Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Omvårdnad > Implementering av kunskap i praktik, VV3015, ht 2017 > Uppgift 2, Implementering av kunskap i praktik > Helena Crona, uppgift 2

Helena Crona, uppgift 2

  Table of contents
  No headers

  Implementering av standardiserad vårdplan för patienter med akut njursvikt på vårdavdelning 

  En standardiserad vårdplan är en strukturerad multidisciplinär vårdplan som används för att anpassa riktlinjer eller evidens till lokala förhållanden. Patienter med s-kreatinin över 130 och 30% ökning från tidigare värde skall vårdas enligt standardvårdplanen.

  -Vård enligt standardvårdplan börjar då rapport om patient med akut njursvikt lämnas från akuten, och följs tills patienten skrivs ut från vårdavdelningen.

  -Innehållet i standard vårdplanen skall tas fram som ett led i implementeringen.

  -I utvecklandet av standardvårdplanen skall möjligheten att använda journalsystemets struktur för bland annat aktivitetsplaner tas i beaktande.

  -Samtliga personalgrupper som vårdar patienter som uppfyller kriterierna deltaga i implementeringen.

  Tyvärr beskrivs implementeringsprocessen dåligt i många studier där standardiserade vårdplaner undersökts. Gemensamt för de studier där standardiserade vårdplaner haft god effekt, är att befintlig evidens och riktlinjer anpassats till miljön där de skall användas och att de som skall använda vårdplanerna var med vid framtagandet av dessa. Andra strategier som användes var att inrätta ett implementeringsteam, övervakning och återkoppling, samt utbildning (Rotter et al., 2010). Hassan (2013) beskriver hur standardiserade vårdplaner implementerats på en internmedicinsk klink, men har ingen strategi, modell eller teori bakom, och rekommenderar en multifacetterad implementeringsstrategi. 

  Förslag på skräddarsydd implementeringsstrategi, inspirerad av Hassan (2013), inom parentes förändringsmekanism enligt RURU:s taxonomi (Walter et al., 2003)

  -Implementeringsteam för framtagande av standardiserad vårdplan

  -kontinuerlig utbildning och stöd till personalen (utbildning/lärande)

  -kontinuerlig uppföljning av användandet av vårdplanen (förstärkning, incitament)

  - i utvecklandet av standardvårdplanen ta i beaktande möjligheter att koppla standarvårdplanen till journalsystemet (facilitering)

  Implementeringsteamet bör bestå av representanter för samtliga yrkesgrupper som skall använda vårdplanen (Hassan, 2013). I framtagandet av vårdplanen måste befintlig evidens och riktlinjer anpassas till avdelningen där det skall användas (Hassan, 2013, Rotter, 2010). Lämpliga personer i denna grupp är sjuksköterska, läkare och undersköterska från Processgruppen för akut njursjukdom samt utbildningsledare, kvalitetsutvecklare och chefssjuksköterska. Vidare bör sjukgymnast, dietist och arbetsterapeut få ta del av standardvårdplanen på remiss under utarbetandet. Sammansättningen av arbetsgrupp och remissförfarandet uppfyller Hassans (2013) rekommendation om gruppsammansättning, storlek och förfarande. Såväl Bjurling-Sjöberg (2014) som Renholm, Leino-Kilpi och Suominen (2002) menar att det är en framgångsfaktor att framtagandet av vårdplanen sker som en del av implementeringen, vilket också beskrivs av Hassan (2013).

  Kontinuerlig utbildning och stöd till personalen Samtliga medarbetare som skall använda den standardiserade vårdplanen bör delta i utbildning innan vårdplanen införs. För att utbildningen skall kunna nå ut till alla måste den genomföras vid flera tillfällen vilket kräver personal- och ekonomiska resurser. Hassan (2013) poängterar hur viktigt det är att klinikledningen ger sitt fulla stöd till implementeringsprocessen, både avseende ekonomi och personal.

  Min egen reflektion är att under en period bör kortare avstämningar med utbildning och stöd hållas dagligen. Därefter kan utbildning och stöd glesas ut till varannan vecka på APT. Avstämningarna bör innehålla utbildning i vårdplanens innehåll och användande, diskussioner om vad personalen tycker om att använda vårdplanen och om något kan förbättras/förändras i den. Fortsatt kontinuerlig utbildning och stöd kan också ges i samband med uppföljning av användandet av vårdplanen, se nedan.

  Kontinuerlig uppföljning av användandet av vårdplanen med återkoppling till medarbetarna, förslagsvis på arbetsplatsträffar. Hassan (2013) förespråkar veckovis återkoppling. Vidare rekommenderas ekonomiska eller materiella incitament (Hassan, 2013) som inte är möjliga på denna klinik. Användandet av vårdplanen bör ingå som mål i klinikens verksamhetsplan för 2018, och följas upp halvårsvis med ledningsgruppen inom ramen för processuppföljning -Processen akut njursjukdom.

