Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Omvårdnad > Implementering av kunskap i praktik, VV3015, ht 2017 > Uppgift 2, Implementering av kunskap i praktik > Birgitta Rosberg, uppgift 2

Birgitta Rosberg, uppgift 2

  Table of contents
  No headers

   

  Införande av rehabiliteringskoordinatorer inom specialistvård.

   

  Rehabiliteringskoordinator (reko) är en ny funktion i vården, som har till uppgift att:

  1. Coacha personer som är sjukskrivna eller riskerar att bli sjukskrivna
  2. Samordnar insatser internt på vårdenheten
  3. Samverkar med externa kontakter. Dessa kontakter kan vara arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, företagshälsovård men också kommunen.

  Efter ett kartläggningssamtal stöttar reko patienten mot arbetsåtergång, med information, samtalsstöd och kontakt med externa aktörer. Det kan även vara så att personalen på egna vårdenheten behöver göra en gemensam bedömning.

  Reko ska även vara en Försäkringsmedicinsk kompetens på arbetsplatsen och tillsammans med verksamhetschefen följa upp sjukskrivningarna på vårdenheten (1). 

  Idag pågår implementering av reko i Primärvården, näst i tur är specialistvården och då sjukskrivningstäta öppenvårdsmottagningar. I den nyligen förhandlade budgeten för 2018, så kommer fyra mottagningar att få erbjudandet att ha reko på 75%.

   

  Detta arbete utgår från processledarens roll som faciliterare på regionnivå, alltså som en länk mellan riksnivå, där nu statliga stimulansmedel finns för införande rehabiliteringskoordinatorer på ute på vårdenheter.

   

  Strategier vid implementering

  Förankring av innovationen med verksamhetschefen, men också tydliggöra chefens ansvar för införandet av innovationen på arbetsplatsen (6).

  Strategier enligt The Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC) (2).

  Fortbildning och kvalitetssäkring:

  • Distribution av material: metodbok från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (1), webbutbildning (på den lokala lärplattformen finns utbildning i Försäkringsmedicin och mer är under produktion via SKL) & addresser till aktuella hemsidor tex vårdhandboken.se.
  • Pedagogiska möten: Koordinatornätverksträffar både i form av föreläsningar och workshops. Här bjuds externa aktörer in för kunskapsutbyte och skapande av relationer.
  • Uppsökande besök på arbetsplatser: genomgång av checklista för nödvändiga moment för att komma igång som reko och komma igång med användande av datorstöd (viktigt instrument för tidig identifiering av patienter och uppföljning av verksamhetens resultat). Träff med både reko och verksamhetschef för att följa utvecklingen på vårdenheten och diskussioner om att utveckla det försäkringsmedicinska arbetet. Individuellt stöd till reko kan ske såväl på arbetsplatsen, som via telefon eller e-post.

  Finansiella strategier:

  • Idag statliga stimulansmedel för lön till reko.

  Organisatoriska strategier:

  • Strukturella åtgärder, så som journalmallar och rutiner som stöder rekofunktionen. Koder för klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ-koder) som följer rekos uppdragsbeskrivning.

   

  Erfarenheter av implementering av rehabiliteringskoordinatorer

  Reko i primärvården har utvärderats, framgångsfaktorer har varit en särskilt utbildad reko, tidig identifiering av patienter, fokus på patientens arbetsåtergång, nära samarbete med andra på professioner på vårdcentralen samt samarbete med Försäkringskassan, arbetsgivare och andra aktörer (4). I studien som gjordes på ortopeden på Södersjukhuset i Stockholm, utvärderas i huvudsak hur reko påverkade läkarnas arbetssituation, men implementeringen varken beskrivs eller utvärderas (5). I litteraturöversikten från 2015 av Hansen Falkdal och Hörnqvist Bylund betonas följande strategier som viktiga för framgångsrik implementering; stöd och tydligt mandat från chefen, tydligt lokalt uppdrag, tydliga rutiner, tid avsatt för uppdraget, god struktur och kontinuitet i bemanning, stöd från processledning och koordinatorsnätverket, rätt urval av patienter, fungerande team och god samverkan med externa aktörer. De beskrev också rekommenderade kunskaper; försäkringsmedicin och omvärldskunskap, medicinsk kunskap och rehabiliteringskunskap och samtalsmetodik (6). Vid en intern uppföljning av Region Uppsalas rekos i primärvården under maj 2017, framkom att dem tyckte det hade varit svårt att komma igång med sitt arbete som reko tex skapa rutiner, val av material och information. Dessutom önskade de med fördjupad kunskap inom flera områden, tex om socialförsäkringen och Försäkringskassan.

   

   

  Referenser:

  1. Hansen Falkdal A, Ekvall A-B, Eklund U. Metodbok för koordinering- av sjukskrivning och rehabilitering för häldo- och sjukvården. Sveriges Kommuner och Landsting. Stockholm: 2016.
  2. Nilsen P (red) (2014). Implementering av evidensbaserad praktik. Malmö: Gleerups Utbildning AB.
  3. Åtgärdskoder (KVÅ). Hämtad 14 oktober 2017, hämtad från Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/klassi...tgardskoderkva
  4. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms Läns Landsting. Ökad arbetsförmåga genom modell med rehabiliteringskoordinatorer. Stockholm. 2016
  5. Elrud R, Alexandersson K. Utvärdering av ett ettårigt projekt (2014-2015) med rehabkoordinatorer vid verksamhetsområdet Ortopedi, Södersjukhuset i Stockholm. Stockholm: Sektionen för Försäkringsmedicin, Institutet för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. 2015.
  6. Hansen Falkdal A, Hörnqvist Bylund S. Hälso- och sjukvårdens funktion för koordinering i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. En litteraturstudie. Sveriges Kommuner och Landsting. Stockholm: 2015.

