Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2016 > 2016-05-12

2016-05-12

  Table of contents
  No headers

  Högskolan Dalarna                                                                                                                               

  NV-möte, torsdag den 12 maj kl. 13.00 - 14.30

   

  Plats, Ekeby och samtalsrum 50

   

  Närvaro och sekreterare

  Johanne (sekreterare), Annie-Maj, Lena, Jenny, Maria, Susanne R, Terje, Hannele

   

  Dagordning med minnesanteckningar:

   

  Ärenden                                                                                             Föredragande                           

  1.      Medarbetarundersökningen                                           Magnus                                       

  Hur går vi vidare?

  ·        Vi kompletterade de punkter vi förra gången kom fram till när vi diskuterade uppföljningen av medarbetarundersökningen med två punkter (se bilagan): Under våra styrkor ville vi lägga till att vi har både bred och djup kompetens inom ämnet. Under svagheter/risker, risker ville vi lägga till att vi inte använder/tar till vara vår kompetens. Vi diskuterade sedan parvis vilka prioriteringar vi har (utifrån punkterna) när det gäller vad som fungerar bra/våra styrkor och svagheter/risker. Magnus ska summera våra diskussioner och skicka skriftligt till oss.

   

  2.      Planering inför hösten 2016                                            Lena

  ·        Kolla den gemensamma tgs:en. Om något inte stämmer kontakta Lena, om ni önskar större ändringar, kontakta Magnus.

  ·        Schema ska nu skapas utifrån den gemensamma tgs:en.  Detta ansvarar kursansvariga för. Schemaunderlag ska skickas in senast 23 maj.

  ·        Lena undrar om fördelningen av kursansvar ska kvarstå. Fördelningen mellan personer är ojämn som det ser ut nu.

  ·        Lena presenterade söksiffror till höstens kurser.

   

  3.      Granskningsrapport och utlåtande                                Annie-Maj

  Hur arbetar vi för att upprätta en plan?

  ·        Annie-Maj redogjorde för granskningsrapportens sammanfattning om ämnets styrkor och svagheter och hur vi kan arbeta vidare. En tanke finns att få hit en gästprofessor till vårt ämne. Vi behöver arbeta för att något/några av ämnena inom naturvetenskap ska ingå i ämneslärarutbildningen. Vår omvärldsbevakning behöver vi även satsa på. Vi behöver arbeta med en plan för kompetensförsörjning inom teknik- och fysikdidaktik. Dokumentet ger oss argument för att satsa på detta. Annie-Maj skriver en åtgärdsplan som vi får ta del av senare.

  4.      Rapporter (ca 5 min per rapport)                                  

  Globala skolan/GAP                                              Susanne A

  Konferens ämnesdidaktiska broar                     Susanne A

  ·        Susanne A var ej närvarande så dessa punkter bordlades.

   

  5.      Övriga frågor?            

  ·        Önskelista om material/böcker till labben ska läggas ut för en långsiktig planering.

  ·        Vissa böcker fattas på labbet. Finns det böcker därifrån på våra kontorsrum?

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.