  Facilitering

  Idag sker kontrollen av vilka som uppfyller kriterierna för att ha akut njursvikt manuellt av sjuksköterska. En automatiserad påminnelse från journalsystemet när en patient uppfyller kriterierna för standardvårdplanen skulle kunna ha positiv effekt, dock visar litteraturen motstridiga resultat (Förberg et al., 2016, Grimshaw, Eccles, Lavis, Hill & Squires, 2012). Hittils (2012-1016) har en automatiserad varning inte varit möjlig att få i det journalprogram som används. I journalsystemet finns också möjliget att skapa aktivitetsplaner som delvis kan ersätta journalanteckningar i löpande text.

   

  Referenser

  Bjurling-Sjöberg, P. (2014). Standardiserade vårdplaner inom intensivvård. I Nielsen (Red.), Implementering av evidensbaserad praktik (s. 171–186). Malmö: Gleerups.

   

  Förberg, U., Unbeck., M., Wallin, L,. Johansson, E., Petzold, M., Ygge, B-M., Ehrenberg A. (2016). Effects of computer reminders on complications of peripheral venous catheters and nurses’ adherence to a guideline in paediatric care—a cluster randomised study. Implementation Science 11(10). doi:10.1186/s13012-016-0375-9

   

  Grimshaw, J.M., Eccles, P. M., Lavis, J.N., Hill, S.J., Squires, J.E. (2012) Knowledge translation of research findings. Implementation Science 7 (50). doi:10.1186/1748-5908-7-50

   

  Hassan, I. S. (2013). Knowledge translation through clinical pathways: principles for practical development and successful use. Saudi journal of kidney diseases and transplantation, 24(2), 351-363. 

   

  Renholm, M., Leino-Kilpi, H. & Suominen, T. (2002). Critical Pathways: A Systematic Review. Journal of Nursing Administration, 32(4),196–202.

   

  Rotter T., Kinsman L., James E.L., Machotta A., Gothe H., Willis J., … Kugler, J. (2010). Clinical pathways: effects on professional practice, patient outcomes, length of stay and

  hospital costs. Cochrane Database of Systematic Reviews, (3).doi: 10.1002/14651858.CD006632.pub2.

   

  Walter, I., Nutley, S., Dawies, H. (2003). Developing a taxonomy of interventions used to increase the impact of research. Hämtad från

  https://www.ruru.ac.uk/pdf/Taxonomy%...r%20070103.pdf

  Files (0)

   

  Comments (4)

  Viewing 4 of 4 comments: view all
  Hej Helena!
  Jag har uppskattat att läsa om din innovation och val av implementeringsstrategier. Hoppas att du kommer att få möjlighet att implementera innovationen på din avdelning.

  ¤ Beskrivning av innovationen – Förstår man vad den innebär?
  Det framgår tydligt att innovationen består av en standardiserad vårdplan för patienter med akut njursvikt på en njurmedicinsk avdelning. Det finns också en klart beskriven bakgrund, vilket ökar förståelsen för innovationen. Det finns också flera referenser som stärker initiativet att implementera innovationen. Initialt finns ingen information om vad den standardiserade vårdplanen innefattar, vilket skapade frågetecken. Det framgår dock tydligt mot slutet av arbetet vikten av att framtagandet av vårdplanen sker som en del av implementeringen och anpassas till kontexten.

  ¤ Beskrivning av innovationen – Är den operationaliserad så att det är möjligt att utvärdera om den blir implementerad eller ej
  Det är nogsamt beskrivet vad en standardiserad vårdplan består av, hur den används och vilka källor som skall användas vid framtagandet av planen. Det finns även angivet att planen skall vara kopplad till journalsystemet. Vid utvärderingen kan dessa faktorer värderas. Det som möjligtvis kan förtydligas är om det redan finns tydliga urvalskriterier för den patientgrupp där den standardiserade vårdplanen skall användas. Vilka kriterier krävs för diagnosen akut njursvikt? Alternativt om detta kommer vara en del det multidisciplinära arbetet under implementeringsprocessen?

  ¤ Beskrivning av strategi för att stödja implementering - Förstår man vad strategin innebär och hur den ska genomföras – dvs är den operationaliserad så att det är möjligt att utvärdera om den faktiskt genomförs som planerat?
  Gällande strategin att använda en arbetsgrupp för att ta fram dem standardiserade vårdplanen finns beskrivet vilka yrkeskategorier som skall vara representerade i arbetsgruppen. Det finns även poängterat vikten av att värdera befintlig evidens och befintliga riktlinjer med hänsyn till kontexten. Då dessa delar är tydligt specificerade går det att utvärdera om strategin genomförts enligt plan.

  Vid strategin ”Kontinuerlig utbildning och stöd till personalen” finns beskrivet att samtliga medarbetare skall genomgå utbildning innan vårdplanen införs samt att en del av morgonmöten initialt skall vara avsatt till frågor gällande vårdplanen. Detta är faktorer som tydligt går att utvärdera. Det finns dock inte tydligt beskrivet hur fortsatt utbildning och stöd skall se ut gällande den standardiserade vårdplanen.

