Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2015 > 20151203 NV-möte

20151203 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  Närvaro och sekreterare Annie-Maj (Lena, Stefan, Fredrik, Jenny, Maria, Terje, Hannele, Susanne R, Susanne A, Johanne)

  1) Kommande möte om parskrivning i examensarbete 1 – synpunkter eller frågor som vi vill tas med till detta möte?

  Frågor

  Ska eller är det frivilligt? Omfattning hur påverkas den? Fler texter? Bedömning individuell hur ska den göras? Självständigt arbete? Vad händer om studenterna blir osams? Positivt kvalitén kan höjas? Positivt om det blir tydligare förklaringar. Handledarrollen ur förändras den?

  Förslag

  Uppmuntra olika sökbaser. Erfarenhet av att en student drar en annan student… Finns alternativet att använda samma material men skriver olika? Planera arbetet beskriva noga, hur de lägger upp arbetet vem som gör vad, viktigt att det följs upp under tiden. Behöver studenterna beskriva vem som gjort vad? enskilt eller tillsammans? Dagbok, båda skriver dagbok om vad de gjort för något, när de träffas (ytterligare en sak som skall bedömas) Dokumentera sitt eget arbete gör att de blir lite mera noggrann… Sjuksköterskeutbildningen har parskrivning…

  2) Förberedande diskussion inför utvärdering av vår forskningscirkel med koppling till examensarbete - Mats Lundgren kommer kl. 15 samma dag som NV-mötet.

  Kort fördiskussion om forskningscirkeln: Planeringsmöte, Ingång, innehållet formades utifrån det behov som uppstod från ett seminarium till nästa. Diskussion om organisation, hitta tider för att träffas, Resurspersoner, Benchmarking, teorianknytningen, Varav teorianknytning genomsyrar alla träffarna…

  Träff 1. Vi läste tre examensarbeten 1. samt bedömningskriterier för dessa och Eriksson Barajas… Sammanfattning av vad diskussionen handlade om, vad krävs för de olika betygen, ett av arbetena innehöll brister t ex formalia, bedömningskriterier saknar metodologiska överväganden saknas. Krav på teorianknytning? skulle jag vilja att det framgår att vi diskuterade examensarbetena med bedömningskriterierna/underlaget som utgångspunkt. En stor del av diskussionen kretsade kring vad som ska krävas för G och VG och huruvida bedömningskriterierna lyfter fram det som vi tycker är viktigt. T ex tog vi upp att bedömningskriterierna inte lyfter fram metodologiska överväganden på ett tydligt sätt

  Vad blev utfallet, en utveckling av handledning och handledarschema, uppsatsens upplägg, krav på G och VG

  Träff 2. lärandeteorier, Lundgren, Säljö och Liberg (2014) samt Föreläsning av Högberg. Utifrån lite av vad studenterna möter under utbildningen (termin 4) angående lärandeteorier. Vi diskuterade utifrån olika litteratur, lärande teorier

  Träff 3. Diskuterade även detta utifrån det som studenterna möter i utbildningen angående  kunskapssyn och kvalitativa forskningsmetoder, Under seminariet diskuterades även kopplingen till de lärandeteorier som var fokus vid den föregående träffen. Vid denna träff uppstod nya frågor om framförallt kvalitativ forskningsmetod. Ämnesgruppen bestämde därför att fördjupa sig ytterligare i vad kvalitativ forskningsmetod innebär.

  Träff 4. Litteratur som lärare som läser magister utbildningen möter. Som berör teori och kvalitativ forskning.

  Träff 5. Kvalitativa studier, och forskningsmetoder, Vid seminariet diskuterades handledning av examensarbeten, särskilt avsnitten om reliabilitet/validitet (respondentvaliditet) och fokusgrupper och resonemangen om hur många intervjuer man behöver göra (”teoretisk mättnad”).  Läsningen innehöll mycket ”matnyttigt” inför handledning av examensarbeten. På det sättet har vi arbetat med lärande målen för examensarbetena som vetenskaplig metod i förhållande till teoretisk ansats

  Träff 6. Ämnesdidaktik och val av metod och teori. Nya avhandlingar inom NO/Te kommer att presenteras. Viktigt att skapa tid för att kunna ha de här seminarierna. Sammanfattning, NÅGON får i uppdrag att prata med Mats om en eventuell fortsättning.

  Övriga punkter

  Inför en ny termin: Boka salar, fixa schema, prioritera och boka salar föreläsningar, campusdagar, mm

  Den gemensamma TGS är inte klar eftersom ämnesföreträdare inte är klart.

  Söksiffrorna finns du och jag, nya Webben

  Söksiffror, NV1026 färre 35 samt inga campusstudenter, Lena tar kontakt med Kerstin A och kollar att det stämmer.

  BI00004 Biologi 2, 17 studenter; NV1027,  6 studenter; NV1032,  11 studenter; NV1031,  32 studenter o s v.

  •3) Rapporter från möten, ev. med korta presentationer!

  Terje rapporterade från Cetis

  Maria rapporterade från träffen med NT-utvecklare

  •4) Övrigt

  Johanne, Ämnesdagen fredag 18 dec. Samuelsdals pensionat 08.30-16.00

  Magnus, 1) Annie-Maj ämnesföreträdare … ok från Stina.

  2) Maria Pettersson har fått en tjänst i Karlstad, lämnar oss under våren.

  Vi kommer att annonsera efter ett lektorat en ämnesdidaktisk inriktning, teknik?

  En arbetsgrupp behöver ta tag i FND-konferensen snarast.

  Kaffe!

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.