Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2016 > 2016-06-10

2016-06-10

  Table of contents
  No headers

  Ämnesdag vid Haganäs den 10 juni

  Minnesanteckningar

  Närvaro, Lena, Terje, Jenny, Susanne A, Susanne R, Hed Kerstin, Annie-Maj

  Dagen ägnades åt att framförallt diskutera verksamhetsuppdragen B1 och A3

   

  B1. Forskningsanknytning

  Kartläggning av forskningsanknytning

  Lena, Terje och Jenny redovisade den kartläggning av vilken forskningsanknytning som redan finns (men kanske inte är synlig) i kurserna i dag.

  B1. Det som redan finns är forskningsartiklar eller avhandlingar främst didaktiska men även någon naturvetenskaplig. Alla föreläsningar bygger på originalartiklar och flera föreläsningar utgår från aktuell forskning. Flera föreläsningar ger exempel på olika teorier och visar även exempel på olika hypoteser som inte alla är överens om. I NV1026 ska studenterna också söka efter artiklar. Kursen Introduction to Sustainable Development är tung med forskningsartiklar. I kursen NV1033 diskuteras även hur vetenskapliga texter kan skrivas. Ett förslag som framfördes för att underlätta arbetet och för att uppdatera kurserna med relevant och ny forskning var att vi hjälps åt att lägga in artikelexempel (länkar) i ämnesmappen.

  I dag möter studenterna främst den forskning som bedrivs av Annie-Maj och Stefan.  Några förslag som framfördes var att även Hedda och Johanne ska få utrymme att på något sätt presentera sin forskning. Vidare skulle vi kunna prata mer framåtsyftande med studenterna i slutet av kurserna om möjligheten att inkludera examensarbeten i pågående didaktisk forskning. Vårt arbete med att utveckla kurser och uppgifter skulle även kunna kopplas till pedagogisk meritering,

  B2. Vi behöver tid för att kunna söka nya kontakter och forskningsmedel.

  B3. Tre-årsplan

  2017 - Ämnet söker mer forskningsmedel så att vi inom ämnet har möjlighet att bedriva forskning. Detta är en förutsättning för att undervisning och examensarbeten ska kunna knytas till forskning inom ämnet.

  2017 - Ämnet arbeta vidare med att synliggöra användning av aktuell forskning för studenter och omvärld och oss själva t ex genom att lägga in artiklarna i litteraturlistan.Här kan artikelexempel från ämnesmappen vara behjälpligt.

  2017 - Ämnet skapar en framåtsyftande föreläsning om den ämnesdidaktiska forskning som pågår i gruppen och som går att knyta till möjliga examensarbeten i programkurserna.

  2018 - Ämnet behöver även arbeta för att få in mer naturvetenskaplig och teknikinriktad forskning. Vid detta arbete föreslås att ämnet diskuterar följande punkter 

  - Balansen i kurserna mellan didaktik och ämneskunskaper

  - Balansen mellan grundläggande naturvetenskap och naturvetenskap från forskningsfronten

  - Vad olika lärarutbildningar betonar som kursinnehåll

  2018 - Ämnet behöver också verka för att visa på forskning som inspiration och Intresseväckare

  2019 - Utvärdering och revidering.

   

  I budgeten behöver vi äska medel för att: (Utan inbördes prioritering)

  För att kunna fortsätta med de kontaktnät vi har men vi behöver även kartlägga och synliggöra vad vi fått ut av konferenser som exempelvis idéer, inspiration, nätverk, skapa informella kontakter, byte av information, upplägg av kurser behöver vi söka medel, cetis, HU,

  Kunna ägna en heldag till att läsa och diskutera artiklar inom ämnesområdena biologi, fysik, kemi och teknik, 10 personer * 8 timmar = 80 klt. Ämnet behöver också diskutera hur ämnesforskning implementeras i kurserna vilket kan görs som en seminarieserie med en träff en eftermiddag/termin alt. tre träffar under ett år. 10 personer * fyra träffar * 2 timmar = 80 klt

  Ämnets lärare behöver få delta i konferenser och nätverk, dels didaktiska konferenser men även ämneskonferenser 10 personer * 16 timmar = 160 klt + resor, boende och anmälningsavgifter. Om ämnets lärare även skall presentera vid konferenser behövs tid för att sammanställa data och skriva abstrakt. För nätverk 10 personer * 8 timmar = 80 klt.

  För att studenter ska ha möjlighet att möta den forskning som ämnet representerar behöver ämnet ha forskning. Att söka medel tar tid och ämnets lärare behöver få tid för att möjliggöra ansökningar. För att få mer didaktisk- och ämnesforskning behövs medel för att kunna söka forskning inom aktuella områden. Eftersom ämnet egentligen består av fyra ämnen samt didaktik som är ett eget forskningsområde skulle ämnet behöva forskning inom alla fem områdena. Till en början söker ämnet tid för att söka forskning inom områdena biologi och kemi. 6 personer * 20 =120 klt.

