare/uppdragsgivare att hitta/beställa en utbildning / Jag som anställd på HDa vill kunna hänvisa till rätt instans inom HDa för att hjälpa potentiella kursdeltagare/uppdragsgivare att hitta/beställa en utbildning

  Jag som bemyndigad att förhandla om UU på HDa vill veta hur jag ska räkna ut priset för en UU (m.m.) för att veta hur och om jag ska gå vidare med ett uppdrag

  Jag som bemyndigad att förhandla om UU på HDa vill kunna ha kontroll över att de avtal som sluts följer lagar, förordningar och HDa:s eget regelverk / Jag som ekonomiskt ansvarig på HDa (akademichef/avd.chef?) vill kunna ha kontroll över att de avtal som sluts följer lagar, förordningar och HDa:s eget regelverk

  Jag som bemyndigad att förhandla om UU på HDa vill veta hur jag ska räkna ut priset för en UU (m.m.) för att veta hur och om jag ska gå vidare med ett uppdrag

  Jag som bemyndigad att förhandla om UU på HDa vill kunna ha kontroll över att de avtal som sluts följer lagar, förordningar och HDa:s eget regelverk / Jag som ekonomiskt ansvarig på HDa (akademichef/avd.chef?) vill kunna ha kontroll över att de avtal som sluts följer lagar, förordningar och HDa:s eget regelverk

  Jag som anställd på HDa vill ha tydliga rutiner för beträffande UU så att jag hänvisar frågeställare till rätt personer

  Jag som UU-ansvarig vill kunna finna ledig lärarkompetens för att kunna bedriva UU.

  Jag som ansvarig för UU på PUD vill kunna ha lärarkompetens tillgänglig för att tillmötesgå uppdragsgivarnas behov när det uppstår

  Jag som avd.chef vill ha vettiga planeringsförutsättningar för att mina medarbetare ska kunna jobba med/bedriva UU. ↔ Jag som ansvarig för UU på PUD vill i så hög grad som möjligt kunna behålla flexibiliteten gällande UU för att tillmötesgå uppdragsgivarnas behov 

  Jag som ibland får intresse­för­fråg­ningar kring UU vill veta vem jag skickar dessa till för bearbetning för att… 

   

  Informationshatering

  Jag som antagningshandläggare vill ha fullständig info om alla UU-kurser (med kursplan o kurstillfälle) och studenter för att kunna anta dem i Ladok.

  Jag som arkivarie vill att samtliga uppdragsstudenter o UU hanteras digitalt i ETT system för att kunna lämna ut info. i efterhand.

  Jag som registrator vill att samtliga avtal för uppdragsutbildningar diarieförs för att kunna ge rätt info. till frågeställare

  Jag som Ladok-handläggare vill ha full­ständig info om UU-kurser (icke poäng­givande kurser) och UU-deltagare för att kunna anta o registrera dem i Ladok

  Jag som kursdeltagare vill kunna få ett intyg på mitt deltagande och kursens innehåll efter utbildningen för att styrka min kompetens.

   

  Kvalitet

  Jag som planeringsansvarig vill att alla kursplaner oavsett finansierings­typ behandlas enhet­ligt för att upp­rätthålla kvaliteten och för att alla kursdeltagare ska ha ett dokument som visar vilken utbildning man gått

  Jag som planeringsansvarig vill att även UU:arna ingår i våra interna utvärderingar så att kvaliteten säkras

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.