Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV3001 - Utbildning för hållbar utveckling > Projektuppgifter > Hållbar utveckling vid förändring Marianne > Hållbar utveckling vid förändring Marianne Spante 181118

Hållbar utveckling vid förändring Marianne Spante 181118

  Inledning

  Denna text föreslår förändring i en delkurs på avancerad nivå: Ledarskap med fokus på förändringsarbete, 3 hp. Kursen omfång kommer att minskas till 1,5 hp och därmed finns behov av att skriva om målen och ändra examinationsuppgiften.  

  Bakgrund

  Redan i högskolelagen (1992:1434) 1 kap. 5§ anges att högskolan ska främja hållbar utveckling för att människor ska tillförsäkras hälsosam miljö samt ekonomisk och social välfärd, bland annat lyfts jämställdhet fram (1 kap. 6 §). I det förslag till åtgärdsplan som miljörådet, Högskolan Dalarna ([HDa], 2018), presenterat nämns bland annat att regler för kursplaner revideras så att ansvaret för att integrera hållbar utveckling i utbildning tydliggörs. Övergripande mål för utbildning inom HDa är att alla programstudenter i utbildningen ska fortlöpande få reflektera över miljö och hållbarhetsfrågor, kopplat till sitt kommande yrkesliv (HDa 2016).

  Begreppet Hållbar utveckling nämns kort i utbildningsplaner i program på avancerad nivå, inom omvårdnad:

  En kurs första terminen i dessa program är Evidensbaserad vård och Ledarskap (VÅ3078), 7,5 hp. https://www.du.se/sv/Utbildning/kurser/kursplan/?code=V%C3%853078. Begreppet ”Hållbarhet” finns inte med i kursplanen. Däremot har vi som kurslitteratur lagt in material om Hållbart ledarskap - i vardag och förändring, eftersom delkursen Ledarskap (3hp) har inriktning mot förändringsarbete.

  Kursen VÅ3078 består av 2 delkurser, där studenterna i den första delkursen skriver PM till magisteruppsats, och den andra innefattar Journal Club, samt utformning av en teoretiskt underbyggd handlingsplan för förändringsarbete. Delkurs 1 kommer ht 2019 att omfatta 6 hp för att öka kvaliteten på PM samt minska belastning som studenter uppgett att två så stora uppgifter har inneburit. Därmed minskar omfattningen av delkurs 2, Ledarskap med fokus på förändringsarbete, till 1,5 hp.  Delkurs 1, PM kommer därför att bli 6 hp och Delkurs 2, Ledarskap/förändringsarbete blir 1,5 hp. Detta innebär att målen för delkurs 2 behöver skrivas om och även innefatta hållbar utveckling/hållbart ledarskap. Nuvarande examinationsuppgift i delkursen måste därför omarbetas. Intensionen på sikt är att det ska bli en progression av kunskap/tillämpning av Hållbar utveckling i programmen, till exempel i dsk-kursen Folkhälsa och epidemiologi och Hälsa för barn och ungdom, där en handlingsplan för skolhälsovården. Där skulle också hållbarhetsperspektivet vara en viktig del.

   

  I dsk-kursen Folkhälsa och Folkhälsoarbete, 7,5hp, anges hållbarhetsperspektivet enligt nedan:

  I ovanstående kurs skrivs i par en rapport med rubrik Folkhälsa epidemiologi. Relaterat till hållbar utveckling är framför allt två föreläsningar, Folkhälsa och hållbar utveckling respektive E-hälsa. Bland annat ska studenten beskriva hälsans bestämningsfaktorer och skillnader i hälsa, globalt och nationellt generellt, samt specifikt för ett folkhälsoproblem, samt analysera och reflektera hur distriktssköterska kan arbeta med detta. Ordet ”hållbarhet” ej uttryckt i examinationsuppgiften; men den innefattar prevention, etiska och samhälleliga aspekter, och ”IKT-tillämpningar/eHälsa”. Här skulle med fördel Hållbar utveckling uttryckas ordagrant för att bli en större del i uppgiften, inklusive kopplingen till eHälsa.

  Aspekt på innehåll hållbar utbildning

  Vad det gäller innehåll i utbildning på högre nivå lyfter Barth (2014) inte bara ett ”speciellt beteende” som effekt av lärandet, utan fokus bör vara att (förutom att förmedla kunskap) på attityder, och motivationsaspekter relaterat till utmaningar i en komplex värld när det gäller hållbar utveckling.

   

  Problemformulering

  Högskolan ska främja hållbar utveckling och det ska finnas ska finnas med i programutbildning på högskolenivå. Begreppet Hållbar utveckling finns nämnt i utbildningsplaner för specialistsjuksköterskor på HDa och i några kurser på avancerad nivå inom omvårdnad. Delkursen ledarskap/förändringsarbete ska få mindre utrymme från och med ht 2019, därför finns behov av omformulering av mål, samt att utformning av en ny examinationsuppgift. I samband med det kan finns möjlighet till fokusering på ledarskapets betydelse för hållbar utveckling, samt att se över progression och fördjupning av den utmaning som av hållbar utvecklinginnebär.

   

  Syfte

  Syfte är att omformulera mål i VÅ3078, delkurs Ledarskap med fokus på förändringsarbete, samt utforma en uppgift i enlighet med dessa.

   

  Metod

  Genomgång av valda referenser: styrdokument, kurslitteratur, artiklar, relevanta föreläsningar inklusive ta del av åhörarkopior. Om möjligt titta närmare på begrepp som socialt kapital, kulturellt kapital och medialitteracitet. Förändringen av kursplan och examinationsuppgift kommer att göras i samråd med program- och ämnesansvariga, med målsättning att den ska gälla från ht 2019.

