Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2015 > 20150604 NV-möte

20150604 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  Ämnesmöte Naturvetenskap 150604

   

  Närvaro och sekreterare: Johanne, Hedda, Lena, Stefan, Hannele,       Terje, Annie-Maj  och Susanne A är närvarande. Susanne A antecknar.

   

  Påminnelse om slutgiltig tgs – kursansvariga meddelar om uppgifter. NObiennalens timfördelning diskuterades. Klargörande önskas från Magnus eller Maria. Hedda har mejlat Maria en förfrågan. 

   

  Nytt kalendarium finns för hösten – se Fronter. 

  Syftet för det kollegiala högre seminariet diskuterades. Annie-Maj klargjorde vad som skulle kunna avhandlas under dessa seminarier. Datum för ämnesdag bestämdes till den 9 november. Plats och inspirerande "ögonlyftsaktivitet" ventilerades.

  Info om personalbehov i höst och två adjunktstjänster som ska utlysas i naturvetenskap. Universitetsadjukt i biologi, tillsvidare samt universitetsadjunkt i biologi, kemi och hålbar utveckling, ca 6 månader.

   

  Kort avstämning med vårt verksamhetsuppdrag, vad vi har avklarat och vad vi behöver arbeta mer med. Kursutvärderingar och hanteringar av dessa diskuterades. En fördjupad diskussion efterfrågas. Nya automatiserade kursvärderingsverktyget har provats i NV1031. 

  Vi efterfrågar underlag för mål 2, genomströmning, från Magnus Jobs.

  Mål 3. Nya kursplaner är på gång i flera kurser.

   

  Högskolepedagogisk kurs om hållbar utveckling – utveckling av kurs inför 2016. Medel från miljörådet och ämne Naturvetenskap finns för utveckling  och utformning av en kurs för högskolans personal. En arbetsgrupp skall tillsättas.

   

  Områdesnämndens kommande granskning av ämnet Naturvetenskap - Patrik informerar om vad detta innebär och svarar på frågor (se bilaga). (kl 14). 

   

  Internationaliseringsprojekt Susanne och Annie-Maj redogjorde för ett internationaliseringsprojekt som syftar till att öka de personliga mötena mellan internationella utbytesstudenter och svenska lärarstudenter inom ämnets befintliga kurser. Projektet har beviljats medel från Högskolans Internationaliseringssatsning 2015.

   

  Rapporter från möten. Johanne rapporterade från ämnesföreträdarmöte då två examensarbeten jämfördes och diskuterades. Syftet med granskningen samt framåtsyftande analys av diskussionen var oklar.

  Annie-Maj och Johanne rapporterade från ett möte om examensarbeten då parskrivande och grupphandledning diskuterats. Beslut om möjligheter till parskrivande skulle fattas vid annat möte, oklart vilket.

   

   Övrigt inga övriga frågor

  / Susanne A

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.