Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV3001 - Utbildning för hållbar utveckling > Projektuppgifter > Instruktioner för projektuppgiften

Instruktioner för projektuppgiften

  Table of contents
  No headers

  Syftet med projektuppgiften är att göra en fördjupning kring hur hållbar utveckling kan integreras i den egna verksamheten. Uppgiften kan handla om undervisningsplanering; allt ifrån ett enstaka moment som en föreläsning, ett seminarium eller en examinationsuppgift till tematiska inslag under en hel kurs eller ett program. Projektuppgiften kan också utformas som en kartläggning av befintliga moment som rör hållbar utveckling i de kurser eller program som du är verksam i.

  Förutom att utveckla en egen projektuppgift - och redovisa denna - kommer du att få granska och kommentera andra kursdeltagares projektuppgifter, och slutligen reflektera över de kommentarer du fått och eventuellt använda dessa för att förbättra din egen uppgift.


  Uppgift 2:1
  Din text ska kortfattat beskriva det du utvecklat i form av en undervisningsplanering, inventering, plan eller liknande. Arbetet bör även innehålla information om kontexten kring - och bakomliggande syften med - det du utvecklat. I vilket sammanhang kan undervisningsmomentet komma att användas (en befintlig eller tänkt ny kurs, utbildning etc)? Finns det redan lärandemål i kurs- och utbildningsplaner som kan kopplas till denna undervisning eller behövs nya lärandemål? Varför kan dessa undervisningsmoment/hållbarhetsmål/kunskaper/förmågor vara viktiga för studenterna i den framtida yrkesrollen?

  Den skriftliga redovisningen ska omfatta motsvarande 2-4 A4-sidor (7500-15 000 tecken inkl. blanksteg). Formen är fri och du väljer själv om du vill använda underrubriker etc. När du hänvisar till litteratur ska källhänvisningar finnas i texten och du får själv välja referenssystem. I förekommande fall kan det konkreta resultatet av ditt arbete (en seminarieinstruktion, exempel på föreläsningsmaterial, en utbildningsplan etc.) behöva bifogas som en bilaga.

  Se till att du befinner dig på rätt ställe i wikin när du skapar din sida där projektuppgiften ska presenteras, d.v.s. på sidan som heter "Projektuppgifter". Namnge sidan med rubriken för din projektuppgift. När du påbörjat och sparat din egen sida ska du gå tillbaka till sidan "Projektuppgifter" och skriva in din rubrik även här på en ny rad. Skapa sist av allt en klickbar länk från rubriken till din nya sida. Din text ska läggas ut här i wikin senast 8 november.


  Uppgift 2:2
  Med start tidigast 9 november ska du nu läsa och kommentera minst två andra kursdeltagares arbeten som du blir tilldelad. Den här gången är uppgiften inte att ändra i texterna, utan att reflektera, kommentera och ev. föreslå förändringar. I fältet längst ner, "add comment", skriver du dina kommentarer. Skriv inte bara att "det här var bra!". Här krävs en analys av uppgiften. Du kan försöka belysa problematiken på ett annat sätt, föreslå en källa som kan vara värdefull i sammanhanget eller utifrån egna erfarenheter föreslå hur undervisningsmomentet kan bli ännu mer givande för studenterna. Kommentarerna ska vara färdiga senast 14 november.

  Den 15 november ska alla projektuppgifter presenteras muntligt. För varje redovisning finns ca 20 minuter till förfogande. Förslagsvis fördelas tiden så att du presenterar ditt arbete på 10-15 min och använder resterande tid för frågor och diskussion. Vid redovisningen förväntas alla kursdeltagare ge konstruktiv återkoppling på andras projektuppgifter. Du som redan kommenterat skriftligt kan välja att bara helt kort återge din kommentar.


  Uppgift 2:3
  Nu ska du värdera de kommentarer och reflektioner du fått om din egen uppgift. Gör det genom en slutkommentar där du reflekterar över ditt eget behov av ytterligare kunskapsinhämtning inom området. Du kan med fördel - men måste inte - använda kommentarerna för att förbättra din text. Slutkommentar och eventuella ändringar i texten ska vara klara senast 22 november.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.