  Resultat

  Ändring i kursplanen VÅ3078, delkurs 2:

  Antal mål är minskade från tre till två. Ordet hållbarhet har lagts till.

   

  Förslag:

  Mål:

  Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

  • värdera och analysera ledarskapets betydelse och implementeringsstrategier, samt specialistsjuksköterskans roll vid förbättrings- och kvalitetsarbete, med hållbar och evidensbaserad vård som mål,
  • ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv värdera hälsomässiga, kliniska, samhälleliga och ekonomiska konsekvenser av att tillämpa evidensbaserad vård.

   

  Innehåll

  Delkursen behandlar:

  Strategier och framtidens ledarskap vid utvecklings- och förbättringsarbete samt dess betydelse för implementering av evidensbaserad hälso- och sjukvård, samt olika perspektiv på hållbarhet vid förbättringsarbete.

   

  Arbetsformer

  Delkurs 2 examineras som par/gruppuppgift vid seminarium.

   

  Betyg Som betygsskala används U - G.

   

  Kurslitteratur: 

  Se föregående Wiki. Inga ändringar.

   

  Examinationsuppgift VÅ3078 delkurs 2.

  Uppgiften är en genomförs under kursen sista 1 vecka/2 veckor (100 % respektive 50 % studietakt). Muntlig examination vid ett halvdagsseminarium. En referenslista presenteras vid seminariet.

   

  Uppgiften relaterar till FN:s Globala mål för hälsofrämjande: Mål 3 Hälsa och välbefinnande, Mål 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. (United Nations Developement Programme, [UNDP], u.å.)

   

  Vid seminariet behandlas Rapporten Hållbart ledarskap i vardag och förändring (Dellve & Eriksson, 2016)

   

  En grundprincip i rapporten är att hållbart utvecklingsarbete arbetar mot långsiktiga effekter utan att tära på olika typer av resurser av olika slag, till exempel ekologiska, ekonomiska och sociala – liksom humana resurser (Docherty et al., 2009). En annan grundprincip är att hållbart utvecklingsarbete ser också till att både chefer och medarbetare har förutsättningar att proaktivt optimera, utveckla och bygga resurser i sin arbetssituation (s.k. job crafting) och delta i utmanande utvecklingsarbeten på ett stimulerande, vitaliserande och hållbart sätt.

   

  Alla läser det inledande kapitlet (s. 5-11) och sammanfattande slutsatser (s. 47)

  I grupper om 2-4 studenter något av följande:

  • Två kapitel om Välbefinnande och hälsosamt arbetsengagemang (11 sidor)
  • Två kapitel om Medarbetares och chefers förutsättningar (12 sidor)
  • Tre kapitel om hållbarhet (11 sidor)

   

  Därutöver väljs 1 (enskild student/par) - 2 (3-4 studenter) av följande implementerings-/ledarskapsmodell för presentation:

  Implementering: Parish-modellen, Socialstyrelsens implementeringsmodell i fyra faser, KTA, Precede-Proceed

  Ledarskap: Strategiskt ledarskap (Förändringsledarskap), utvecklande ledarskap

  Du/ni kan också välja en annan modell/teori som intresserar dig/er

   

  Läst material presenteras kortfattat av studenterna, därefter gemensam diskussion.

  Diskussionsfrågor: Vilken blir din roll har du som specialistsjuksköterska vid förbättringsarbeten? Vad kan främja implementering? Hur kan du bidra till hållbar utveckling i den kommande yrkesrollen? Förslag till förbättringsarbeten?

  Fortsatt utveckling

  Utveckla inlämningsuppgift Folkhälsa Epidemiolog VÅ3076. Studenten kan tydligare relatera till hållbar utveckling inkluderande eHälsa.

  Studenter i Vård av Äldre och demens gör ett förbättringsarbete under sin VFU. Hållbar utveckling bör vara en aspekt som finns med i det arbetet.

  Förslag att ”Hållbar utveckling” ska finnas med i den handlingsplan inom skolhälsovård (ämne studenten) som Dsk utformar i Kursen Hälsa för barn och ungdom.

   

  Referenslista

  Barth, M. (2014).Implementing Sustainability in Higher Education. London and New York: Routledge.

  Dellve, L., & Eriksson, A. (2016). Hållbart ledarskap i vårdag och förändring. Borås: Högskolan.

  Högskolelagen (1992:1434). Hämtad från Riksdagens webbplats: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskolelag-19921434_sfs-1992-1434

  Högskolan Dalarna. (2018). Förslag till åtgärdsplan för att utveckla arbetet med hållbar utveckling inom utbildning efter UKÄ:s granskning 2016-2017. Hämtat 181111 från(https://www.du.se/contentassets/8297cde4e8b24abba61c78a0578aa22b/forslag-atgardsplan-efter-ukas-granskning-av-hallbar-utveckling_2018-01-04.pdf).

  Socialstyrelsen. (2012). Om implementering. Hämtad från Socialstyrelsen  http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18723/2012-6-12.pdf

  United Nations Development Programme. (u.å.). Globala målen. Hämtad 181112 från UNDP I Sverige http://www.globalamalen.se/

  Universitetskanslersämbetet. (2016). Vägledning för tematisk utvärdering av hållbar utveckling. Hämtat 181111 från Universitetskanslersämbetet https://www.uka.se/download/18.7070bc9015967c07cd2d211d/1487841853651/vagledning-tematisk-utvardering-hallbar-utveckling.pdf

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.