Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2017 > 20170518 NV-möte

20170518 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  Högskolan Dalarna                                                                                                                               

  NV-möte, torsdag den 18/5 kl. 13.00 - 14.30

  Plats, Ekeby och samtalsrum 55

  Närvaro; Terje, Johanne, Jenny, Susanne R, Hannele, Hedda, Lena, Annie-Maj, Susanne A, Johan S,

  Sekreterare; Jenny

  Turordningssekreterare; Terje

   

  Dagordning

  Ärenden                                                                                                                         Föredragande

   

  1.      Diskussion om hur vi kan lösa problematiken att;                                    Lena                  

  Studenter tar ej del av föreläsningar

   

  2.      Verksamhetsplanen skall lämnas in i slutet av maj                                   Annie-Maj        

  Verksamhetsplanen fungerar som en vision över vad vi vill göra 2018

  Vad har vi för önskemål?

   

  3.      Ämnesdagar i Tällberg i höst                                                                        Annie-Maj        

  Finns förslag och önskemål om vad vi skall diskutera under dessa dagar?

   

  4.      Rapporter/Övriga frågor                                                                               Johanne                        

   

   

  1.      Genomgående på alla kurser (med viss reservation) – studenterna tar inte del av föreläsningarna. Anledningar till detta verkar vara att de har svårt att se syftet med föreläsningarna, svårighetsgraden för avancerad, känns mer som ”korvstoppning”, eller att de helt enkelt ”inte lägger fokus” på dem.

  Reflektioner/”lösningar”:

  ·        Då det studenterna har svårt att konvertera vissa delar av kurserna till sin kommande undervisning, kanske vi kan vara tydligare med att visa på kopplingar.

  ·        Ska vi kanske införa tentamen för att motivera studenterna att bli mer aktiva på föreläsningar/lektioner? Eller jobba på att få in mer av det vi vill att studenterna ska lära sig i de olika uppgifterna de ska göra.

  ·        Kanske ändra föreläsningarna till obligatoriska? Blir det då problem med framtida kursplansskrivning?

  ·        Vi måste fundera mer på vad vi ska ha föreläsningarna till. Vi kanske t o m lägger för mycket krut på föreläsningarna?

  ·        Skapa mer ”dialoga” föreläsningar så att studenterna tvingas att vara mer aktiva än att bara passivt sitta med och lyssna IRL alt på den inspelade föreläsningen efteråt. Gör detta att vi bör införa obligatoriska föreläsningar för att fungera?

  ·        Vi måste kanske börja diskutera med varandra och studenterna vem som faktiskt ”äger deras lärande”? Att vi måste få studenterna att gå från ett produkt till ett processtänkande när det gäller deras utbildning/bildning. För här skiljer sig vår syn på lärandet från studenternas markant många gånger.

  ·        Ska vi fortsätta ha streamade föreläsningar eller bättre att föredra Lektioner som då bör vara en blandning mellan seminarium och föreläsning?

  ·        Kan en orsak till det här problemet vara ”snuttifiering” som leder till att studenterna har svårare att få ett bra grepp om hela kursen och dess syfte?

  ·        Fokusera på att föreläsningar är ett komplement till kurslitteraturen och ett mer djuplodat samtal om det litteraturen tar upp.

  ·        Förslag att ha ett batteri av mindre/kortare inspelade föreläsningar i ett ”bibliotek” i kursrummet? Dock finns stor risk att aktualiseringsfokuset samt dialogfokuset går förlorad. Dock frigör inspelade föreläsningar mer tid till fler seminarier.

  ·        Förslag att införa en djupare kommunikation med studenterna om vad de vill ha ut av kursen i början av kursen, då man också pejlar vilka frågor om biologi som finns bland studenterna (som så klart är relevanta för de områden som kursen avhandlar). Då kan läraren ha en chans att berätta när under kursen de olika frågorna som framkommit kommer att avhandlas. För att skapa en känsla hos studenterna att varje moment på kursen är viktiga/intressanta och att man bör/vill delta. Därefter ett sammanfattande seminarium mot kursens slut då man knyter ihop och ser hur man kan använda kunskaperna man lärt sig i sin kommande undervisning. Dessutom checka av ifall det fortfarande finns frågor som togs upp i början av kursen som inte besvaras. Ge därefter utrymme åt studenterna att ta reda på dessa svar själva, följt av återträff för att berätta för de övriga kurskompisarna.

