Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2016 > 2016-02-11

2016-02-11

  Table of contents
  No headers

  NV-möte 160211                                                                                   

  NV-möte, torsdag den 11 februari kl. 13.00–14.30

  Plats: F-Klaipeda och samtalsrum 50

   

  Närvaro: Stefan, Susanne A, Jenny, Susanne R, Terje, Hannele, Johanne, Annie-Maj, Lena, Hedda.

  Sekreterare: Susanne Antell

   

  Ärenden                                                                                                                           Föredragande                

  Dagordning, finns övriga frågor?

  1.      Demokrati                                                                                                                                 A-M

  Alla måste räcka upp handen om man vill ha ordet.

   

  2.       Rapport angående inför FND konferensen                                          A-M/Magnus/Lena/Johanne

  Underlag har skickats till Johan Sonne om att söka medel från Ljungbergsfonden. Magnus ansvarar för budget. Affisch på gång. Länk till konferensen finns.

   Extern http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Aktuellt/Kalender/Forskning-i-naturvetenskapernas-didaktik-FND-2016/

  Alla key note speakers är inte inbokade.

   

  3.       Diskussion. Laborationsansvar, vad behöver göras, av vem?                                   Lena                                        

  Lena presenterar en förteckning över vad labbansvaret omfattar. (Bifogas)

  Ansvariga för olika delar av labbansvaret utses i samråd med Magnus. Alla i gruppen läser igenom förteckningen för att se om någon uppgift saknas.

   

  4. Planering av hur vi tar tag i skolträdgården                                                    Susanne A/Johanne

  Förslag: Uppdrag till Johanne och Susanne    

  De flesta kurser med campusmoment använder trädgården bl a för studier av biologisk mångfald och ekologiska processer under kommande vår och höst. Inga betydande åtgärder eller insatser för iordningsställande av trädgården under 2016 vårtermin. Endast underhåll i form av rensning och viss avverkning i ”djungeln”. Planer för större förändringar av trädgården för att få ett fungerande pedagogiskt rum är på gång.       

  Lena ser över den gemensamma TGS:n för att se vem som kan få trädgårdsarbete som del av sin tjänst.

  Susanne Antell kontaktar Lennart Andersson och informerar om våra kortsiktiga och långsiktiga planer.

   

  5. Diskussion. Samarbete med framtidsmuseet                                                 Susanne R/A-M

  Susanne R informerar om Science Club - för särskilt begåvade/intresserade barn i åk 5-6 som kommer att äga rum i Framtidsmuséet under våren 2016. Ämnet Naturvetenskap vid Högskolan Dalarna kommer att delta och hålla i undervisningen gällande teknik, kemi och biologi.

  Vårt ämne kommer också att utvärdera projektet.

          Ska vi forma ett forskningsprojekt? söka medel från skolforskningsfonden?

          Vilka vill delta? Kontakta Annie-Maj snarast om du har intresse av att ingå i forskningsprojektet.

   

  6. Diskussion. Nv-möten med litteraturinnehåll                                                                            A-M                                                       

           förslag litteratur till den 3/3

  Hedda ansvarar för att ta fram förslag på allmänt orienterande litteratur om embodied cognition. Alla som har tips skickar till Hedda.

   

  7. Rapport. Förslag Kursplan: Hållbar utveckling i undervisningen                                          Susanne A

                 Högskolepedagogik 3 hp, avancerad nivå 1

  Susanne Antell skickar ut kursplanen till alla i ämnet. Synpunkter på kursplanen sänds till ajn och sat

  Annie-Maj lägger sista handen vid kursplanen innan den skickas in.

  Gruppen enig om att kursansvar skall ligga inom ämnet Naturvetenskap.

   

  8. Rapport. KPU fokus framtid                                                                                                           Johanne

  Johanne Maad:  KPU: ca 30 studenter kvar i programmet. (av ca 40 från början) Examensarbete andra halvan av höstterminen. Ca hälften av dessa har naturvetenskap/teknik eller matematik som ett undervisningsämne. Till hösten nytt intag. Antal stud med teknikinriktning kommer ev. att begränsas pga brist på vfu-platser. På ett möte vi hade påpekade vi dock att det är synd att begränsa pga bristen på tekniklärare. Jag vet inte hur det blir men håller koll genom att jag går på programmöten. Examensarbeten på avancerad nivå. Johanne ansvarar för kursplanerna.

   

  9. Rapport. Vilka nätverk vill/behöver vi vara en del av?                                                           Susanne A

  Skilja på nätverk och samverkan, tycker Annie-Maj. Intressant att få syn på om det är nätverk som fattas, t ex internationella nätverk.

  Susanne A skickar ut en tabell som alla fyller i och Susanne A sedan sammanställer. En ny tabell över nätverk och samverkan sammanställs varje termin.

   

  10. Rapporter

  1) Hagströmska                                                                                                            Hannele är kontaktperson.

  2) Skolverkets beställning av handledarutbildning                                                Terje och Hannele föreslås. 

  3) Internationalisering                                                                     A-M informerar kort om hur HDa skall satsa på internationalisering. En diskussion pågår i ledningen om var och hur man skall satsa.

  4) UFN, ny dekan Lars Rönnegård, professor statistik

   

  11. Övriga frågor?

  Jenny Lönnemyr efterlyser NGL-finansierade projekt som fokuserat på kollaborativt lärande.

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.