Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV3001 - Utbildning för hållbar utveckling > Projektuppgifter > Översikt av hållbar utveckling i sjuksköterskeprogrammet

Översikt av hållbar utveckling i sjuksköterskeprogrammet

  Table of contents
  No headers

  Bakgrund

  "Samtliga programstudenter ska under sin utbildning fortlöpande få reflektera över kopplingarna mellan sitt kommande yrkesliv och miljö- och hållbarhetsfrågor." Så lyder en av målsättningarna i Högskolan Dalarnas miljö- och hållbarhetsmål för 2016-2019 (Högskolan Dalarna, 2018a)

  Detta mål återfinns även i utbildningsplanen för sjuksköterskeprogrammet (se bilaga 1).

  För att få en överblick över hur det ser ut i praktiken i kursplanerna, vill författaren till denna uppgift kartlägga hur hållbar utveckling återfinns i kursmålen i de olika kurserna.

  Syfte

  Att skapa en överblick över hur hållbar utveckling återfinns i kurserna i sjuksköterskeprogrammet.

  Metod

  Analys av kursmålen i alla kurser i sjuksköterskeprogrammet. Författaren har tagit del av alla kursmålen i programmet och sammanfattar de kursmål där hållbar utveckling återfinns i klartext.

  De kurser som ingår i sjuksköterskeprogrammet är enligt Högskolan Dalarna (2018b);

  VÅ1061; Introduktion omvårdnad och etik

  MC1072; Anatomi och fysiologi I

  VÅ1049; Metoder för evidensbaserad vård I

  GMC22H; Anatomi och fysiologi II

  VÅ1056; Människans grundläggande omvårdnadsbehov/VFU

  MC1079; Farmakologi

  VÅ1052; Människa hälsa och samhälle

  VÅ1053; Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I

  VÅ1062; VFU Personcentrerad vård inom somatisk vård

  VÅ2021; Metoder och teorier vis symtom och tecken på hälsa/ohälsa II

  VÅ2024; Ledarskap och teamarbete

  VÅ2025; Personcentrerad vård inom olika vårdsammanhang

  VÅ2023; Metoder för evidensbaserad vård II

  VÅ2029; VFU, Personcentrerad vård med fördjupning inom omvårdnad

  VÅ2030; Examensarbete

   

  Resultat

  I sjuksköterskeprogrammet ingår 15 kurser. Av dessa 15 har 7 kurser tydliga mål kopplade till hållbar utveckling.

  Nedan följer de kurser som ingår i sjuksköterskeprogrammet. De kurser där mål är tydligt kopplat till hållbar utveckling har färgats gröna och målet är utskrivet i sin helhet.

  VÅ1061; Introduktion omvårdnad och etik;

  • redogöra för omvårdnadens konsensusbegrepp - människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandling - samt hur dessa begrepp beskrivs i olika teorier inom omvårdnad

  MC1072; Anatomi och fysiologi I

  VÅ1049; Metoder för evidensbaserad vård I

  GMC22H; Anatomi och fysiologi II

  VÅ1056; Människans grundläggande omvårdnadsbehov/VFU

  MC1079; Farmakologi;

  • beskriva hur läkemedel påverkar miljön och diskutera hur hanteringen kan bli mer hållbar ur ett miljöperspektiv

  VÅ1052; Människa hälsa och samhälle;

  • redogöra för innebörden i konventioner och styrdokument som avser mänskliga rättigheter, hållbar utveckling samt folkhälsa,
  • definiera begreppen ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet,
  • redogöra för viktiga bestämningsfaktorer av betydelse för hälsa samt reflektera över sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö ur ett globalt, nationellt och lokalt perspektiv

  VÅ1053; Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I;

  • reflektera över sjuksköterskans ansvar i vårdarbetet i relation till miljöarbete för ett hållbart samhälle.