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  Hej Birgitta!
  Det har varit intressant att läsa om din innovation och implementeringsstragtegi. Implementering av Rehabiliteringskoordinator (Reko) låter som en mycket värdefull resurs, både ur patientperspektiv, arbetsgivarperspektiv och sett från hälso- och sjukvårdens perspektiv.

  ¤ Beskrivning av innovationen – Förstår man vad den innebär?
  Det finns en bra beskrivning av vilka arbetsuppgifter tjänsten som reko innefattar. I vissa delar av texten är det dock lite otydligt om arbetsplatsen och enheten syftar på enheten/arbetsplatsen inom specialistvården eller patientens arbetsplats/enhet. Det är också lite otydligt vart tjänsten som Reko finns rent organisatoriskt. Är det en tjänst baserad inom varje specialistvårdsenhet eller mer centralt inom Landstinget?

  ¤ Beskrivning av innovationen – Är den operationaliserad så att det är möjligt att utvärdera om den blir implementerad eller ej
  Då innovationen består av en omfattande arbetsbeskrivning över den tjänst som avses implementeras går det att utvärdera om den blir implementerad eller ej.

  ¤ Beskrivning av strategi för att stödja implementering - Förstår man vad strategin innebär och hur den ska genomföras – dvs är den operationaliserad så att det är möjligt att utvärdera om den faktiskt genomförs som planerat?
  Det finns en tydlig beskrivning om vilka strategier som är valda för aktuell intervention. Det finns dock otydligheter gällande vem vissa av strategierna är riktade mot; verksamhetschef, blivande Reko eller samtlig personal på aktuell specialistvårdsenhet? I och med att detta inte är förtydligat är det svårt att utvärdera om strategierna genomförs enligt plan.
  Beskrivningen av KVÅ-koder behöver också förtydligas för den som inte är insatt inom området, både definitionen och vad syftet är med dessa koder.

  ¤ Beskrivning av strategi för att stödja implementering - Verkar strategin vara lämplig för att stödja implementering av innovationen? Resonera utifrån litteraturen men även utifrån eventuell egen erfarenhet.
  De valda strategierna knyter an till de strategier som EPOC listar. De valda strategierna svarar också till stor del mot tidigare erfarenheter.
  Strategin att förankra innovationen med verksamhetschefen och tydliggöra chefens ansvar svarar mot tidigare erfarenheter av Hansen Falkdal och Hörnqvist Bylund att stöd och mandat från chef är faciliterande för implementering.
  Att fokusera på utbildning av reko genom varierande forum stämmer även detta överens med tidigare erfarenheter från Stockholms Läns Landsting, Hansen Falkdal och Hörnqvist Bylund samt Region Uppsalas interna uppföljning.
  Gemensamt för erfarenheter från Stockholms Läns Landsting, Hansen Falkdal och Hörnqvist Bylund samt Region Uppsalas interna uppföljning är att vikten av ett gott samarbete och kunskap om de externa aktörerna vid implementering. Det nämns inte på ett tydligt sätt i valet av implementeringsstrategier om det finns en plan för att hantera detta.
  Hansen Falkdal och Hörnqvist Bylund samt Stockholms Läns Landsting nämner också vikten av fungerande team och nära samarbete med andra professioner. Är detta något som kommer att tas upp under någon av valda implementeringsstrategier?

  Tack för att jag fått läsa ditt arbete!
  Önskar dig en trevlig helg!
  Med vänliga hälsningar
  / Maria
  Posted 21:51, 7 Oct 2017
  Hej Birgitta! Tack för ett intressant arbete.

  Bakgrunden är beskriven på ett sätt som är lätt att förstå för mig som arbetar inom ett annat område. Men den saknar helt referenser, jag undrar om det skulle gå att referera till referenserna 3 eller 4 där? För att ytterligare förstå innovationen vore det bra att veta mer om hur det ser ut på arbetsplatsnivån, var inom specialistvården kommer reko finnas? En per klinik, en per mottagning, per vårdavdelning?
  Innovationen -reko-är väl beskriven.
  Den första strategin som nämns, "förankring av innovationen med verksamhetschefen, men också tydliggöra chefens ansvar för införandet av innovationen på arbetsplatsen". Går det att hitta denna strategi i EPOCs taxonomi? Eller kommer strategin från Hansen och Falkdal? Det vore bra med ett tydliggörande.
  Du har på knutit samman valda implementeringsstrategier med den erfarenhet som finns på området på ett bra sätt.

  En del av mina funderingar har Maria redan tagit upp, så är det att vara tvåa på bollen...
  Vi ses på seminariet!
  Helena
  Posted 14:48, 8 Oct 2017
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.