Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2016 > 2016-01-14

2016-01-14

  Table of contents
  No headers

  Välkomna till årets första ämnesmöte på torsdag kl 13-14.30. Lokal: Luossa/Samtalsrum 57

  Följande punkter togs upp:

   

  1.       Närvaro: Lena (sekreterare), Stefan, Susanne A, Jenny, Susanne R, Terje, Hannele, Johanne, Annie-Maj, Stefan Pettersson

   

  2.       Annie-Maj – ny ämnesföreträdare

   

  3.       Möteskalender för vt 16, ämnesdag, förslag från Annie-Maj

                                                                 i.      Förslag till datum varannan vecka eller var tredje, torsdagar 13.00-14.30 - 28/1, 11/2, 3/3, , 31/3, 14/4, 28/4, 12/5, 26/5

                                                               ii.      Personalkonferens 25/2 14.00-16.00 och 15/6 13.00-16.00

                                                              iii.      Ämnesdag vecka 23 10/6, förslag att även en av de ordinarie NV-mötena mitt i terminen förlängs till halvdag.

   

  4.       Examinatorer för vt 16, kursansvariga tar över:

  1.        NV1031 hkl + lsk reserv

  2.       NV1026 lsk + sat reserv

  3.       NV1032 jmd + thd reserv

  4.       NV1024 sat + ajn reserv

  5.       NV1027 sat + ajn reserv

  6.       NV1033 hju + thd reserv

  7.       NV1015 thd + hju reserv

  8.       NV1016 thd + hju reserv

  9.       NV1017 hju + thd reserv

  10.   Kemi 1 och Kemi 2 srm + hkl reserv

  11.   Biologi 1 och Biologi 2 lsk + jmd reserv

  1. Inrapportering av betyg – viktigt att examinator informeras när betyg rapporteras in (via webbrapportering helst). Som betygsdatum sätts datum när uppgiften skulle lämnas in/tentan skrevs, inte det datum när rapporten/tentan rättas.
  2. FND-konferens, 9-10 november: Maria, Johanne, Lena, Annie-Maj och Magnus har haft ett första möte. FNDs styrelse fixar key note speakers och betalar för dem. Vi ska göra resten, tidsplanering (ajn, lsk), budget (ajn, lsk, mjb), lägga ut information på hemsidan (jmd, Filippa Bergqvist) är till att börja med prioriterat. Mats och PUD-Bengt kan hjälpa till med budget. Lokaler kostar mycket (80 000 på NO-biennalen), samt personalkostnader. NO-biennalen gick bak 150 000 kr. Vi behöver söka medel från Ljungbergsstiftelsen.

  Temat för FND konferensen är embodied cognition, vill någon vara key note speaker i ämnet?

  7.       Ämnets strategier som vi diskuterade 18 dec:

   

  Önskemål om kompetensutveckling inom ämnesgruppen, exempelvis om lärandeteorier.

   

  Ökat aktivt deltagande i konferenser, leder till kompetensutveckling, pedagogisk meritering, omvärldsanalys. Strategiskt viktigt. I år: Internationell konferens om skolgårdar, nationell konferens om lärarutbildning, konferens i fysikdidaktik samt konferens i biologididaktik. Ämnet har 100 timmar budgeterat per termin för samverkan och konferenser (gäller när man representerar ämnet, om man presenterar forskning tas tid från forskningsmedel).

   

  Johanne har fått i uppdrag att kolla upp information om pedagogiska karriärsstegen.

   

  Kan vi utveckla vårt arbete med peer assessment – kamratbedömning/kritiska vänner? Av texter eller upplägg av undersökningar inom naturvetenskap. Samt dokumentera hur vi arbetar med kollaborativt lärande inom våra kurser.

   

  NGL-projekt. Vad här hänt med de inspelningar som gjordes? Johanne och Susanne A:s inspelning om vinterekologi snart klar. Wiki-projektet, svårt med det tekniska vilket påverkade bedömningen av uppgiften.

   

  Lena lyfter frågan om hemsidans uppdatering vid kommande ämnesmöte.

   

  Internationalisering, vilken riktning/vilket mål har vi med detta arbete. Tas upp som samtalsämne på kommande ämnesmöte. Ska finnas en koppling till hur dessa kontakter kan användas inom våra utbildningar.

   

  Skolträdgården – Liselott kommer inte att ha hand om trädgården. Magnus tittar nu på om parkförvaltare kan ha hand om trädgården.

   

  Prata om samverkan med Skogen i skolan och andra organisationer. Syfte, ekonomi för etc.

   

  Estetiska lärprocesser, hur kan vi utveckla detta inom våra kurser? Bjuda in Kerstin Ahlberg. Läsa Britt Jakobssons studie med koppling till estetiska lärprocesser på ett möte.

   

  För övriga punkter se minnesanteckningar för ämnesdagen.

   

  8.       Nya projekt (Barn- och utbildningsförvaltningen Falun) Johanne och Annie-Maj kommer att kallas till ett möte, tillsammans med PUD-Bengt. Bjursåsskolan åk 7-9, lärare och elever har intervjuats om undervisning i naturvetenskap.

   

  9.       Hållbar utveckling, GAP. Koppling till UNESCO. Program fram till 2019 för lärande för hållbar utveckling. Vi vill medverka och hjälpa till att utforma denna satsning för lärande för hållbar utveckling. Ämnet deltar i första träffen i Uppsala i april.

   

  10.   Extra campustillfälle förläggs till v. 23, två dagar, förslagsvis tis-ons. Samordning av NV1031, NV1032 och NV1026.

   

  11.   Avtacka Fredrik efter nästa NV-möte den 28 jan.

   

  12.   Susanne Römsing och Hedda får komma med förslag på ett antal datum där vi kan avtacka Marianne.

   

  13.   Hannele tar upp problematik med en student i NV1015. En strategi behöver läggas upp för hur vi ska bemöta denna problematik.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.