  VÅ1062; VFU Personcentrerad vård inom somatisk vård;

  • iordningställa, administrera och utvärdera läkemedelsbehandling på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt samt redogöra för de vanligast förekommande läkemedlens verkan och biverkan

  VÅ2021; Metoder och teorier vis symtom och tecken på hälsa/ohälsa II

  VÅ2024; Ledarskap och teamarbete

  VÅ2025; Personcentrerad vård inom olika vårdsammanhang;

  • reflektera över hantering av läkemedel och förbrukningsmaterial i relation till kostnadseffektivitet, miljö och hållbart samhälle

  VÅ2023; Metoder frö evidensbaserad vård II

  VÅ2029; VFU, Personcentrerad vård med fördjupning inom omvårdnad;

  • reflektera över hantering av läkemedel och förbrukningsmaterial i relation till kostnadseffektivitet, miljö och hållbart samhälle

  VÅ2030; Examensarbete

   

  Diskussion

  Kurser som ingår i sjuksköterskeprogrammet har fler mål, där kopplingar kan göras till ämnen som knyter an till hållbar utveckling. Dock kan dessa skrivas tydligare. I denna uppgift har författaren valt att endast ta upp de mål, där det finn tydligt beskrivet en koppling till hållbar utveckling.

  Frånsett det som tydligt framgår av utbildningsmålet och kursmålen, anser författaren att vi även bör se över hållbarheten hos den enskilda individen.

  De studenter som vi utbildar och ger grund en för legitimation, skall också hålla i arbetslivet.

  Det är viktigt att den blivande sjuksköterskan har en god och stabil grund att stå på, för att bibehålla sin psykiska hälsa.

  Även kollegiet bör jobba för en hållbar situation för sig själva. Med stora studentkullar kommer arbetsbelastningen att bli stor. Särskilt då vi ser en ökande grupp med studenter som har låga intagningspoäng. Många inlämnade uppgifter behöver rättas om, och skapar då merarbete som vi inte har tid för.

  Kollegiet bör arbeta för att hjälpa studenterna att söka stöd, inför inlämningar. Här behöver vi kanske utveckla studentservice?


   

  Referenser

  Högskolan Dalarna (2018a). Om oss/hållbar utveckling. Hämtat den 12 november 2018 från Högskolan Dalarna;

  https://www.du.se/sv/om-oss/hogskola...ng/utbildning/

   

  Högskolan Dalarna (2018b). Utbildning/kursplaner. Hämtat den 12 november 2018 från Högskolan Dalarna;

  https://www.du.se/sv/Utbildning/kursplaner/

   

  Bilaga 1

  Utbildningsplan

  D.nr: KU 2013/305

  Sida 1(8)

  VSSPG

   

  Utbildningsplan

  Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng

  Nursing Programme 180 ECTS Credits 180 Credits*

   

  1. Programmets mål

  1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

  Studenten ska ha:

  – förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,

  – förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och

  – beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

  Inom huvudområdet omvårdnad ska studenten, ha förmåga att:

  – söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,

  – följa kunskapsutvecklingen, och

  – utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom

  området.

  1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

  För sjuksköterskeexamen ska studenten:

  Kunskap och förståelse

  - visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om

  aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet

  mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för

  yrkesutövningen,

  - visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och

  hälsoarbetet,

  - visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar barns, kvinnors

  och mäns hälsa, och

  - visa kunskap om relevanta författningar.

  Färdighet och förmåga

  - visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och

  närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård

  och behandling,

  - visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna

  informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar,

  - visa förmåga att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och

  förebyggande arbete,

  - visa förmåga att initiera metodförbättring och kvalitetssäkring,

  - visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer,

  företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,

  - visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att

  genomföra handledande uppgifter,

  - visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder

  och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta

  författningar dokumentera dessa,

  - visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och

  - visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant

  information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar

  med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och

  verksamheten.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  - visa självkännedom och empatisk förmåga,

  - visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar

  utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med

  särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,

  - visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och

  deras närstående, och

  - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att

  fortlöpande utveckla sin kompetens.

