Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Omvårdnad > Implementering av kunskap i praktik VV3015, ht 2018 > Ulrika Bergsten, uppgift 2, ht 2018

Ulrika Bergsten, uppgift 2, ht 2018

  Table of contents
  No headers

  Ulrika Bergsten Uppgift 2

  Bakgrund

  Sjukvården förväntas arbeta efter vetenskap och beprövad vetenskap men att införliva ny kunskap är en utmaning 1. Evidensbaserad medicin var ett begrepp som uppstod på 1990 – talet och därefter så arbetar myndigheter som exempelvis Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) med att ta fram riktlinjer för olika medicinska tillstånd. Trots fler vetenskapliga genomgångar och riktlinjer kring ex. behandlings rekommendationer så sker omställningen i sjukvården långsamt 2,3.

  Inom Region Halland finns behov om att öka kunskapen hos vårdpersonal och chefer kring implementering. Detta behov har lyfts vid flera tillfällen under några år på så väl organisatorisk nivå som mer vårdnära nivå. FoU Halland har som ett av sina uppdrag att tillgängligöra vetenskaplig metodik och utbildningsstöd så att forskning, utveckling och utbildning kan bedrivas 4. En utbildning kring implementering planeras och ska fokusera på en grundläggande kunskap om implementering. Utbildningen är i planeringstadie och denna utbildning är den innovation som jag ska arbeta med i kursen.

  Innovationen – ”Grunderna i implementering”

  En kurs i grunderna i implementering planeras. Den ska inte vara poängbaserad utan erbjudas till personal inom Region Halland och syftet är att erbjuda en grundläggande kurs om konsten att använda och införa evidensbaserade metoder. Förslaget som vi planerar efter är att erbjuda en kurs på tre tillfällen och tre timmar/gång. Innehållet i kursen planeras utifrån Socialstyrelsens skrift: Om Implementering5och Folkhälsomyndighetens rapport: Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst6.

  Dessa skrifter utgår från ett ramverk av Meyers et al från 2012. Ramverket är en syntes av kritiska steg i implementeringsprocessen. Ramverket visar konkreta steg såsom planering av sin implementering i en initial bedömning och en struktur för implementering – därefter följer steg i det konkreta genomförandet och om att utvärdera och lära för framtiden. 

  Planerad kurs: Kursen planeras till 3 träffar à 3timmar. Erfarenhet av tidigare kurser på FoU Halland har visat att personal har ofta har möjlighet att komma vid detta upplägg. Vid första tillfället i kursen fokuseras innehållet på de grundläggande principer utifrån skrifterna och vid tillfälle 2 och 3 diskuteras konkreta exempel som deltagarna tar med sig.

  Diskussion pågår om det ska erbjudas en ytterligare kurs med fördjupning – den kan kanske göras i samarbete med något universitet och då ge högskolepoäng.

  Implementeringsstrategi

  Den strategi eller teori om jag valt är Normalization process theory. Den teori passar bra som grund som utgångspunkt i den utbildning som planeras. Viktiga delar i teorin är samständighet, medveten medverkan, reflekterande utvärdering och kollektivt agerande. Dessa delar bör beaktas i planeringen av kursen för att utvärdera nyttan med kursen.

  Kursen kommer att hållas av mig och tillsammans med kollega med erfarenhet från verksamheten. Kursen/innovationen kommer att vända sig till vårdverksamheterna i Region Halland främst vårdutvecklare, verksamhetschefer, avdelningschefer. Finns troligen behov av en anpassning av kursen även till tjänstmän som arbetar med ordnat införande av ex. riktlinjer.

  Normalization process theory innefattar olika delar som kommer att belysas genom en första genomgång av begrepp inom implementering och genom dialog för att försöka nå en samständighet. Därefter fokuseras på medveten medverkan genom att deltagarna tar med sig egna exempel på implementering i sin verksamhet som har fungerat eller inte i en workshop. I dessa workshops kommer vi att arbeta med ett reflekterande arbetssätt för att ge deltagarna möjligheter att tillsammans utvärdera vad som gick bra eller dåligt. Det kollektiva agerandet som är den sista delen i normalization process theory planeras till den avslutande träffen där fokus ligger på hur vi kan arbeta vidare med svårigheterna och utmaningarna med att implementera ny kunskap i vården.

  Implementeringsstrategin innehåller åtgärder som beskrivs i taxonomi av Powell et al 2015 såsom skapa koalitioner (deltagarna i kursen kan stötta varandra), skapa lokala konsensus diskussioner, skapa en lärmiljö där man lär av varandra, främja anpassningsförmågan för att kunna skräddarsy implementering7.

