Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV3001 - Utbildning för hållbar utveckling > Projektuppgifter > Hållbar utveckling vid förändring Marianne

Hållbar utveckling vid förändring Marianne

  Bakgrund

  Redan i högskolelagen (1992:1434) 1 kap. 5§ anges att högskolan ska främja hållbar utveckling för att människor ska tillförsäkras hälsosam miljö samt ekonomisk och social välfärd, bland annat lyfts jämställdhet fram (1 kap. 6 §). I det förslag till åtgärdsplan som miljörådet, Högskolan Dalarna ([HDa], 2018), presenterat nämns bland annat att regler för kursplaner revideras så att ansvaret för att integrera hållbar utveckling i utbildning tydliggörs. Övergripande mål för utbildning inom HDa är att alla programstudenter i utbildningen ska fortlöpande få reflektera över miljö och hållbarhetsfrågor, kopplat till sitt kommande yrkesliv (HDa 2016).

  Vad det gäller innehåll i utbildning på högre nivå lyfter Barth (2014) inte bara ett ”speciellt beteende” som effekt av lärandet, utan fokus bör vara att (förutom att förmedla kunskap) på attityder, och motivationsaspekter relaterat till utmaningar i en komplex värld inom detta område.

  I distriktssköterskeprogrammet (Distriktssköterska anges som dsk fortsättningsvis) samt specialistsjuksköterskeutbildning inom Vård av äldre och Demensvård ingår första terminen kursen Evidensbaserad vård och Ledarskap, 7,5 hp. Begreppet ”Hållbarhet” finns inte med i kursplanen. https://www.du.se/sv/Utbildning/kurser/kursplan/?code=V%C3%853078. Däremot har vi som kurslitteratur lagt in material om Hållbart ledarskap - i vardag och förändring, då delkursen Ledarskap (3hp) har inriktning mot förändringsarbete.

  Däremot finns det i utbildningsplan till

   

   

  Samt i dsk-kursen Folkhälsa och Folkhälsoarbete, 7,5hp

  I denna kurs skrivs i par en rapport med rubrik Folkhälsa epidemiologi. Relaterat till hållbar utveckling är framför allt två föreläsningar, Folkhälsa och hållbar utveckling respektive E-hälsa. Bland annat ska studenten beskriva hälsans bestämningsfaktorer och skillnader i hälsa, globalt och nationellt generellt, samt specifikt för ett folkhälsoproblem, samt analysera och reflektera hur distriktssköterska kan arbeta med detta. Ordet ”hållbarhet” ej uttryckt i uppgiften; men den innefattar prevention, etiska och samhälleliga aspekter, och ”IKT-tillämpningar/e-hälsa”.

  Problemformulering

  Hållbar utveckling är ett område som ska finnas med i programutbildning på högskolenivå, och det finns angivet i utbildningsplaner för specialistsjuksköterskor på HDa. I kursen VÅ3078, Vetenskaplig metod och ledarskap anger handledare att mer tid behövs för bättre kvalitet på PM och studenter att uppgifterna i kursen är för alltför krävande (PM till magisteruppsats, 4,5 hp respektive Journal Club och Handlingsplan förändringsarbete inklusive ledarskapets betydelse, 3 hp). Delkurs 1, PM kommer därför att bli 6 hp och Delkurs 2, Ledarskap/förändringsarbete blir 1,5 hp. Detta innebär att målen för delkurs 2 behöver skrivas om och även innefatta hållbar utveckling/hållbart ledarskap. Även nuvarande uppgift inom delkursen måste omarbetas. Intensionen på sikt är att det ska bli en progression inom kunskapsområdet i programmen, till exempel i dsk-kursen Folkhälsa och epidemiologi.

  Syfte

  Syfte är att omformulera mål i VÅ3078, delkurs Ledarskap med fokus på förändringsarbete, samt utforma en uppgift i enlighet med dessa.

  Metod

  Genomgång av valda referenser: styrdokument, kurslitteratur, artiklar, relevanta föreläsningar inklusive ta del av åhörarkopior. Om möjligt titta närmare på begrepp som socialt kapital, kulturellt kapital och medialitteracitet. Förändringen av kursplan och examinationsuppgift kommer att göras i samråd med program- och ämnesansvariga, med målsättning att den ska gälla från ht 2019.

  Resultat

  Ändring i kursplanen VÅ3078, delkurs 2:

  Antal mål är minskade från tre till två. Ordet hållbarhet har lagts till.

  Förslag:

  Mål:

  Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

  • värdera och analysera ledarskapets betydelse, implementeringsstrategier, samt specialistsjuksköterskans roll vid förbättrings- och kvalitetsarbete, med evidensbaserad vård som mål,
  • utifrån hållbarhetsperspektiv värdera hälsomässiga, kliniska, samhälleliga och ekonomiska konsekvenser av att tillämpa evidensbaserad vård.

  Innehåll

  Delkursen behandlar:

  Strategier och framtidens ledarskap vid utvecklings- och förbättringsarbete samt dess betydelse för implementering av evidensbaserad hälso- och sjukvård, samt olika perspektiv på hållbarhet vid förbättringsarbete.

  Arbetsformer

  Delkurs 2 examineras som par/gruppuppgift vid seminarium.

  Betyg Som betygsskala används U - G.