  För kandidatexamen ska studenten:

  Kunskap och förståelse

  - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet omvårdnad, inbegripet

  kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga

  metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt

  orientering om aktuella forskningsfrågor.

  Färdighet och förmåga

  - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant

  information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser,

  frågeställningar och situationer,

  - visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt

  att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,

  - visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera

  information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och

  - visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det

  område som utbildningen avser.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar

  med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,

  - visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för

  hur den används, och

  - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att

  utveckla sin kompetens.

  1.3 Utbildningsprogrammets mål

  Efter avslutad utbildning ska studenten förutom det som anges och

  regleras i Högskolelagen och Högskoleförordningen ha uppnått följande

  lärandemål:

  Kunskap och förståelse

  - visa kunskap om hur omgivningen, inklusive hälso- och sjukvårdens

  vårdmiljöer, påverkar människors hälsa, ohälsa och välbefinnande.

  Färdighet och förmåga

  - visa förmåga att självständigt bedöma och värdera människors

  hälsotillstånd, planera och genomföra vårdinsatser och utvärdera given

  vård i syfte att stödja och främja hälsa och välbefinnande,

  - visa förmåga att ge personcentrerad vård,

  - visa förmåga att kunna diskutera miljö- och hållbarhetsfrågor i relation till

  såväl hälso- och sjukvården som till den kommande yrkesrollen, och

  - visa förmåga att använda informations- och kommunikationsteknologi

  som stöd för omvårdnad och sjuksköterskans yrkesutövning.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  - visa självständig förmåga till reflektion över utvecklingen av den egna

  professionella identiteten i relation till yrkesutövningens krav.

  2. Huvudsaklig uppläggning

  Utbildningsprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (hp) varav 60 hp

  utgörs av verksamhetsförlagda studier. Programmets samtliga kurser

  ligger på grundnivå och bedrivs som heltidsstudier.

  Sjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnad. I programmet

  integreras även kunskaper från medicinsk vetenskap Fördelningen mellan

  ämnena beskrivs i respektive kursplan.

  Den pedagogiska grundsynen innebär att studenten tar ett aktivt ansvar för

  att driva sitt lärande och sin kunskapsutveckling för att nå målen med

  utbildningen. Studierna bedrivs med nätbaserade träffar kombinerade med

  campusträffar samt verksamhetsförlagd utbildning. Undervisning och

  läraktiviteter sker i hög grad med stöd av digitala lärresurser och studierna

  kännetecknas av aktivt kunskapssökande, reflektion och problemlösning

  med en integrering av teoretiska och kliniska studier. Exempel på

  arbetsformer är självstudier individuellt och i grupp, seminarier,

  föreläsningar, färdighetsträningar, fältstudier och verksamhetsförlagd

  utbildning.

  Studentens verksamhetsförlagda utbildning planeras i samverkan med

  företrädare för landsting, kommuner och privata vårdgivare och genomförs

  inom hälso- och sjukvården i Dalarnas län. Utbildningsplatserna finns inom

  somatisk, psykiatrisk och geriatrisk vård, inom primärvård samt inom

  kommunal hälso- och sjukvård. Till stöd för studenternas lärande finns en

  handledningsmodell som omfattar både personella resurser som

  exempelvis en personlig handledare, kliniska adjunkter och lektorer och en

  pedagogisk grund för det verksamhetsförlagda lärandet.

  Omvårdnad är sjuksköterskans huvudsakliga kunskapsområde och

  omfattar både praktiskt och kliniskt arbete med patienter samt den

  teoretiska grund som underbygger klinisk praxis. Omvårdnad är

  personcentrerad och tar sin utgångspunkt i människans upplevelse,

  reaktion och tolkning av hälsa, ohälsa och sjukdom. Omvårdnadsåtgärder

  syftar till att stödja eller främja hälsa, säkerhet och/eller välbefinnande och

  kan innebära både hälsofrämjande, förebyggande, kurativa och lindrande

  insatser. Omvårdnadsåtgärder ska grunda sig på evidens och en

  bedömning av den enskilda patientens behov och utföras i samarbete med

  patient och närstående samt vårdteamet.

