Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV3001 - Utbildning för hållbar utveckling > Ordlista > Habitat

Habitat

  Table of contents
  No headers

  Habitat beskrivs inom biologin som ett område där växt- eller djurarter har möjlighet att leva. Habitatet ska inte förväxlas med revir eller växtplats, det kan finnas många revir inom ett habitat. Det kan finnas gynnsamma habitat men det är därmed inte synonymt med att arten valt att leva där. Biotiska (levande faktorer som inverkar på ekosystemet) och abiotiska (geologin och klimat) faktorer inverkar på ett habitat (Wikipedia, 2018). Begreppet habitat kan också förklaras som delvis synonymt med ordet biotop, med skillnaden att begreppet habitat belyser områdets lämplighet som livsmiljö sedd ur artens perspektiv, medan biotopen är områdets naturtyp mer allmänt.Det kan t.ex vara ett lämpligt habitat för lax i såväl salt-som sötvatten, trots att det är olika biotoper. Samtidigt kan samma biotop å andra sidan vara ett mer eller mindre lämpligt habitat för en viss art, t.ex kan skygga djur inte leva i en skog där många människor rör sig, medan en likadan skog (samma biotop) med färre människor är lämpligt habitat. Likväl hävdas att t.ex ett område av "rätt" biotop kan vara för litet för att bli ett lämpligt habitat för ett större djur (Learning4sharing, 2009)

  Att se till att vi inte överskrider de så kallade "planetary boundaries" (Folke, 2013, s. 23) är avgörande för många organismers livsmiljö. Till exempel är det viktigt att vi värnar om färskvattenanvändning. Om vi bygger dammar som ändrar flodens naturliga bana så förstörs habitatet för fiskar och andra organismer som lever i vattnet (Postel, 2013, s. 56). Det i sin tur påskyndar förlusten av biologisk mångfald. När haven blir varmare, surare och syrefattigare ändras livsmiljön för bland annat många fiskar (Sohns & Crowder, 2013, s.66). Då kan det till och med bli så kallade "dead zones", helt utan liv. Dessa exempel är knutna till tre av de 17globala målen för hållbar utveckling, nämligen 13 (Bekämpa klimatförändringen), 14 (Hav och marina resurser) och  15 (Ekosystem och biologisk mångfald) (Regeringskansliet)


  Referenslista

  Folke, C. (2013). Respecting Planetary Boundaries and Reconnecting to the Biosphere. I: State of the World 2013: Is Sustainability Still Possible?, Worldwatch Institute, s. 19-27.

  Learning4sharing. (2009). Allt om "Habitat". Hämtad 2018-10-01 från http://www.learning4sharing.nu/habitat-220518.html

  Postel, S. (2013). Sustaining Freshwater and its Dependents. I: State of the World 2013: Is Sustainability Still Possible?, Worldwatch Institute, s. 51-62.

  Regeringskansliet, 17 globala mål för hållbar utveckling. Hämtad 2018-10-09 från https://www.regeringen.se/regeringen...ar-utveckling/

  Sohns, A. & Crowder, L. (2013). Sustainable Fisheries and Seas: Preventing Ecological Collapse. I: State of the World 2013: Is Sustainability Still Possible?, Worldwatch Institute, s. 63-72.

  Wikipedia. (2018). Habitat. Hämtad 2018-09.30  från http//www.sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Habitat&oldid=43620213.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.