Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV3001 - Utbildning för hållbar utveckling > Ordlista > Koldioxidekvivalenter (CO2e)

Koldioxidekvivalenter (CO2e)

  Table of contents
  No headers

  Koldioxidekvivalenter (ofta förkortat CO2e) är ett mått på hur stor påverkan olika växthusgaser har på växthuseffekten omräknat till motsvarande mängd koldioxid. Av gaser i atmosfären som påverkar växthuseffekten så är vattenånga och koldioxid (CO2)  de två viktigaste [1]. Vattenånga hör dock enbart till den naturliga växthuseffekten, så för den mänskliga påverkan har koldioxid blivit den växthusgas som används i jämförande sammanhang. Koldioxid är dock inte den enda växthusgasen som människan släpper ut; det finns en mängd gaser som påverkar växthuseffekten med exempel som metan och tetrafluoretan (R134a - ett köldmedium). För att sammantaget kunna jämföra växthusgasutsläpp och deras påverkan på klimatet behöver man använda sig av någon form av referenspunkt. Detta eftersom de olika gaserna påverkar växthuseffekten i olika grad. Som exempel så har metan och tetrafluoretan ca 25 respektive 1430 gånger så hög påverkan på växthuseffekten som koldioxid sett över 100 år [2]. För att på ett enkelt vis kunna diskutera totala utsläpp har koldioxid valts som referenspunkt och har då tilldelats värdet 1 på växthuseffektpåverkan, GWP (Global Warming Potential). Metan och tetrafluoretan har således GWP 25 respektive 1430. Med hjälp av växthusgasers GWP kan man alltså summera utsläpp av olika växthusgaser till en siffra uttryckt i referensgasen koldioxid. Denna sammanräknade siffra är vad som kallas koldioxidekvivalenter, eller CO2e. Antag som ett exempel att vi har utsläpp av 1 ton koldioxid, 1 ton metan och 1 ton tetrafluoretan. Dessa utsläpp har påverkar tillsammans växthuseffekten som 1456 ton koldioxid eller med andra ord, det totala utsläppet är 1456 ton CO2e.

   

  Referenser:

  [1] Claes Bernes, 2016, En varmare värld - växthuseffekten och klimatets förändringar tredje upplagan, Naturvårdsverket

  [2] Intergovernmental panel on climate change IPCC, IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 (AR4)

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.