  Progression avseende ämnesbredd och ämnesdjup sker successivt inom

  programmet vilket synliggörs genom lärandemålen i respektive kursplan.

  Under de tre första terminerna studeras grunderna i omvårdnad och

  medicin, kunskaper som sedan fördjupas och med en ökande

  komplexitetsgrad omsätts i växelverkan med klinisk praxis under resten av

  utbildningen. Utbildningens kurser rör sig från det generella, normala och

  grundläggande inom respektive kunskapsområde mot en ökad

  problematisering, komplexitet och svårighetsgrad. Ökande krav ställs på

  studentens självständighet och systematiska och kritiska förhållningssätt,

  exempelvis vid bedömning av hälsotillstånd och val av evidensbaserade

  åtgärder.

  Ett professionellt förhållningssätt som vilar på en etisk grund utvecklas

  genom en processorienterad handledning, reflektioner och etikseminarier

  tillsammans med studenter och en handledare (lärare). Detta mentorskap

  ingår som en obligatorisk arbetsform och finns knuten till samtliga kurser i

  utbildningen.

  Under verksamhetsförlagda delar av utbildningen sker en progression från

  att under handledning utföra enklare bedömningar och

  omvårdnadshandlingar för enstaka personer mot en ökad grad av

  självständighet i bedömning och genomförande av omvårdnad för en grupp

  av personer med mer komplexa vårdbehov. I slutet på utbildningen, i kursen

  personcentrerad vård – fördjupning inom omvårdnad, genomgår studenten

  en nationell klinisk slutexamination (NKSE) som planeras och genomförs i

  samarbete med en rad andra lärosäten.

  Studierna inom programmet stärker studenternas kompetens och

  medvetenhet om hur en hållbar utveckling kan främjas, vilket innebär att

  nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god

  miljö, ekonomisk och social välfärd samt rättvisa. Studierna leder dessutom

  till en ökad medvetenhet om genus, jämställdhet och likabehandling sett ur

  ett personligt och professionellt perspektiv.

  Utbildningsprogrammet samverkar aktivt för en ökad internationalisering

  mellan lärosäten såväl inom som utanför Europa. Studenter erbjuds att

  delta i utbytesprogram och i andra projekt av internationell karaktär i avsikt

  att öka förståelsen för andra kulturer, länder och internationella

  förhållanden.

   

  3. Programmets kurser

  I programmet ingår följande kurser:

  Termin 1

  Introduktion omvårdnad och etik (G 1) - Huvudområde Omvårdnad 15 hp

  Anatomi och fysiologi I (G 1) 7,5 hp

  Metoder för evidensbaserad vård I (G 1) - Huvudområde Omvårdnad 7,5 hp

  Termin 2

  Anatomi och fysiologi II (G 1) 7,5 hp

  Människans grundläggande omvårdnadsbehov (G 1) - Huvudområde

  Omvårdnad 10,5 hp

  Farmakologi (G 1) 4,5 hp

  Människa, hälsa och samhälle (G1) - Huvudområde Omvårdnad 7,5 hp

  Termin 3

  Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I (G 1)

  - Huvudområde Omvårdnad 30 hp

  Termin 4

  Personcentrerad vård inom somatisk vård (G 1) - Huvudområde

  Omvårdnad 15 hp

  Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II (G 2)

  - Huvudområde Omvårdnad 7,5 hp

  Ledarskap och teamarbete (G 2) - Huvudområde Omvårdnad 7,5 hp

  Termin 5

  Personcentrerad vård inom olika vårdsammanhang (G 2) –

  Huvudområde Omvårdnad 30 hp

  Termin 6

  Metoder för evidensbaserad vård II (G 2) - Huvudområde Omvårdnad 7,5 hp

  Examensarbete i omvårdnad (G 2) - Huvudområde Omvårdnad 15 hp

  Personcentrerad vård - fördjupning inom omvårdnad (G 2)

  - Huvudområde Omvårdnad 7,5 hp

  G 1 = Grundnivå 1

  G 2 = Grundnivå 2

  4. Examensbenämning

  Sjuksköterskeexamen (Degree of Bachelor of Science in Nursing) samt

  Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Omvårdnad (Degree of Bachelor

  of Science, Main Field of Study; Nursing).