  ·        Viktigt att vi skapar fler reflektionstillfällen, både före och efter kursen, då man försöker besvara frågor som: Vad kan jag sedan tidigare? Vad känner jag inför kursen? Vad kan jag inte? osv osv.

  Sammanfattning:

  ·        Ha en introduktion till kursen som poängterar vår uppfattning om t ex vad föreläsningar innebär för oss lärare.

  ·        Poängtera att föreläsningarna består av interaktiva moment

  ·        Prata om studiegruppsformen  

  ·        Pejla attityder/förkunskaper

  ·        Poängtera det egna lärandet och att vi förväntar oss att studenterna tar eget ansvar och vad detta kan innebära.

  ·        Utrymme för reflektion om sitt lärande och kursen.

   

  2.      Verksamhetsplanen –i år in före sommaren, helst i maj. Maria och Magnus skapar verksamhetuppdraget inklusive budget.

  Fundera över vad vi vill göra 2018: fortsätta jobba vidare på det som inte gjorts för 2017 och det vi redan angett tidigare som plan för 2018.

  OBS! Förslag ska ha inkommit till Annie-Maj innan nästa NV-möte den 1 juni. Tänk på att nu har vi möjlighet att bli lite mer visionära.

   

  Kvar från 2017-års plan:

  ·        Internationalisering: vidareutveckla samarbetet med Holland.

  ·        Jobba mer med bildning i våra kurser

  ·        Forskning i relation till kurserna.

  ·        Samarbete/samverkan nationellt/internationellt

  ·        Trädgård/lab

  ·        Fysisk miljö.

   

  Övriga förslag som togs upp på mötet:

  ·        Organiserad/strukturerad askultationsserie som ska verka inom kvalitetsarbetet. Ska budgeteras för. Kopplar även till pedagogisk meritering dvs ”fortbildning på egen hand”

  ·        Skriva fram vad vi gör i hemlaborationsundervisningen. Fördelar/nackdelar. Kan leda till forskningsstudie.

  ·        Vi vill jobba för att få ämneslärarprogram.

  ·        Jobba vidare med hur vi ska använda oss av programmering osv i vår undervisning. Obs! Kolla upp litteratur av Karin Stolpe.

  ·        Möjlighet att läsa fler kurser på magisterprogrammet i pedagogiskt arbete. Hur löser man problemet med att fler av oss er är behöriga att söka kursen? Önskemål om specifik kurs för oss? (Behörighetskravspecificering hämtad från högskolans hemsida: ”Lärarexamen om minst 180 hp, eller Kandidatexamen i pedagogik/pedagogiskt arbete/specialpedagogik/didaktik eller motsvarande kunskaper”)

   

  3.      Tankar om upplägget inför Workshop i Tällberg 17-18 aug.

   

  ·        Jobba med utveckling av våra tre program.

  ·        Utveckla våra tankar kring problematiken kring föreläsningarna och bristen på deltagande

  ·        Hur kan vi utveckla utbyte mellan kurserna?

  ·        Fundera vidare kring internationalisering

  ·        Hur kan vi utveckla undervisningsformen –grupparbete? Hur formulerar man problem som funkar i grupparbeten.

  ·        Programmering –hur för vi in detta i våra kurser?

   

  ·        Gemensamt med matematikdidaktik: Examensarbeten i dess nya form.

   

  4.      Rapporter

  Myranområdet–mindre än tidigare

  Förslag som lagts fram på vad som ska finnas:  

  ·        Samlingsplats med eldstad

  ·        Träd i mångfald

  ·        Naturstig

  ·        Möjlighet att håva i vatten, sätt att bättre komma ner till vattnet

  ·        Tanke på biologisk mångfald vid skötsel av vatten

  ·        Utomhusklassrum

  Examensarbetskurserna

  För oss är det andra halvan av höstterminen som gäller. Fler examinatorer saknas så fler av oss kommer att behöva hjälpa till vid examinationerna.

  När det gäller ex arb seminarieserien –Lena skickar ut nytt datum för det senaste tillfället som ställdes in.This page has no content. Enrich DU Wiki by contributing.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.