Search:
DU Wiki > Processlag

Processlag

  Processlages roll

  En process kan definieras som en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för dem vi finns till för. Detta innebär att en process består av aktiviteter som hänger samman i ett flöde där alla delar påverkar varandra, såväl inbördes som det slutgiltiga resultatet. Införandet av en organisation där processerna synliggörs och får en mer framträdande roll i och med att de kartläggs, fastställs och placeras under en särskilt utsedd processägare, medför att funktionscheferna (linjecheferna) inte längre kan förändra ”sin” del av processen utan att först kon­­­sul­tera process­ägaren. Hittills har olika chefer ansvarat för de delar av organisationens processer som råkar beröra den egna enheten, vilket leder till suboptimeringar och försämrad helhetssyn.

  Vid HDa har att arbete med att kartlägga våra processer pågått sedan hösten 2013. Kartläggningsarbetet är en tidsödande process men nu har vi kommit så långt att vi fått en organisation på plats som består av processägare, processledare och processlag.

  Processägarens främsta ansvar ligger på den strategiska nivån, att ställa krav på de stödjande systemen och dess utformning och att företräda processen, inte minst i mötet med andra process­ägare.  

  På den taktiska nivån ligger uppgifter som är relaterade till och syftar till att underlätta den dagliga använd­ningen av processerna; processdokumentation och mätsystem, att leda utvecklings- och under­hålls­arbete av processen och att sprida processtänkandet i verksamheten. 

  Till den operativa nivån hör att driva kartläggningsarbete, att analysera och konstruera om process­en och sist men inte minst att se till att förändringen verkligen genomförs och det är här processlaget kommer in i bilden.

  Varje huvudprocess har en processägare, en processledare och ett processlag. I dagsläget är processägare utsedda för varje huvudprocess (sju till antalet) och dessutom finns en processägare för ledningsprocesserna och en för stödprocesserna. Då det inte är någon större mening med att utse vare sig processledare eller processlag innan en process kartlagts finns i dagslägete bara två processlag, ett för huvudprocessen Medvetet rekrytera och anta studenter och ett för huvudprocessen Utveckla meningsfulla och användbara utbildningar och undervisningsformer. Processlagen är sammansatta av personer vars kompetensområden tillsammans spänner över respektive process. 

  Syftet med denna Wiki

  Processlagen har sedan början av 2015 inlett arbetet med att förbättra respektive process. Som ett första steg i detta gradvisa förbättringsarbete börjar vi med att samla in så kallade användarberättelser som ska ge en så komplett bild av olika intressenters behov som möjligt. Med dessa som utgångspunkt kommer olika arbetsgrupper att systematistkt försöka åstadkomma konkreta förbättringar. De två första delområden processlagen tar sig an handlar om litteraturlistor respektive uppdragsutbildningar.

  I första hand är dessa Wikin tänkta som arbetsredskap för processlagen men lika viktigt är var och en ska kunna föja vad som pågår och dessutom komma med egna bidrag. Det gäller naturligtvis både anställda och studenter. 

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.