  5. Behörighetskrav

  Områdesbehörighet 16/A14 eller motsvarande kunskaper

  6. Summary in English

  After completing the program, the student, except what is specified and

  regulated in the Higher Education Act and the Higher Education Ordinance,

  have achieved the following learning objectives:

  Knowledge and understanding

  - Demonstrate knowledge of how the environment, including health and

  medical care settings, affect public health, health and wellbeing.

  Skills and abilities

  - Demonstrate an independent ability to identify, assess, address and

  evaluate human health in order to support and promote health and

  wellness.

  - Demonstrate the ability to provide person-centered care.

  - Demonstrate the ability to use information and communication technology

  to support nursing care and professional clinical practice.

  Judgment and approach

  - Demonstrate an independent ability to reflect on the development of own

  professional identity in relation to professional requirements.

  7. Övrigt

  Utbildningen följer EES-avtalets direktiv angående sjuksköterskans

  yrkesberättigande

  (Ds 1992:34) och Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

  (Socialstyrelsen 2005).

  Verksamhetsförlagd utbildning sker endast i Dalarna med placeringar på

  vårdenheter i hela länet vilket kan medföra ökade rese- och

  boendekostnader för studenten under perioder av utbildningen. Den

  verksamhetsförlagda utbildningen kan avbrytas i förtid i de fall en student

  visar grov oskicklighet och patientsäkerheten är i fara.

  Begränsningar i antalet examinationstillfällen förekommer i vissa av

  programmets kurser vilket framgår av respektive kursplan.

  Studenten ansvarar för att ha tillgång till, och att även använda, den

  tekniska utrustning för digital kommunikation som krävs för att utbildningen

  ska kunna genomföras på ett kvalitativt och rättssäkert sätt.

  Studenternas utveckling följs fortlöpande under studietiden och stöd kan

  erbjudas till studenter som i kurserna uppvisar sådana brister att

  tveksamheter uppstår om möjligheten att kunna fullfölja utbildningen med

  godkänt resultat. Det omfattar även de fall där studenten uppvisar generella

  brister i förmågan att reflektera över sin egen utveckling av professionell

  identitet som sjuksköterska avseende värderingar, grundläggande

  perspektiv på sig själv och den egna kompetensen. Studenten ska då

  beredas möjlighet att med programansvarig och/eller studievägledare

  diskutera åtgärder som kan bidra till förutsättningar att uppnå utbildningens

  mål.

  Fastställd:

  Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2013-05-30

  Utbildningsplanen gäller fr.o.m. HT 2014

  Reviderad:

  Reviderad 2015-03-16

  Revideringen är giltig fr.o.m. VT 2015

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Som kommentar till detta arbete, kan sägas att det finns potential att tillföra hållbar utveckling i kursmålen. De kurser där vi har VFU (VÅ1056, VÅ1062, VÅ2025 samt VÅ2029)kan med fördel ta upp betänkligheter runt resor till och från praktikplatsen. Både för lärare och studenter. I övrigt ser jag det som om vi har en bra början i sjuksköterskeprogrammet, men väl förankrade lärare i ämnet. Det som kommer att bli intressant i framtiden är hur vi i kommande Teamarbete kommer att få till en progression genom kurserna.
  Jag tänker också att vi skall lyfta in hållbarheten för blivande sjuksköterskor. Hur jobbar vi för att få en hållbarhet genom hela livet?
  Jag ser gärna att vi lyfter detta i ledarskpskursen, VÅ2024. Där kan vi hjälpa studenterna att tänka hållbart från en ledande roll i arbetslivet.
  Posted 15:31, 21 Nov 2018
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.