  På högskolan pågår en seminarieserie inom forskningsprofilen, Utbildning och Lärandes försorg, inom denna seminarieserie lyfts relevant pedagogisk forskning fram (dock ej naturvetenskapsdidaktisk forskning) i seminariet. I seminariet deltar idag de lärare som har forskningstid och därmed möjlighet att delta vid seminarierna. Alla lärare inom ämnet borde ha möjlighet att delta vid seminarierna för att på ett enkelt sätt få insikt i den pedagogiska forskning som pågår vid Högskolan Dalarna. Därmed söker ämnet tid för möjliggöra för samtliga lärare att delta i seminarieserien 10 lärare * 10 seminarietillfällen * 2 timmar = 200 klt

  Tid för utvärdering, en träff en halv dag 10 personer * 4 klt = 40 klt

  Lena: Information uppdatering av ämnets hemsida och våra profiler

  I höst behöver vi arbeta vidare med att uppdatera hemsidor för kurserna och det behövs flera bilder.

  Detta behöver vara klart till 25-26 aug.

  Lena skickar ut en påminnelse

   

  A3. Internationalisering

  Hur skapar ämnets internationaliseringsansträngningar ett mervärde för studenterna

  A3. Kartläggning av internationaliseringsaspekter inom kurserna Susanne A, Lena, Terje

   

  NV1026 har exempelvis en uppgift som innebär att studenterna behöver ta ett globalt och internationellt perspektiv. Vidare innehåller flera kursen globala perspektiv på Hållbar utvecklings frågor. Litteratur som har globala och historiska perspektiv t ex Diamond. De flesta av ämnets kurser har också litteratur på engelska. Det förekommer även gemensamma exkursioner eller laborationer mellan några av lärarutbildningens kurser och kurser med internationella studenter. Vidare innehåller föreläsningarna globala och internationella perspektiv t ex Teknikens historia – ursprung mellanöstern och/eller tekniska system- globala system transport, internet o s v tekniska konstruktioner byggnader från hela världen? Flera kurser har också artiklar skrivna på engelska som frivillig litteratur. I några kurser har studenter bidragit med internationella perspektiv och erfarenheter.

  Vad är viktigt för vårt ämne? Vad innebär ett mervärde för studenter?

  1.      Fortsätta samarbete mellan olika kurser med internationella studenter och lärarstudenter.

  2.      Synliggöra de internationella perspektiven i frågor om Hållbar Utveckling och tekniska och globala system

  3.      Att synliggöra andra skolsystem – förståelse för andra kulturer

  4.      Barn med utländsk bakgrund – utomhus pedagogik-didaktik

  5.      Lärarutbyten – vecka, eller längre tid,

  6.      Medverka i en gemensam internationell kurs

  7.      Outdooreducation – motiverat att titta på liknande kurser internationellt

  Treårsplan

  2017 - Fortsätta samarbete mellan olika kurser internationellt och kurser i lärarutbildningarna

  2017 - Planera för en verksamhet som tar världen till studenterna eftersom studenterna har svårt att

  åka ut på internationella utbyten

  -        låta studenter jämföra olika länders läroplaner- styrdokument eller liknande

  2017 - Söka kontakter i norden för att skapa nätverk och utbyta erfarenheter alternativt andra länder

                             ev. samverka i kurser inom lärarutbildare

  2018 – resa till de kontakter vi funnit

  -        Omsätta hur vi tar världen till studenterna

  2019 – omsätter våra erfarenheter i praktisk verksamhet

  -        Utvärdering och revidering

   

  I budget behövs därmed tid för utvecklingsarbete och tid för att utveckla kontakter ca 50 klt

  För 2018 kommer det att finnas ett behov av tid och resor, boende för att på plats möta kollegor i nordiska eller andra länder. Eventuellt kan Nordplusmedel sökas 3 lärare * 60 klt = 180 klt

  I budget för 2019 behövs medel för genomförande av ett nätverk alternativt deltagande i en gemensam kurs samt för utvärdering.

   

   

  A4. Pedagogisk meritering

  Pedagogisk portfölj ska innehålla; en text där det beskrivs hur forskning är kopplat till undervisning

  Plan

  2017 – Starta upp en seminarieserie en träff per termin

  A)     Pedagogisk grundsyn lite olika exempel - pedagogisk meritportfölj

  2018 – fortsätta på seminarieserien

  B)     Utvärderingsarbete – presentation vi ex. konferenser

  C)     Någon av ämnets lärare presenterar sin pedagogiska meritportfölj vid ett seminarium.

  2019 - fortsätta på seminarieserien

  D)     En kontinuerlig process från 2017 och 2018

  E)      Motivera: stödjande miljö, tips om hur man kan lägga upp portföljen,

  F)      Komma på olika saker, utveckla undervisningen som gagnar ämnet och kurserna,

   

  Budget: 2017-2019

  seminarieserie – en eftermiddag per termin – 10 lärare * 10 klt = 100 klt per termin

  timmar till konferenser för att presentera 150-200  för deltagande i konferenser

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.