Search:

Files (0)

 

Comments (5)

Viewing 5 of 5 comments: view all
Så bra att du tar tag i ett viktigt ämne.
Om jag förstår det rätt så handlar det om klagomålshanteringen och kanske också en öppen attityd till förbättringsförslag? Dessa två kan nästan ses som två poler på ett kontinuum, men när är det ett klagomål och när är det en synpunkt som är ett förbättringsförslag för verksamheten? Kan det vara så att dessa behöver hanteras på olika sätt? Behöver du definiera och välja ut klagomålen här?

Inflöde av klagomål/ synpunkter, lappar i förslagslådan och samtal: Hur noteras samtalen? Vad säger en sammanställning? Är en uppgång en framgång för att fler lämnar uppmanas lämna klagomål/ synpunkter eller är en nedgång en framgång för att man lyckas förbättra verksamheten? Egen erfarenhet är att få personer lämnar lappar, finns det andra sätt i dagens läge? Du är inne på olika kontakt sätt, men vems kontaktuppgifter ska lämnas ut? Avdelningschefens?

Jag gjorde ett försök att ställa upp en del av ditt arbete på ett annat sätt. Vet inte om det är till någon hjälp?

Variabel Operationalisering Mätmetod
Patienter uppmanas lämna synpunkter/ klagomål Lappar i förslagslåda
Kontakter till avdelningens funktionsbrevlåda
Kontakter via telefon till avdelningen Systematisk sammanställning
(pinnstatistik?)
Personalen framför patienters klagomål Avvikelserapportering i avvikelsesystemet Antal hanterade avvikelser, som återkopplats till personalen på APT.

Detta är kvantitativa mått. Går det att få fram kvalitativa mått? Du är inne på personalens attityd och tilltro till sin egen förmåga att uppmuntra patienter att lämna klagomål/ synpunkter. Hur bra hanteras klagomålen och hur upplever en patient som klagat på bemötande och agerande?

Du är inne på ledningens engagemang och det tror jag är viktigt. Hur ska du få dem? Kan dem återkoppla vilka lärdomar och förbättringar som avvikelserna genererat, så visar dem att avvikelsesystemet är viktigt och är bra för verksamheten.

Jag ser att när du ”fått till din plan”, så kommer den att kunna vara användbar på många ställen. Kanske ibland med vissa lokala anpassningar. Så hoppas att många kommer att ta del av den. Tack för läsningen och lycka till!
Birgitta R
Posted 18:46, 10 Nov 2017
Hej!

Jag ser att min tabell inte kom in som jag önskade.
Ska se om lyckas bättre nu?
Variabel Operationalisering Mätmetod
Patienter uppmanas Lappar i förslagslåda Systematisk
lämna synpunkter/ klagomål Kontakter till avdelningens sammanställning
funktionsbrevlåda (pinnstatistik?)
Kontakter via telefon
till avdelningen

Personalen framför Avvikelserapportering Antal hanterade avvikelser,
patienters klagomål i avvikelsesystemet som återkopplats till personalen på APT.

Jag vet inte om det blev tydligare nu? Den vill inte ta in tabellen.
Birgitta R
Posted 18:54, 10 Nov 2017
Nej tyvärr!! Det gick inte.
Posted 18:54, 10 Nov 2017
Hej Lina!
Här kommer mina kommentarer på ditt arbete.

BESKRIVNING AV INNOVATIONEN
Mycket positivt att en bakgrundsbeskrivning av innovationen finns. I bakgrunden finns angivet att varje individ bör känna till klagomålshanteringen samt att varje enhet ansvarar för handläggning och utredning av klagomål och synpunkter. I valet av implementeringsstrategier finns ingen åtgärd som svarar mot detta, det är inte heller beskrivet i innovationen. Är detta ett aktivt val?

