Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Omvårdnad > Omvårdnadsteorier > Madeleine Leininger (1925-2012) > Madeleine Leininger

Madeleine Leininger

  Table of contents
  No headers

  Madeleine Leininger, född 13 Juli 1925 i Sutton, Nebraska. Hon dog i sitt hem i Omaha, Nebraska 10 Augusti 2012. (wikipedia)

  Människan är formad i ett kulturellt sammanhang enligt Leininger. Där inlärda värden, trosuppfattningar och livsformer är med och styr gruppens tänkande, handlingar och beteendemönster. Människan tolkar sig själv, samhället och naturen. Och att grupprocesser är inlärda sociala konstruktioner. För att patienten ska återfå hälsan är den kulturella bakgrunden av stor betydelse. Inom de kulturer där släktiningar vanligvis hjälper till när det gäller omvårdnad, har patienterna ofta större krav på bra mänsklig omvårdnad och de använder färre tekniska apparater (Thorsén, 1997).

  Det finns 28 olika allmänmänskliga begreppskonstruktioner för omvårdnad menar Leininger. Enligt hennes studier finns dessa i alla kulturer, men de skiljer sig på hur de utrycks. Exempel på detta är: välbefinnande, hälsoinstruktioner, stöd och trygghet.

  Hon skiljer mellan "caring" som i många kulturer är omvårdnaden som anhöriga utför, och "caring" som är mer kopplat till vad sjuksköterskan gör (Thorsén. 1997)

  Leininger har utvecklat en soluppgångsmodell som ska hjälpa sjuksköterskor att få en bild av de komponenter begreppsområden inom teorin som har en inverkan på mänsklig omsorg. När sjuksköterskan utför de olika begreppskomponenterna i modellen, kommer hon att förstå den mänskliga omsorgens infytande på hälsa och välbefinnande hos andra människor. Modellen visar hur olika begrepp som verklighetsuppfattning och teknologi påverkar den kulturrelaterade omsorgen. Den fungerar derför som en kunskapsväledning till en fullständig metod med en helhetssyn för utforskande av teorin. Slutmålet för teorin är att utöva en omvårdnad som är kulturöverensstämmande. Det krävs en kulturrelaterat bevarande, anpassning och omformning för att nå dit. (Leininger,1995)

  Genom att Sverige allt mer blir ett mångkulturellt samhälle så blir det även viktigare att använda sig av teorier som Leiningers om transkulturell omvårdnad. Om vi som vårdare lär sig vad som kännetecknar god omvårdnad i en enskilds patients kultur, skulle många problem kunna förhindras. Den icke västerländska synen på omvårdnad är mindre individualistisk, mindre teknologioriterad och har mer av regelfästa seder (Thorsén, 1997)

  För att skapa en effektiv omvårdnad är kulturen ett viktigt inslag och vården bör derför så långt det går ske på patientens kulturella vilkor. Det finns inom många kulturer särskilda ritualer vid sjukdom och död. Det skulle därför vara tills tor fördel om sjuksköterskan kände till de rituella beteenden och även kunde utföra dem ibland.

  Teorin kan appliceras på Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) där ett av målen är: "Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilde människans värdighet."

  En nackdel med att arbeta utifrån Leinigers teori kan vara att man generaliserar patienter inom vården utifrån deras kulturella bakgrund och glömmer bort att se till varje individ. Det kan också vara en nackdel att den som sagt är en teori och det kanske behövs förändras och provas genom erfarenhet för att den ska kunna fungera i praktiken.

  Det finns en internetsida som heter www.madeleine-leininger. com  där står det att sedan 1983 har Leininger gett framstående ledare inom transkulturell omvårdnad ett pris (Award) för deras arbete. Dessa utmärkelser som inreättas med stöd av Dr Leininger, utgör ett viktigt steg i erkännandet och uppmuntra dessa sjuksköterskor. Utmärkelserna synliggör vetenskaplig forskning, undervisning och strävar praxis i den framväxande disciplinen. En sådan utmärkelse är nödvändigt för att få transkulturell omvårdna känd som en disciplin över hela världen.

  Det fanns också möjlighet på denna sida att skriva en sista hälsning till Madeliene Leininger efter hennes bortgång.

   

  Mona Kilander

  Referenser:

  • Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Raadu, G. (Red.) (2007). Stockholm: Liber.
  • Johnson Lutjens, L.R., Leininger, M., Reed, K.S., Reynolds, C.L. (1995) Anteckningar om omvårdnadsteorier 3. Lund: Studentlitteratur.
  • Thorsén, H. (1997) Omvårdnadsmodeller, människosyn, etik. Falköping: Liber.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.