Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Omvårdnad > Implementering av kunskap i praktik, VV3015, ht 2017 > Uppgift 3, Implementering av kunskap i praktik > Uppgift 3, Lina Tholén

Uppgift 3, Lina Tholén

  Table of contents
  No headers

  Uppgift 3: Mäta utfall av implementering

  Som en del i utvecklingen mot en mer patientcentrerad vård träder vid årsskiftet en ny lag i kraft (SFS 2017:372) som överlåter ansvaret för patienters och närståendes klagomål från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, till vården och patientnämnderna. Varje vårdenhet ska själva bemöta, handlägga och utreda patienters klagomål och synpunkter.

  Om ett klagomål tas emot direkt i verksamheten och kan lösas av mottagaren ökar möjligheten till en bra lösning. På så sätt kan hanteringen bli snabb, personlig och informell (United Kingdom Parliament, 1999).

  Varje individ på ögonmottagningen har möjlighet att bidra genom att känna till klagomålshanteringen och uppmuntra patienter att lämna klagomål/synpunkter. Det krävs en förståelse för vad som skiljer det nya från det gamla och hur min roll som individ och i grupp påverkas (May et al., 2009).

  Klagomål bör hanteras individuellt, med förståelse och empati, i en förlåtande ton. Vårdpersonalens första respons är av största vikt för att etablera ett förtroende (King, 2012). Vårdpersonalen bör tränas och stödjas i att besvara kommentarer och oro och uppfatta när patient eller närstående behöver vägledning för att lämna ett klagomål. Tränad sjukvårdspersonal kommer inse värdet i klagomålshanteringen och välkomna patienternas klagomål som en källa till lärande (King, 2012).

   

  Innovation:Ta vara på patienter/närståendes klagomål och synpunkter (vid besöket eller i anslutning till besöket)

   

  Förslagslåda för klagomål/synpunkter på strategiska ställen på kliniken. Namn och kontaktuppgifter kan lämnas om så önskas. Information om mailadress, adress och direkttelefonnummer i anslutning till förslagslåda samt på ögonmottagningens hemsida.

  Personal (samtliga yrkeskategorier) ska känna till var förslagslådor finns och vilka kontaktmöjligheter patienter och närstående har.

  Personalen uppmuntras till avvikelserapportering när en patient/närstående framför klagomål.

  Implementering:

  Information om lådor och kontaktmöjligheter för patienter och närstående på arbetsplatsträff (där samtliga yrkeskategorier närvarar).

  Interaktiva utbildningstillfällen för att träna bemötande med workshops och rollspel (senarion då patienter lämnar klagomål/synpunkter). Effektiva interventioner för främja beteendemässig förändring är bland annat interaktiva utbildningsmöten/workshops (Bero, Grilli, Grimshaw, Harvey, Oxman & Thomson, 1998)

  Audit and feedback. Återkoppling av avvikelser.

   

  Målgrupp för innovationen är patienter som kommer i kontakt med ögonmottagningen och målgrupp för implementeringen är anställda vid ögonmottagningen.

  Processutvärdering

   

  Variabel

  Operationalisering

  Mätmetod

  Inflöde klagomål/synpunkter

  Antal lappar i förslagslåda och samtal

  Systematisk sammanställning

  Audit and feedback

  Anställda uppmuntras skriva avvikelser

  Avvikelsesystem

  Förankring av klagomålshantering, metodtrohet

  Kartläggning av personalens attityder och förhållningssätt till

  klagomål och synpunkter

  Frågeformulär

       

   

  Kritisk reflektion:

  Syftet med Audit and feedback är att uppmuntra individen att följa riktlinjer (Ivers et al., 2012). Den anställda som har rapporterat en avvikelse får, när ärendet är avslutat,  feedback via systemet. På så sätt  kan individen ta del av patientens outcome.

  Implementeringens variabler kan mätas med direkta och indirekta utfallsmått. Inflöde av klagomål/synpunkter och audit and feedback är indirekta utfallsmått. Man kan mäta hur många klagomål som kommer in och hur många avvikelser som lämnas men man kan ej vara helt säker på att detta är ett mått på implementationen. Dessa utfallsmått kan mätas före implementeringen för att sedan jämföra med värden under/efter implementeringen. Direkta utfallsmått såsom kunskapstest kan mäta hur väl personalen känner till klagomålshanteringen och om den är förankrad. Hänsyn tas till kontexten: uppfattar personal att det finns tid att informera patienter och närstående om möjlighet att lämna klagomål? Är ledningen engagerad i implementeringen? Ju mer gynnsam kontext desto bättre förutsättningar för framgångsrik implementation (Rycroft-Malone, 2004).

  En lyckad implementering innebär en ökning av avvikelserapportering och klagomål/synpunkter  lämnade av patienterna men framför allt en god patientsäkerhetskultur som genomsyras av tillvaratagande av patienters klagomål och synpunkter.

  Konceptuell kunskap kan också mätas genom att låta personalen besvara frågor om tilltron till den egna förmågan att uppmuntra patienten att lämna klagomål/synpunkter (self-efficacy).

  Att observera vårdpersonalen i mötet med patienten hade sannolikt varit en fruktsam metod för att mäta utfallet av implementeringen. Det är dock svårt att förutse vilka patienter som kommer framföra ett klagomål eller lämna synpunkter. Vid observation av patientmöten bör även etiska aspekter övervägas.

   

  Referenser

  Bero, L. A., Grilli, R., Grimshaw, J. M., Harvey, E.,  Oxman, A. D., Thomson, M. A (1998) Closing the gap between research and practice: an overview of systematic reviews of interventions to promote the implementation of research findings. BMJ,  15; 317(7156): 465–468.

  Ivers, N., Jamtvedt, G., Flottorp, S., Young, J. M., Odgaard-Jensen, J., French, S. D., … Oxman, A. D. (2012). Audit and feedback: effects on professional practice and healthcare outcomes (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews, 6. DOI: 10.1002/14651858.CD000259.pub3.

  May, C. R., Mair, F., Finch, T., MacFarlane, A., Dowrick, C., TreWeek, S., … Montori, V. M. (2009) Development of a theory of implementation and integration: Normalization Process Theory. Implementation Science, 4(29) doi:10.1186/1748-5908-4-29

  King, T. (2012, oktober). Outcome 17: feedback, complaints and comments. Nursing & Residential Care, Vol 14 (10).

  Rycroft-Malone, J. The PARIHS framework – a framework for guiding the implementation of evidence-based practice. J Nurs Care Qual, 19 (4), 297-304.

  SFS 2017:372. Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialdepartementet.

  United kingdom parliament. (1999). Memorandum by Linda Mulcahy (ACI 87), Complaints procedure in the NHS. Hämtad 2017-10-10, från

  https://publications.parliament.uk/pa/cm199899/cmselect/cmhealth/549/549ap29.htmThis page has no content. Enrich DU Wiki by contributing.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.