Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2016 > 2016-04-14

2016-04-14

  Halv ämnesdag den 20160414

  Närvarande: Susanna A, Hed Kerstin, Annie-Maj, Stefan, Johanne, Lena, Jenny, Hannele, Susanne R

  Sektreterare Susanne R (puntk 1 och 2), Johanne (punkt 3 och 4).

  1. Pedagogisk karriärstege

  Lena redogör kort om Högskolan Dalarnas pedagogiska karriärstege mer information finns på högskolans hemsida http://www.du.se/pedagogisk_karriarstege  samt i fronterrummet ”Pedagogisk karriärstege”.      

  Ämnet har i uppdrag att undersöka förutsättningar för akademins personal att genomgå pedagogisk meritering.  Förslag: Kollegiala diskussioner/seminarier om pedagogisk portfölj som kan kopplas ihop med arbete för att grundutbildning och forskning  samverkar och möts. Genom att knyta ihop kan vi budgetera och erhålla timmar för arbetet. Även att bidra till den nationella och internationella högskolepedagogiska samtalet genom medverkan i seminarier, publicering och konferensdeltagande. 
  Lena, Hedda, Johanne och Jenny bildar en grupp som skall skissa upp en plan hur vi kan arbeta långsiktigt med meritering och ämnets utveckling.  Börja med att titta på vad ämnet gjort tidigare och sammanställa det tidigare arbetet och diskutera vad det är vi behöver göra för att utvecklas vidare.  Planen skall presenteras på ämnesdagen i Juni och tills dess skall alla ha läst Högskolan Dalarnas dokument som handlar om pedagogisk meritering.

  2. Forskningsanknytning

  Jenny och Johanne har tittat på några av ämnests kurser  och dessas koppling till forskning och ämnesdidaktik vad gäller t.ex. litteratur och uppbyggnad av forksningsartiklar. Forkning i alla delkurser  bör införas. Förslag på förbättringar: Öka mängden forskningslitteratur inom ämnets kurser, lägga till artiklar på engelska, modifiera kursmomenten så att forskning involveras samt stötta studenter att söka efter forskningslitteratur. Ämnesansvariga bör jobba för att forskningslitteratur finns i alla delkurser och att forskningen synligjörs för studenterna.  Kursansvariga för de aktuella kurserna skall träffas och diskutera varefter respektive kursansvarig träffar lärare som undervisar i kurserna. Därefter inventeras långsiktiga behov i samband med ämnesdagen i juni.

  3. Internationalisering

  Susanne A redogjorde först för högskolans policy för internationalisering och sedan för hur vi har beskrivit ämnets internationaliseringsarbete i vår verksamhetsberättelse för 2015 angående internationalisering samt vad vi har angett som mål i vår verksamhetsplan för 2016. Lena berättade att hon och Annie-Maj hade diskussion med Magnus om hur uppdraget skulle tolkas, vad ”mervärde” betyder i detta sammanhang och vad betyder internationalisering för oss. Detta ledde fram till de frågor som vi kan utgå ifrån för vårt arbete med internationalisering:

  ·        Vilket internationaliseringsarbete är viktigt för lärarutbildningen i stort och för vårt ämne?

  ·        Finns kvalitetsaspekter identifierade i vår verksamhetsplan?

  ·        Hur kan vi arbeta framåtsyftande och vad behöver utvecklas under en treårsplan?

  ·        Vad behöver vi lyfta fram som viktigt inför nästa års budget?

  Dessa frågor presenterades (utan ambition att svara på dem i detta skede) och följande punkter togs upp:

  -   Vi diskuterade om att låta studenter göra jämförande studier mellan olika länder/kulturer etc kan ge mervärde. Studenter har olika erfarenheter som vi kan ta vara på (olika kulturer, förhållningssätt etc). Möten mellan olika studentgrupper, t.ex. kurser med internationella studenter och inom lärarprogrammet kan ge ett mervärde.

  -   Att ha olika perspektiv är berikande men en utmaning för studenterna – inte alltid lätt att byta perspektiv. Behöver träna på detta

  -   Kartläggning av genus- och demokratiaspekter som är gjort av Hannele och Lena kan vara en utgångspunkt till en kartläggning om internationalisering

  -   Susanne A kom med förslag på en handlingsplan som innehåller kartläggning, diskussion och brainstorm som kursansvarig har huvudansvar för.

  -   Susanne A tog även upp frågan om lärarutbyten för att berika utbildning och forskning

  -  Stefan förde fram idén att skapa en gemensam mötespunkt med andra universitet för internationellt utbyte

  - Annie-Maj påpekade att vi även behöver samarbeta med andra universitet (nationellt och internationellt) om vår undervisning och forskning så vi inte blir en för isolerad grupp 

  Hur vi går vidare: På ämnesdagen presenterar kursansvariga en prel. kartläggning av internationaliseringsarbetet i respektive kurs. Utifrån kartläggningarna diskuterar vi syftet med internationalisering för vårt ämne och vad vi menar med mervärde och kvalitet och t.ex. hur syften synliggöras i kursplaner etc.

  4. Rättsäker examination

  A-M redogjorde för vad som gäller för examination enligt dokumentet ”Rättssäker examination” – att sätta betyg är viktigt och vi behöver betygskriterier. Bedömningskriterier kan se olika ut (vara för enskilda moment/uppgifter eller hela delkurser). Examinatorns roll er olika ut i olika ämnen och kurser. Skriver under betyg till kvalitetsansvar. A-M undrar hur vi arbetar framåtsyftande med detta.

  Förslag fram till ämnesdagen? Examinator 2 för kurser gör en sammanställning över vilka betygskriterier som finns i kursen. Gäller alla våra kurser.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.