  Kurslitteratur:

  Boström, A-M., Nordströ,m, G., & Wilde-Larsson, B. (Red.) (2017). Kvalitetesarbete för bättre och säkrare vård. Lund: Studentlitteratur.

   

  Dellve, L., & Eriksson, A. (2016). Hållbart ledarskap i vårdag och förändring. Borås: Högskolan.

  Lundin, K., & Sandström, B. (2015). Ledarskap i vård och omsorg. (2. uppl.).  Lund: Studentlitteratur.

  Nilsen, Per. (Red.). Implementering av evidensbaserad praktik. Malmö: Gleerup.

  File:C:/Users/Marianne/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif

  File:C:/Users/Marianne/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif

  Examinationsuppgift VÅ3078 delkurs 2.

  Uppgiften är en genomförs under kursen sista 1 vecka/2 veckor (100 % respektive 50 % studietakt). Muntlig examination vid ett halvdagsseminarium. En referenslista presenteras vid seminariet.

  Uppgiften relaterar till FN:s Globala mål för hälsofrämjande: Mål 3 Hälsa och välbefinnande, Mål 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. (United Nations Developement Programme, [UNDP], u.å.)

  Vid seminariet behandlas Rapporten Hållbart ledarskap i vardag och förändring (Dellve & Eriksson, 2016)

  En grundprincip i rapporten är att hållbart utvecklingsarbete arbetar mot långsiktiga effekter utan att tära på olika typer av resurser av olika slag, till exempel ekologiska, ekonomiska och sociala – liksom humana resurser (Docherty et al., 2009). En annan grundprincip är att hållbart utvecklingsarbete ser också till att både chefer och medarbetare har förutsättningar att proaktivt optimera, utveckla och bygga resurser i sin arbetssituation (s.k. job crafting) och delta i utmanande utvecklingsarbeten på ett stimulerande, vitaliserande och hållbart sätt.

   

  Alla läser det inledande kapitlet (s. 5-11) och sammanfattande slutsatser (s. 47)

  I grupper om 2-4 studenter något av följande:

  • Två kapitel om Välbefinnande och hälsosamt arbetsengagemang (11 sidor)
  • Två kapitel om Medarbetares och chefers förutsättningar (12 sidor)
  • Tre kapitel om hållbarhet (11 sidor)

   

  Därutöver väljs 1 (enskild student/par) - 2 (3-4 studenter) av följande implementerings-/ledarskapsmodell för presentation:

  Implementering: Parish-modellen, Socialstyrelsens implementeringsmodell i fyra faser, KTA, Precede-Proceed

  Ledarskap: Strategiskt ledarskap (Förändringsledarskap), utvecklande ledarskap

  Du/ni kan också välja en annan modell/teori som intresserar dig/er

   

  Läst material presenteras kortfattat av studenterna, därefter gemensam diskussion.

  Diskussionsfrågor: Vilken blir din roll har du som specialistsjuksköterska vid förbättringsarbeten? Vad kan främja implementering? Hur kan du bidra till hållbar utveckling i den kommande yrkesrollen? Förslag till förbättringsarbeten?

   

  Fortsatt utveckling

  Utveckla inlämningsuppgift Folkhälsa Epidemiolog VÅ3076. Studenten kan tydligare relatera till hållbar utveckling inkluderande eHälsa.

   

  Studenter i Vård av Äldre och demens gör ett förbättringsarbete under sin VFU. Hållbar utveckling bör vara en aspekt som finns med i det arbetet.

   

  Förslag att ”Hållbar utveckling” ska finnas med i den handlingsplan inom skolhälsovård (ämne studenten) som Dsk utformar i Kursen Hälsa för barn och ungdom.

   

  Referenslista

  Barth, M. (2014).Implementing Sustainability in Higher Education. London and New York: Routledge

  Dellve, L., & Eriksson, A. (2016). Hållbart ledarskap i vårdag och förändring. Borås: Högskolan.

  Högskolelagen (1992:1434). Hämtad från Riksdagens webbplats: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskolelag-19921434_sfs-1992-1434

  Högskolan Dalarna. (2018). Förslag till åtgärdsplan för att utveckla arbetet med hållbar utveckling inom utbildning efter UKÄ:s granskning 2016-2017. Hämtat 181111 från(https://www.du.se/contentassets/8297cde4e8b24abba61c78a0578aa22b/forslag-atgardsplan-efter-ukas-granskning-av-hallbar-utveckling_2018-01-04.pdf).

  Socialstyrelsen. (2012). Om implementering. Hämtad från Socialstyrelsen  http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18723/2012-6-12.pdf

  United Nations Development Programme. (u.å.). Globala målen. Hämtad 181112 från UNDP I Sverige http://www.globalamalen.se/

  Universitetskanslersämbetet. (2016). Vägledning för tematisk utvärdering av hållbar utveckling. Hämtat 181111 från Universitetskanslersämbetet https://www.uka.se/download/18.7070bc9015967c07cd2d211d/1487841853651/vagledning-tematisk-utvardering-hallbar-utveckling.pdf

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Vid seminariet framkom synpunkter på skrivningen OMRÅDE hållbar utveckling, att problemformulering kunde förtydligas, och att långsiktighet kunde framgå+ i kursmål. Jättebra synpunkter. Uppgiften har bearbetats och jag har lagt in ett nytt dokument. Märkt 181118
  Posted 18:36, 18 Nov 2018
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.