Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2016 > 2016-10-20

2016-10-20

  Table of contents
  No headers

  Protokoll 20 okt 2016

  Närvaro: Annie-Maj, Johanne, Lena, Terje, Susanne R, Jenny och Maria samt, Bengt (PUD), Lena och Ragnar

  Sekreterare: Jenny

   

  Budget: 

  Fortfarande budgetförhandlingar, inom akademin måste vi dra ner ganska mycket, berör ej direkt NV. Maria visar budget: T ex ämnets genomsnittliga ämnesfaktor: nu 1,64 tidigare ca 1,5, engelska kurser (samt hållbar utv- om denna bara ska genomföras en gång per läsår -ämnet önskar då VT-placering) drar upp kursfaktorn men dessa är strategiska val inom högskolan, Magnus presenterar på måndag olika förslag om akademins ekomomi för ledningen. 

  Maria ber om motivationer för varför krusfaktorerna ska fortsätta vara så höga som de är, alt ange ifall och hur vi kan skära i kurserna. Har vi höjt kursfaktorerna för NV1032, 26 och 31 sedan 2015/16? -Nej, Dock kommer kursfaktorn att gå ner till 1,45 om vi räknar bort Hållbar utv-kursen (som har en kursfaktor på 2,88). Kan vi helt enkelt lösa problemet genom att få hjälp med finansieringen för denna kurs så att ämnet inte behöver stå för hela kostnaden. Kan vi få bidrag från högskolan? Annars vill vi vänta och fundera över hur vi strategiskt gör timplaneringen på de olika kurserna. 

  Budgetdialog i tisdags, Maria förde fram våra önskemål om åk 7-9 ämneslärare, kanske även gymnasiekurser. 

  Men! Vi måste fundera över hur vi vill satsa på våra kurser framöver? 

  Gemensam TGS:

  Lena återkommer med upplägget, nästa år satsning på Terje och Hannele, därför kommer vi andra att behöva gå in och täcka upp.

  Digitalisering: (Ragnar och Lena)

  Satsning på IT-lärarutb, Ragnar och Lena jobbar med att utveckla undervisningen i "IT" ("IT-biten", stämmer träff med alla programansvariga, inventering av vilket behov som finns inom IT på olika program, sedan formulera en plan för hur man ska utveckla IT-utb inom programmen. 

  Vill att studenterna ska få erfara vilken bra tillgång IT är och detta måste gå genom lärarna på programmen så det behövs ett bra samarbete. I dagsläget måste man göra en prioriteringslista, "pilotstudie", workshops etc. "Det känns inte som en lärarhögskola när man kommer hit som lärarstudent" -det finns ett behov av möjlighet att få "prova på".

  Annie-Maj och Susanne; möte i Borlänge med Johan, LIsen och Anne -dessa tre har tittat på vilket behov som finns hos lärarna inom digitalisering. Framtidsmuseum ska verka som ett nav främst för teknikämnet. I Falun ska några pilotskolor ingå i ett "projekt" för att utbilda åk 7-9 tekniklärare (i en första satsning, för att utveckla digitalisering i skolorna), osäkert vilka som kommer att ingå i den här satsningen. I januari ska dessa fem ha nytt möte och planera vidare. Johan Sonne, Lisen Vogt och Anne har skickat in en ansökan till Ljungbergsfonden. De vill att denna satsning ska starta redan hösten-17. Behov nu: en grupp som jobbar med det här, vilket behov finns t ex material (vad finns och vad behövs), hur ska en (kurs)plan se ut för denna satsning.

  Lena om tidigare erfarenhet i Sthlm: Del 1- deltagarträffar samt genomförande i klassrum, gemensamma samtal efter med övriga deltagare osv, Del 2- kollegialt lärande, hur deltagarna hjälper sina kollegor att fortbilda sig inom digitalisering/programmering. Vi ska få ta del av det här upplägget. 

  Sammanfattningsvis: vi måste inventera vilket behov vi har inom digitalisering inom vårt ämne! 

  Frågor: den interna fortbildningen för oss lärare -vem kan hjälpa oss om detta, Lena och Ragnar? -kan vi få timmar för detta?  

  Vidare tittar Lena och Ragnar på hur olika salar (t ex f-lab) inom högskolan utformats och hur dessa används, och hur dessa skulle kunna användas bättre. 

  I dagsläget verkar digitaliseringen mer aktuell, programmering diskuteras dock parallellt. Men det finns ett klart behov inom matte/teknik-kurser inom programmering. 

  Lena och Ragnar ber om behovsinventeringen från ämnet snarast.

  Terje -ansvarig för att detta görs och att vi har något konkret till mötet i januari samt till vidare diskussion med Anna och Ragnar (nytt möte i v.47, tisd 22 nov kl 9, angående omfattning, tidsplanering, innehåll, behov av vidareutb inom ämnet mm, då har även skolverket presenterat ny kursplan för teknik den 10:e nov under FND-konferensen)

  Bengt Eriksson PUD-"tänk på att det finns anslag att söka från Ljungbergsfonden för att utveckla ämnets kurser, mkt angeläget att bygga upp kompetens".

  Ämnets hemsida:

  Nästa möte!

  FND-konferens:

  29 anmälningar än så länge! Ej någon anmälning från skolor i regionen. Annie-Maj ska skicka ut påminnelser. Johanne anmäler oss som grupp idag. Skolverket samt Johan Sonne -bjuds. Maria kollar upp ifall ämnet verkligen måste betala för konferensen. Möte på måndag angående FND, t ex måste vi bestämma hur vi fördelar arbetsbördan under konferensen. 

   

  Övriga frågor:

  Skolträdgården -Ska på möte med Lars-Olov Nordkvist (måndag!?), Johanne och ev Susanne kommer också att vara med. 

  Fortsatt materialbeställningar -t ex vattenbad (Susanne R), värmekamera (Terje), extern cd-rom läsare (Jenny), syre/koldioxidmätaren (Hedda).

  Kursutvärderingar -ska även skickas till programansvariga. Men Maria föreslår att hon skickar dessa vidare till programansvariga (som måste göras aktivt, sker ej automatiskt)

  I och med att Annie-Maj reser bort blir Lena ställföreträdande ämnesansvarig. 

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.