I beskrivning av innovationen finns angivet att avvikelserapportering skall uppmuntras när patient/närstående lämnar klagomål. Eftersom detta kan anses som en avgörande aspekt av innovationen, avses denna att mätas? Räcker det att personalen har blivit uppmuntrad att skriva en avvikelserapport eller gäller det att de faktiskt skriver avvikelserapporten?

Som implementeringsstrategi anges information till samtliga yrkeskategorier, hur skall denna information ske - utbildning/skriftligt?

BESKRIVNING AV VARIABLER OCH METODER FÖR ATT MÄTA VARIABLERNA
En del av implementeringen är att utbilda personalen. För att mäta om själva implementeringsprocessen varit lyckad kan det vara av värde att mäta påverkan av utbildning. Avses detta att mätas genom frågeformulär? I så fall vore det positivt om detta förtydligades. Du nämner i reflektionen att tilliten till den egna förmågan kan mätas, detta kanske kan tas upp som en variabel?

Precis som tidigare nämnt är benämningen ”uppmuntras att skriva” inte tillräckligt definierad. Vad avses att mätas? Att de blivit uppmuntrade eller att de faktiskt har skrivit en avvikelse?

När kommer datainsamlingen att ske, endast före och efter eller under implementeringsprocessen för att utvärdera hur denna förlöper? Under vilken tidsram/annan begränsning kommer implementeringsprocessen att ske?

Vad definierar en lyckad implementering? Att antalet rapporterade synpunkter/avvikelser ökat? Är inte detta också beroende på andra faktorer på mottagningen, ex. begränsad personalstyrka och dess konsekvenser eller materiella problem?

En fundering, grundat i min egen okunskap om kontexten. Hur är personalomsättningen? Är exempelvis läkargruppen någorlunda konstant eller roterar ex. AT-läkare/stafettläkare på mottagningen? Hur kan detta påverka möjlighet ha utbildad personal under implementeringsperioden?

Du har valt ett intressant område för din innovation. Det ligger både svårigheter och fördelar i att enheterna själva tar hand om patienters synpunkter och klagomål. Det krävs säkert återkommande utvärdering gällande lämpliga metoder för detta ansvarsöverlåtande.

Ser fram emot att läsa ditt arbete i slutet av kursen!
Trevlig helg!
Mvh
/ Maria
Posted 19:14, 11 Nov 2017
Hej Lina!

Innovationen är tydligt beskriven och det finns en koppling mellan innovationen och val av variabler. Dock saknas i arbetet utvärdering av två delar av innovationen, dels
-” Förslagslåda för klagomål/synpunkter på strategiska ställen på kliniken. Namn och kontaktuppgifter kan lämnas om så önskas. Information om mailadress, adress och direkttelefonnummer i anslutning till förslagslåda samt på ögonmottagningens hemsida”
-dels den delen av innovationen som innebär att ”personal (samtliga yrkeskategorier) ska känna till var förslagslådor finns och vilka kontaktmöjligheter patienter och närstående har”.

Beskrivning av variabler och metoder för att mäta variablerna
Angående operationalisering av variablerna inflöde klagomål/synpunkter och audit and feedback. Det vore intressant att jämföra den systematiska sammanställningen av inflöde av klagomål/synpunkter men en sammanställning av skrivna avvikelser, för att se om innovationen ledde till att fler avvikelser skrevs angående klagomål/synpunkter från patienter.

Jag undrar också hur du tänkt mäta förankringen i ledningsgruppen.

Datainsamlingsmetoderna är relevanta, även om en reflektion är att det huvudsakligen är kvantitativa datainsamlingsmetoder. Utveckla gärna vad du tänkt fråga om i frågeformuläret till personalen. I den kritiska reflektionen beskrivs sätt att mäta konceptuell kunskap och self efficacy. Varför har du valt att inte mäta det i denna utvärdering?

Du har gjort viktiga reflektioner angående etik i ditt arbete, mycket bra.

Lycka till med fortsatt arbete.
Posted 13:42, 12 Nov 2017
Viewing 5 of 5 comments: view all
You must login to post a comment.