  Det är svårt att tyda om kontinuerlig uppföljning av användandet av vårdplanen skall ske var fjortonde dag eller veckovis. Det framgår bara att det idag är var fjortonde dag och att referensen avser att detta skall ske varje vecka. Det framgår inte heller tydligt vad som avses följas upp. Detta är faktorer som behöver förtydligas för att kunna utvärdera strategin. Det finns dock en tydlig specifikation gällande inom vilket intervall strategin skall uppföljas i ledningsgrupp.

  ¤ Beskrivning av strategi för att stödja implementering - Verkar strategin vara lämplig för att stödja implementering av innovationen? Resonera utifrån litteraturen men även utifrån eventuell egen erfarenhet.

  Implementeringen är uppdelad i tre strategier. Strategin att använda multidisciplinär arbetsgrupp för framtagande av standardiserad vårdplan är förankrad i angivna referenser. Dock inte angivet vilken av RURU’s mekanismer eller implementeringsstrategier detta svarar mot. De två övriga strategierna kontinuerlig utbildning och stöd till personalen samt kontinuerlig uppföljning av användandet av vårdplanen svarar väl mot de av RURU’s mekanismer som finns angivna.

  Att arbetsgruppen för standardiserad vårdplan bör bestå av representanter av de yrkesgrupper som skall använda vårdplanen samt att vårdplanen skall anpassas efter kontexten visar tidigare erfarenheter enligt angivna referenser. Flertalet referenser anger att framtagandet av vårdplanen bör ske som en del av implementeringen. Denna strategi verkar därför lämplig för implementering av innovationen.

  Att ge kontinuerlig utbildning och stöd till personalen är väl förankrat i RURU’s mekanismer. Dock finns ingen tydlig övrig referens som styrker detta. Referenshanteringen i detta stycke blir också lite otydligt. Anger Hassan, förutom värdet av klinikledningens roll även att morgonmötet ska vara avsatt för frågor o.s.v. eller är det en egen slutsats?

  Strategin att ge kontinuerlig uppföljning av användandet av vårdplanen med återkoppling till medarbetarna stärks av erfarenheter både från RURU samt Hassan. I enlighet med de angivna referenserna kan det anses som en värdefull implementeringsstrategi.

  Det finns en beskrivning om att den standardiserade vårdplanen skall vara kopplad till journalsystemet. Skulle det exempelvis vara aktuellt med någon strategi som ryms inom RURU’s mekanismer facilitering och/eller förstärkning? Exempelvis något slags påminnelse i journalsystemet.

  Tack för att jag fått läsa ditt arbete!
  Önskar dig en trevlig helg!
  Med vänliga hälsningar
  / Maria
  Posted 21:54, 7 Oct 2017
  Hej Maria! Hoppas du haft en bra helg. Tack för att du tog dig tid att läsa. Jag ska försöka förtydliga de delar som blev otydliga. Det är jättebra att vi kan lära oss av varandra :-) Vi ses på seminariet.
  Hälsningar Helena
  Posted 14:04, 8 Oct 2017
  Hej Helena!

  Din korta beskrivning av din innovation, tycker jag är bra. Jag tror att jag som icke sjuksköterska förstår den tillräckligt väl. Det finns evidens som talar för fördelar med att införa standardiserade vårdplaner för patienter med akut njursvikt. Det finns också
  kunskapsunderlag för att kunna göra en standardiserad vårdplan för just denna patientgrupp.

  Angående strategier för att stödja implementering, så tycker jag att den är väl beskriven. Att använda RURU:s taxonomi, som underlag för implementeringen, är rimligt med tanke på att den är avsedd att användas för forskningsanvändning inom hälso- och sjukvård. Det är dock en viktig faktor som jag saknar. Hur är det tänkt med teknisk support? Min egen erfarenhet är att det tar tid att få hjälp utifrån. Antar att ni inte själv bygger standard vårdplanen utan behöver hjälp av någon på en IT-avdelning. Skulle detta vara en viktig facilitaror för att kunna genomföra implementeringen? Går det att använda tekniken/ journalsystemet för annat stöd? Till exempel att identifiera dessa patienter eller ha påminnelser i journalsystemet?

  Det görs relevanta reflektioner från tidigare erfarenheter av implementering och du drar nytta av dessa erfarenheter på ett adekvat sätt.

  Jag tycker att du har använt de för uppgiften angivna sidorna, 1½-2 sidor, på maximalt sätt. Naturligtvis behöver du tydliggöra mer vid en implementering och kanske göra en tidslinje eller motsvarande för att, speciellt om der behövs yttre resurser som man inte helt och hållet kan styra över.

  Du har gjort ett bra underlag för det fortsatta arbetet både i kursen och i verkligenhet. Det förefaller vara en implementering som kommer att ske och är inte ”bara” något du gör för kursen.

  Lycka till!
  Birgitta R
  Posted 16:29, 8 Oct 2017
  Hej Birgitta. Tack för att du tog dig tid att läsa. Jag har nu uppdaterat min wiki-sida efter att ha läst dina och Marias synpunkter, och varit med på dagens frågestund med lärarna. Trevlig helg så ses vi på torsdag.
  Hälsningar Helena
  Posted 21:01, 13 Oct 2017
  Viewing 4 of 4 comments: view all
  You must login to post a comment.