Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > NV-möten > Möten 2014 > 20140925 NV-möte

20140925 NV-möte

  Table of contents
  No headers

  ·         Närvaro och sekreterare för mötet

   

  Maria, Hedda, Lena (sekreterare), Susanne, Hannele, Johanne, Terje, Stefan

   

  ·         Kursbudgetar för alla BI, KE, och NV-kurser behöver uppdateras för att ev. kunna jämna ut våra tgs-er om fördelningen av timmar är ojämn mellan personer

   

  Alla går in på ämnets sida på fronter under arkiv och budget och ändrar klt så att vi har uppdaterade siffror. Ändra till grön färg så att det syns om siffrorna uppdaterats eller inte. Kursansvariga fyller i siffror för kurserna men alla måste titta på sina egna siffror för klt inom andra ämnens kurser och övriga uppdrag. Kursbudgetar för alla kurser får gärna läggas i samma mapp.

   

  ·         Vi går igenom kurser inom lärarutbildningen och tittar på mål 4 i verksamhetsuppdraget (se nedan).

   

  o   Bleanded learing – campus- och distansstudenter läser samtidigt.

  o   Flipped classroom – Studenterna ser inspelade föreläsningar innan de genomför en laboration, innan ett seminarium etc.

  o   Hemlaborationer i grupp - Studenterna lägger upp studier, genomför och diskuterar resultat tillsammans.  Därefter förs en diskussion i helgrupp tillsammans med lärare. Är mer studentaktiverande än laborationer på campus.

  o   Simuleringsprogram på nätet använd i kombination med månobservationen. Ger en fördjupad förståelse genom att se det praktiskt och i simulerad form.

  o   Tekniska lösningar i NV1026 – redovisar genom att göra en film av sin konstruktion –kraft som överförs till rörelse.

  o   Arbete med wiki – kritisk granskning av texter.

  o   Organisation av fronterrum och hur olika forum för kommunikation används.

  o   Föreläsningar streamas och spelas in eller läggs ut som inspelade.

   

   

  Idéer att utveckla:

  o   Spela in en process -  t ex arbete med tekniska lösningar och använda för att diskutera bedömningskriterier i teknik.

  o   Arbeta med wiki – mindre omfattande texter, färdiga texter med felaktigheter, tydligare mål med skrivandet (checklista).

   

   

  ·         Information om nya kurser och kursplaner

   

  Kursplanen för NV1028 (förskolan) är förnyad. En kursplan finns för lärarlyftskurs NO, 7,5 hp. Biologi 2 och Kemi 2 håller på att utvecklas. Kursplaner ska ut omgående för att kunna vara sökbara till vårterminen.

   

   

  ·         Önskemål om minikurs om smartboard (finns nu i 033)

   

  Förfrågan skickas av Johanne till NGL-centrum om eventuellt datum för kurs, kanske den 30 oktober.

   

   

  ·         Intresse om att delta vid FND i Karlstad

   

  Maria är med och organiserar.

  Johanne samt Annie-Maj, Susanne R och Lena ska presentera en poster.

  Eventuell sponsring från PUD för att täcka övrigas kostnader (troligtvis fyra personer?).

   

   

  ·         Rapportering från möten

   

  Förskollärarprogrammet (hkl) – 70 studenter till våren (25 campus och 35 distans). Dela upp kursen så att hälften t ex distans går på våren och hälften (campus) på hösten.

   

  NO-biennal (map) – Bioresurscentrum i Uppsala har tagit kontakt med Maria angående om Högskolan Dalarna kan ta emot 300 lärare till en av tre NO-biennaler i september 2015. Vänder sig till lärare. Arrangemanget bekostas av resurscentrum, olika företag och deltagaruppgifter. Högskolan bidrar med lokaler etc.

   

  NV-utvecklarträff  (map)– Inspektion av teknikämnet finns hos skolinspektionen.

   

  Tekniklärarnätverksträff (hju) - Teknik och läslust projekt på Örebro universitet. Skolinspektion i teknik togs upp även här. Cetis har länk till självvärderingsverktyg. Teknikkonferens i Norrköping nästa år – 12-13 oktober. Undervisningsstöd ska publiceras på skolverkets hemsida. Per Norström hade presentation om sin avhandling. Framtidsland – hållbar utveckling. Nästa möte 15-16 november.

   

   

  ·         Övrigt

   

  Ämnesmötet den 13 nov blir på Framtidsmuséet.

   

  Finns en sammanställning av Heddas och Maria B-H arbete med koppling till variationsteori i mapp för PG3 för de som är intresserade.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.