  Reflektioner

  Valet att utgå från normalization process theory som ”ramverk” i själva utbildningen gjordes utifrån dess delar som fångar målet med själva innovationen. Det är också en teori som stämmer väl överens med de pedagogiska utgångspunkter i innovationen. Vid sökning i Pubmed framkommer en reviewartikel av McEvoy et al 2014 som handlar om normalization process theory och författarna kommer fram till att teorin kan vara användbar i flera olika kontexter men behov finns att klargöra i studierna motivet för att använda just denna teori8.

  181018: Tack för värdefulla kommentarer! Gör inga ändringar i texten ännu - inväntar seminariet i nästa vecka. Intervention är i planeringsstadiet och jag gör en sondering av terrängen inom min verksamhet just nu parallellt med kursen så jag återkommer med en del framöver./Ulrika 

  Referenser:

  1. Nilsen P, ed. Implementering - teori och tillämpning inom hälso-och sjukvården. Lund: Studentlitteratur; 2010.

  2. Graham ID, Logan J, Harrison MB, et al. Lost in knowledge translation: Time for a map? J Contin Educ Health Prof. 2006;26(1):13-24.

  3. Grimshaw JM, Eccles MP, Lavis JN, Hill SJ, Squires JE. Knowledge translation of research findings. Implementation Science. 2012;7.

  4. Region Halland. Hälso -och sjukvårdsstrategi, halland 2017-2025. http://www.regionhalland.se/PageFiles/137129/HoS-strategi%20Halland%20webb.pdf. Updated 2017.

  5. Socialstyrelsen. Om implementering. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18723/2012-6-12.pdf. Updated 2012.

  6. Folkhälsomyndigheten. Från nyhet till vardagsnytta - om implementeringens mödosamma konst. https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/af0381a876fb42c994da860be9692aba/fran-nyhet-vardagsnytta-implementeringens-modosamma-konst-00393-2017-webb.pdf. Updated 2018.

  7. Powell BJ, Waltz TJ, Chinman MJ, et al. A refined compilation of implementation strategies: Results from the expert recommendations for implementing change (ERIC) project. Implementation Science. 2015;10.

  8. McEvoy R, Ballini L, Maltoni S, O'Donnell CA, Mair FS, Macfarlane A. A qualitative systematic review of studies using the normalization process theory to research implementation processes. Implementation Science. 2014;9.

  Files (1)

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  Hej! Mycket intressant att läsa! Det framgår tydligt vad innovationen innebär. De konkreta steg som du beskriver, som ingår i ramverket torde tillhandahålla operationaliseringar som gör det möjligt att mäta graden av implementering.
  Din strategi är grundad i teori vilket är bra. Du motiverar också valet av teori för just din implementeringsprocess (Birken, Powell et al. 2017).
  Du beskriver de olika delarna i strategin tydligt. Några saker undrar jag dock över (men det kanske bara är jag) Kursen erbjuds personal. Är de frivilligt eller obligatoriskt för dem att gå? Motivation och attityd hos personalen ju är en viktig determinant (Harvey and Kitson 2015, s 53-54).
  Du beskriver tydligt vilka strategin är riktad mot. Tidsaspekter och ordning är också väl beskrivet.
  Ligger workshoperna efter utbildningspassen? Vilken är i så fall ”dosen”? Hur som helst tänker jag att dessa workshops, där processen ju, enligt din beskrivning, verkligen inkorporerar NPN-teorin, kommer vara en framgångsfaktor.
  Jag undrar också hur lärmiljön för konsensusdiskussioner ska se ut? Är det en digital plattform som ni tillhandahåller eller har det någon annan form?
  I din reflektion kring tidigare erfarenhet av användande av NPM använder du en färsk review. Det är bra.

  Birken, S. A., et al. (2017). "Criteria for selecting implementation science theories and frameworks: results from an international survey." Implementation Science 12(1): 124.
  Harvey, G. and A. Kitson (2015). Implementing evidence-based practice in healthcare: a facilitation guide, Routledge.
  Posted 15:02, 15 Oct 2018
  Hej Ulrika
  Intressant att läsa. En viktig satsning. Håller med dig om att det kan vara en viktig utbildning även för tjänstemän som inför riktlinjer.
  Det är tydlig vad din innovation innebär och vad som är dess kärnkomponenter. Jag tycker Normalization process theory är ett bra val av teori för det som är din innovation. Bra med tillfälle 2 och 3 att deltagarna tar med sig egna exempel.
  Jag funderar lite hur du kan mäta det som är målet med innovationen: är det deltagande i utbildingen, att de tillgodogör sig kunskapen, att de framöver använder sig av kunskapen. Hur tätt i tiden ska dessa tre tillfällen genomföras? Hur kommer denna workshop/utbildningssatsning hållas vid liv. Kommer det finnas fortsatt stöd i ngn form?
  Hälsningar
  Caroline Bengtsson
  Posted 20:33, 15 Oct 2018
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.